Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 345449
Aanvang-sluiting 22-04-2014 20:00 - 22-04-2014 21:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de ADVIESCOMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING op tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 april 2014 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3- Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

F. Riet

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en er zijn geen medelingen. Wel merkt mevrouw Van Dongen op dat er in de Hamerraad zojuist een brief van de heer Sleeking over de recreatieve inrichting van de Merwedeheuvel is behandeld. De brief bevat de uitnodiging om de heuvel te bezoeken, daar maakt ze graag gebruik van. De overige commissieleden delen die wens.

2

min
Besluit

De heer Veldman meldt dat ook de fractie CU/SGP voornemens is om de fietstnota 'Dordt fietst verder' te amenderen. De besluitenlijst (pagina 2, punt 2) wordt hierop aangepast.

4

min
Besluit

De commissie maakt graag gebruik van het aanbod van wethouder Sleeking inzake de tweede consultatieronde van het Deltaprogramma. In de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving op 13 mei 2014 zal daar ruimte voor worden gemaakt.

5

min
Besluit

De voorzitter reikt een overzicht uit waarmee inzicht wordt gegeven in de thema's, werkbezoeken en dossiers die de commissie fysieke leefomgeving de komende maanden op haar bordje zal krijgen. Dit overzicht is de basis voor de voorzitters en commissiegriffiers om de agenda's op te stellen. Mevrouw van Dongen merkt op dat bij de behandeling van de huisvestigingsverordening ook de artikel 40-vragen van Beter voor Dordt betrokken dienen te worden.


De voorzitter geeft eveneens een toelichting op de uitnodiging die de commissie heeft gekregen voor een Panorama Dordt West (evt. samen met de commissie sociale leefomgeving). Dit is een fietstocht langs high-lights en aandachtspunten in de wijken Crabbehof, Wielwijk, Oud Krispijn en Nieuw Krispijn. De commissie geeft aan op deze uitnodiging in te willen gaan en benoemt de thema-avond woensdag 4 juni als een mogelijke geschikte datum.

20:15 uur Start inhoudelijke commissiebehandeling

6

Dit beheerplan beschrijft hoe de leefbaarheid en de veiligheid voor omwonenden, bedrijven en organisaties in de omgeving van Stadswerven Zuid (waaronder het Energiehuis) zoveel mogelijk in stand kan blijven. Er is gelegenheid om informatie uit te wisselen over de inhoud van het stuk en uw mening te geven over de voorgestelde werkwijze in het gebied.

min
Besluit

Mevrouw van Gilst spreekt in en licht haar mening over het voorliggende beheerplan toe. Ze maakt onder andere opmerkingen over de wijze waarop de verschillende instanties omgaan met meldingen, de registratie van klachten en de terugkoppeling richting bewoners van het gebied. De commissieleden stellen aanvullende vragen, waar met name de manier van melden en de vertegenwoordiging van bewoners in de beheergroep aandacht krijgen. Over deze onderdelen wordt vervolgens ook het gesprek met de wethouders gevoerd. De wethouders krijgen van meerdere fracties complimenten over het beheerplan, de commissieleden zijn tevreden dat er nu - in ieder geval op papier - een goed systeem is om met overlast om te gaan. Wel roept de commissie de wethouders op om goed te blijven volgen of de voorgenomen werkwijze ook praktijk wordt. De fractie PvdA plaatst een kanttekening bij het meldingsysteem, liever had de fractie een centraal meldpunt gezien. Wethouder Sleeking zegt toe om kort na de zomer van 2014 de resultaten van de 1-meting te delen met de commissie, inclusief het verslag van de vergadering van de beheergroep waarin deze resultaten besproken zullen worden. De RIB kan voor kennisgeving worden aangenomen.

7

min
Besluit

Meerdere fracties maken opmerkingen over de hoogte van de kosten die mensen die een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen, moeten maken. Zowel de hoogte van leges, als de kosten voor een geneeskundige keuring komen aan bod. Evenals de noodzaak om tot herkeuring over te gaan indien iemand permanent gehandicapt is. De fractie PvdA vraagt naar de mogelijkheden van een kwijtscheldingsregeling. De wethouder licht het streven naar kostendekkenheid toe en onderschrijft de wens om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Omdat nog niet alle fracties hun vragen hebben kunnen stellen wordt het onderwerp op de volgende vergadering (13 mei 2014) nogmaals geagendeerd. De fracties van de SP en de VVD krijgen dan het woord.

8

min
Besluit

Meerdere fracties maken opmerkingen over de hoogte van de kosten die mensen die een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen, moeten maken. Zowel de hoogte van leges, als de kosten voor een geneeskundige keuring komen aan bod. Evenals de noodzaak om tot herkeuring over te gaan indien iemand permanent gehandicapt is. De fractie PvdA vraagt naar de mogelijkheden van een kwijtscheldingsregeling. De wethouder licht het streven naar kostendekkenheid toe en onderschrijft de wens om de kosten zoveel mogelijk te drukken. Omdat nog niet alle fracties hun vragen hebben kunnen stellen wordt het onderwerp op de volgende vergadering (13 mei 2014) nogmaals geagendeerd. De fracties van de SP en de VVD krijgen dan het woord.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda


Voorzitter: F. Riet
Portefeuillehouders: P.H. Sleeking, J. Mos
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad