Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 363361
Aanvang-sluiting 27-04-2010 14:00 - 27-04-2010 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 27 april 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

 

De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
Burgemeester Brok opent de vergadering en heet een ieder -en in het bijzonder de aanwezige familieleden- van harte welkom. De heer J.E.R. van der Vorm-de Rijke is met kennisgeving afwezig. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder e. t/m i. en k.,l.,o. r. en s. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
Mevrouw Van Dongen merkt op dat haar naam in de notulen incorrect is weergegeven: dit moet zijn J.E.T.M. van Dongen i.p.v. J.E.T.N. van Dongen. Met deze wijziging stelt de raad de notulen van de gemeenteraad van 22 maart (samenvattend verslag van de informateur), 30 maart en 6 april 2010 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit
Mevrouw Heijmans deelt namens de Commissie onderzoek geloofsbrieven mee dat de commissie heeft geconstateerd dat er geen formele beletselen zijn om mevr. S.L. Catsburg-Schenkel als raadslid toe te laten tot de gemeenteraad.
De raad besluit conform het advies van de commissie.

5

min
Besluit
Mevrouw S.L. Catsburg-Schenkel wordt beëdigd als lid van de gemeenteraad.

Stukken ter bespreking

6

(maximaal 10 minuten per fractie inclusief interrupties)
min
Besluit
Terugkoppeling formateur
De heer Sleeking geeft als formateur zijn visie op het proces van de coalitievorming. Hij merkt op dat het akkoord op belangrijke onderdelen een andere koers inslaat, het project Zuidpolder vervalt bijvoorbeeld en op een aantal onderdelen een compromis weergeeft: zoals bij de projecten Biesbosch en Hofkwartier. Hij beoogde een diverse en brede coalitievorming, maar het is niet gelukt om nog een fractie bij de coalitie te betrekken. Ook zorginstellingen en andere organisaties hebben een bijdrage geleverd aan dit proces. Het college zal op basis van vijf wethouders van start gaan, maar er zal later nog worden geïnventariseerd of dit haalbaar is of dat er toch behoefte is aan een zesde wethouder. De heer Sleeking merkt op het een eer te hebben gevonden dit formatieproces te begeleiden en dankt de heer C. Paalvast die beide fasen heeft ondersteund.

De nieuwe fractievoorzitter van Beter voor Dordt, de heer D. Schalken-den Hartog, deelt mee dat de fractie zeer tevreden is met het akkoord dat nu voorligt en dankt degenen die daaraan hebben meegewerkt. In het programma komen veel verkiezingsonderdelen terug. Een andere bestuursstijl is een van de belangrijkste punten. De uiteindelijke uitwerking zal worden weergegeven in het MJP.

De overige coalitiepartners VVD en CDA uiten hun tevredenheid over het bereikte akkoord.
De fracties GroenLinks, D66 en VSP uiten hun teleurstelling over de mislukte onderhandelingen die aanvankelijk zo hoopvol en transparant van start gingen.

Meerdere fracties uiten hun zorg over:
- de verhuizing van DiEP uit een historisch betekenisvolle plek in de stad en andere culturele bezuinigingen;
- de nadruk op repressie en dwang bij de sociale paragraaf, waarbij het belang van voorkomen, begeleiding en armoedezorg te weinig aandacht lijkt te krijgen;
- mogelijke lastenverzwaring voor burgers en een onduidelijke financiële onderbouwing van de uit te voeren plannen.

Benoemingen / Aanwijzingen

7

min
Besluit
De commissie geloofsbrieven heeft de benoembaarheid van de wethouderskandidaten onderzocht. De burgemeester vraagt aan de commissie naar de bevindingen van de commissie. Mevrouw Heijmans zegt dat de commissie geen belemmeringen heeft aangetroffen. Mevrouw R.E.C. Reynvaan dient nog wel haar vice-voorzitterschap van de Sportraad op te geven en heeft aangegeven dit direct na haar benoeming te zullen doen.

De benoeming van de wethouders vindt in volgorde van loco-burgemeesterschap plaats, te weten:
1. de heer P.H. Sleeking, BVD, 1e loco: 25 voor, 11 tegen en 2 blanco;
2. de heer F.J. van den Oever, VVD, 2e loco: 24 voor, 13 tegen en 1 blanco;
3. de heer D.A. van Steensel, CDA, 3e loco: 28 voor, 10 tegen en 0 blanco;
4. de heer H.P.A. Wagemakers, BVD, 4e loco: 25 voor, 11 tegen en 2 blanco
5. mevrouw R.E.C. Reynvaan-Jansen, BVD, 5e loco: 25 voor, 12 tegen en 1 blanco stem.

Er is gestemd door 38 leden vanwege de afwezigheid van dhr. J.E.R. van der Vorm-de Rijke.
Alle kandidaten aanvaarden hun benoeming.

Hamerstukken

8

min
Besluit
De raad stelt het Milieuprogramma 2010 (incl. Bodemsaneringsprogramma 2010) vast en neemt kennis van het Milieuverslag 2009. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

9

min
Besluit
De raad stelt het aanvullend uitvoeringskrediet voor het doortrekken van de Copernicusweg beschikbaar en stemt in met de begrotingswijziging en met het reserveren van de vrijval uitvoering project verbinding oostelijkse stadsdelen voor het geraamde tekort uitvoering fase 2 Copernicusweg.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

11

Benoemingen / Aanwijzingen

12

min
Besluit
De kandidaten leggen de eed of de belofte af en worden zo tot wethouder geïnstalleerd.

13

min
Besluit
De burgemeester staat stil bij het afscheid van de heren Lagendijk en Kamsteeg. Een officiële gelegenheid om afscheid te nemen zal in mei plaatsvinden. Burgemeester Brok dankt de heer Lagendijk voor zijn originaliteit en inzet op de cultuuragenda: hij had graag zijn werk willen voortzetten, maar zal dit nu doen als fractievoorzitter van de PvdA.

Hij dankt de heer Kamsteeg niet alleen voor de jaren als lid van het college, maar ook voor zijn eigen aanpak van dossiers waarvoor hij regionaal en landelijk veel respect heeft gekregen. De burgemeester zegt dankbaar te zijn dat de heer Kamsteeg voor het openbaar bestuur behouden blijft als wethouder in Zwijndrecht.

De heer Kamsteeg voert kort het woord in de raad en geeft de raad en het nieuwe college enkele gedachten en een boekje mee.

14

min
Besluit
De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen raadsleden al onderzocht. De voorzitter van de commissie, mevrouw Heijmans, geeft aan dat er geen belemmeringen zijn aangetroffen.
De installatie van de heer M. Groeneweg zal in een volgende raad plaatshebben aangezien hij afwezig is.

15

min
Besluit
De dames I. Koene en E.C. van Wenum-Kroon en de heer E.A.M. Nederhof worden beëdigd tot raadslid van de gemeente Dordrecht.

16

min
Besluit
De overige benoemingen worden per acclamatie door de raad goedgekeurd.
Weliswaar dienen er nog enkele mutaties te worden doorgevoerd in het raadsbesluit:
Bij het Wegschap Tunnel Dordtse Kil staat de heer D.A. van Steensel als lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur vermeld, de tekst "Dagelijks Bestuur" kan worden geschrapt.

Verder staat de heer Van Steensel als gemachtigde in de aandeelhoudersvergadering van B.V. Transportnet Zuid-Holland Zuid vermeld. Deze tekst kan in het geheel worden verwijderd. De wethouders zijn geen gemachtigden in deze vergadering.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 22 april 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 23 april 2010 10.00 uur tot dinsdag 27 april 2010 13.30 uur.