Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 342517
Aanvang-sluiting 30-03-2010 20:15 - 30-03-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op 30 maart 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
Burgemeester Brok opent de vergadering en deelt mee dat de Agendacommissie vanavond om 21.30 uur en de vergadering over het rapport van de commissie Scholten begint om 20.30 uur in vergaderkamer 3. Mevrouw Rusinovic is met kennisgeving afwezig en de heer Lagendijk komt vanavond later.

De heer Sleeking deelt mee dat de fractie Beter voor Dordt niet was vertegenwoordigd bij de Agendacommissie van 23 maart jl. en wel het verzoek had ingediend om Agendapunt 4 inzake de Bouwverordening van de agenda af te halen en te bespreken in de Adviescommissie. Dit verzoek is niet gehonoreerd in de Agendacommissie. De griffier meldt dat de Agendacommissie de toelichting op dit verzoek heeft opgevat als een stemverklaring en als zodanig heeft geagendeerd. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder k. en y. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van 9 en 11 maart 2010 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De heer Van der Vorm van de fractie Beter voor Dordt dient een stemverklaring in waarin hij opmerkt dat zijn fractie deze Verordening met een looptijd van één jaar had willen vaststellen, zodat deze in overleg met organisaties vanuit de praktijk aangepast zou kunnen worden. De burgemeester merkt op dat de raad te allen tijde de bevoegdheid heeft om deze verordening te wijzigen.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaring stelt de raad de Bouwverordening gemeente Dordrecht 2010 vast.

5

min
Besluit
De raad stelt de 1e wijziging Havenverordening Dordrecht vast.

6

min
Besluit
De raad stelt de Brandbeveiligingsverordening vast.

7

min
Besluit
De raad stelt een voorbereidings- en uitvoeringskrediet voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer beschikbaar.
De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

8

min
Besluit
De raad neemt kennis van de begrotingswijziging Drechtwerk 2010 en de vooraankondiging extra incidentele uitgaven 2009.

9

min
Besluit
De raad benoemt per acclamatie de heer J.B.M. Onderwater tot bestuurslid van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht.

10

min
Besluit
De heren drs. G.H. van Duin en E.G. Visser worden per acclamatie door de raad herbenoemd tot bestuurslid van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht.

Stukken ter kennisname

11

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 25 maart 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 26 maart 2010 10.00 uur tot dinsdag 30 maart 2010 15.30 uur.