Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 350080
Aanvang-sluiting 13-04-2010 20:30 - 13-04-2010 21:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

In het eerste blok wordt een algemene presentatie gegeven over de Wet ruimtelijke ordening en het grondbeleid. In het tweede blok wordt ingegaan op de in oktober 2009 gemaakte afspraken voor het vaststellen van bestemmingsplannen en de in januari 2010 vastgestelde Nota grondbeleid.
min
Besluit
De presentatie van de heer Van den Brand (VD2 Advies BV) schetst de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en het grondbeleid. Ook de gevolgen van de Crisis- en herstelwet werden hierbij meegenomen. Zo is de verplichting om een projectbesluit binnen één jaar in te passen in een bestemmingsplan vervallen.

Naar aanleiding van de presentatie van wethouder Spigt over de procedure behandeling bestemmingsplannen in Dordrecht ontstaat een discussie over het begrip startnotitie. Vaak worden verschillende benamingen gebruikt voor het startdocument bij bestemmingsplannen. Toegezegd wordt dat er op korte termijn een schema komt waarin de procedure met de juiste benamingen wordt weergegeven.
De gemeente ligt op schema wat betreft het op 1 juli 2013 hebben van bestemmingsplannen voor de hele gemeente. Het overzicht wanneer bestemmingsplannen beschikbaar zijn wordt ter kennis van de raad gebracht.
Van de provinciale bevoegdheid een inpassingsplan vast te stellen is tot nu toe voor Dordrecht geen gebruik gemaakt.

Bij de presentatie over het grondbeleid geeft wethouder Van den Oever aan dat de vermogenspositie van het grondbedrijf als gevolg van de economische ontwikkeling op de kritische grens zit. In tegenstelling tot andere gemeenten is er nog geen beroep op de algemene reserve van de stad nodig. Verder benadrukt hij het belang om de in januari 2010 vastgestelde Nota grondbeleid goed te bestuderen. Deze nota vormt de basis voor het kunnen volgen van stukken over het grondbeleid in het kader van P&C-cyclus en herzieningen van grondexploitaties.

Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouders; J.W. Spigt en F.J. van den Oever
Secretaris: JJ 't Lam