Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 320243
Aanvang-sluiting 16-02-2010 14:00 - 16-02-2010 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 16 februari 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De BURGEMEESTER van DORDRECHT

drs. A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
De dames C.M.L. Lambrechts en D. Koppens-van Leeuwen zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw V.I. Versluis en de heren R.J.J.G. Klaassen, en S. Tasgin zijn verlaat.

Motie Derde Merwedehaven
De motie Derde Merwedehaven, motie 17a van 10 november 2009 (waarin het college werd verzocht aan te geven wie er in juridische zin verantwoordelijk is voor de Derde Merwedehaven; wat de gezondheidsrisico’s zijn en welke consequenties een voortijdige sluiting met zich mee zou brengen) is in de besloten vergadering van 12 januari jl. door de heer Van Steensel mondeling beantwoord. De raad wordt gevraagd of deze motie daarmee als afgedaan kan worden beschouwd.
De raad besluit conform; de motie kan hiermee als afgedaan worden beschouwd.

Mr. E.D. Rentema, vice-president van de rechtbank Dordrecht heeft een dankbrief gestuurd i.v.m. de steunbetuiging van de gemeenteraad en het college inzake de herziening van de gerechtelijke kaart. Een afschrift vindt u op uw tafel.

Wethouder Spigt zal op 24 februari a.s. met minister Donner in Londen verblijven i.v.m. een bezoek over arbeidsmarktbeleid.

De burgemeester feliciteert de heer Cobelens met de geboorte van dochter Laurèn.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder k.,l.,n. en o. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 5, 12 en 19 januari 2010 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit
Tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven worden
benoemd: De heer J.J.W. van Dongen (voorzitter), mevrouw J.L.M. van Benthem en de heer W.J.M. Nederpelt.
De heer Van Dongen meldt dat de commissie geen beletselen heeft aangetroffen om de heer P. Verhoeve toe te laten tot de gemeenteraad. De raad besluit conform het advies van de commissie.

5

min
Besluit
De heer P. Verhoeve wordt beëdigd als lid van de gemeenteraad.

6

min
Besluit
De heer P. Sleeking wordt bij acclamatie aangewezen als nestor van de raad.

7

min
Besluit
Mevrouw W.V.E. Verboom en de heer J.J. 't Lam worden aangewezen en beëdigd als plaatsvervangend griffiers.

Hamerstukken

8

min
Besluit
De raad neemt kennis van de uitvoering en aanvragen in het kader van de Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten 2009. Tevens delegeert de raad de bevoegdheid om subsidies te verstrekken.

9

min
Besluit
De heer Sleeking van de fractie Beter voor Dordt dient een stemverklaring in waarin hij opmerkt dat zijn fractie met alle beslispunten, m.u.v. punt 2. de invulling van het dagelijks bestuur, instemt. Dat punt hoort zijns inziens niet in deze geleding en wordt derhalve als een weeffout beschouwd. De heer Tazelaar sluit zich hierbij aan.

Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen, stemt de raad in met de vorming van een nieuw Parkschap Nationaal Park De Biesbosch.

10

min
Besluit
De heer Nederpelt van de fractie GroenLinks dient een stemverklaring in, waarin hij aandacht vraagt voor de 'inclusief gedachte' (d.w.z. de gevolgen voor het milieu). De fractie GroenLinks wil dat toekomstige voorstellen op duurzaamheid worden getoetst. De heer Karapinar van de fractie Karapinar sluit zich hierbij aan. Beide fracties stemmen wel in met het voorstel.

Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stemt de raad in met het aanleggen van een parkeerterrein aan de Smitsweg en stelt tevens het gevraagde krediet beschikbaar. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

11

min
Besluit
De raad stemt in met de toevoeging van de ambitie Klimaatneutraal in 2050 aan het Energiebeleid tranche 2009-2013.

12

min
Besluit
De raad stelt de Gedragscode Integriteit voor raadsleden, wethouders en burgemeester vast.

13

min
Besluit
De raad stelt de Rechtspositieverordening raads- en commissieleden Dordrecht 2010 vast.

14

min
Besluit
De raad stelt de Verordening ambtelijke bijstand en fractievergoeding 2010 vast.

15

min
Besluit
De raad stelt de Verordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening vast.

16

min
Besluit
De heer Schalken van de fractie Beter voor Dordt dient een stemverklaring in waarin hij opmerkt dat toekomstig beleid ook funderingen op staal dient te includeren.

Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaring neemt de raad kennis van de Evaluatie funderingen 2009, stelt de raad het werkkrediet 2010 beschikbaar en wijzigt de Subsidieverordening funderingsherstel 2001 conform. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

17

min
Besluit
De raad stelt het krediet beschikbaar voor de inrichting van het nieuwe Dordrechts Museum en stemt in met de voorgestelde kapitalisering van de huuropbrengsten horeca. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

18

min
Besluit
De heer Sleeking van de fractie Beter voor Dordt dient een stemverklaring in waarin hij opmerkt dat gezien de onzekere bouwtechnische aspecten een second opinion wel had moeten plaatsvinden, omdat dit de exploitatie zal beïnvloeden. Tevens is het ongewenst dit raadsvoorstel zo kort voor de verkiezingen te agenderen. Het voorbereidingskrediet had hij liever voor andere programma's benut. De fractie Beter voor Dordt stemt tegen.

Mevrouw Ruisch van de fractie GroenLinks stelt kanttekeningen t.a.v. beslispunt 4. verhoging van gekapitaliseerde opbrengsten. Zij vindt de prognose t.a.v. het energiebeleid erg optimistisch.

Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen stemt de meerderheid van de raad in met het raadsvoorstel; goedkeuren DO Energiehuis en exploitatiebegroting. Tevens stelt de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

19

min
Besluit
De raad benoemt bij acclamatie mevrouw M. van Leeuwen tot Stadsdichter van Dordrecht.

Stukken ter bespreking

20

min
Besluit
Een meerderheid van de fracties benadrukken speerpunt 2: een spoedige inbedding bij bestaande reguliere instellingen.Wethouder Spigt zegt n.a.v. de vraag van de heer Staat wanneer beleid geslaagd is te noemen, toe dat een geplande verdiepingsstudie van de OCD aan de raad zal worden gestuurd, zodat het in adviescommissieverband kan worden besproken. Mevrouw Van Benthem van de fractie VVD merkt op alleen met dit vervolgprogramma in te kunnen stemmen als er op termijn geen doelgroepenbeleid meer nodig is door een integrale aanpak en zo ook voorkomen dat er teveel subsidie aan wordt besteed.
Mevrouw Stevens onthoudt zich vanwege inhoudelijke reden van stemming.
De raad stemt in meerderheid in met het voorstel.
min
Toezegging(en)
Toezegger: HPA Wagemakers
Datum gepland: 15-09-2010
Datum gereed: 18-09-2012
Wethouder Spigt zegt n.a.v. de vraag van de heer Staat wanneer beleid geslaagd is te noemen, toe dat een geplande verdiepingsstudie van de OCD aan de raad zal worden gestuurd, zodat het in adviescommissieverband kan worden besproken.
Stand van zaken:
Planning- vermoedelijk na het zomerreces gereed. MO 23-01-2012: De Raad heeft ingestemd met het afschaffen van het Antillianenbeleid, met de vaststelling van het beleidskader "Allemaal Dordtenaren" participatie Dordtse Migranten. Door het OCD is geen verdiepingsstudie meer uitgevoerd. Wel is er conform de afspraken met het Rijk onderzoek gedaan naar de positie van Antilliaanse Nederlanders in de 22 Antillianengemeenten. De resultaten van deze onderzoeken zijn bekend. Op dit moment wordt er gewerkt aan een collegevoorstel en een raadsinformatiebrief. Deze resultaten geven meer inzicht over de effecten van het uitgevoerde beleid. Agendacommissie 31-01-2012: Handhaven. 01-08-2012: Toezegging is afgehandeld: Op 24 april 2012 heeft college ingestemd met collegevoorstel kennisnemen van Monitor Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht 2011. + instemmen met inzet gemeentelijke middelen 2013/2014. Op 11 september 2012 wordt de Raad via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd en daarmee is de toezegging afgedaan. De CU/SGP geeft tijdens de commissiebehandeling op 11 september 2012 aan dat de toezegging voldoende is afgehandeld.

21

min
Besluit
De fracties bespreken deze notitite in het licht van de economische crisis en de aangekondigde rijksbezuinigingen. Aan bod komen o.a.: tekort gemeentefonds, toename bijstandsuitkeringen, leefbaarheid, lokale lasten, gratis OV 65+, Civil Society en wegenbeheer.
De raad neemt de perspectiefnotitie voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit
Alle fracties zijn tevreden met het feit dat er aan dit onderdeel van het grote project nu een einde komt. Kanttekeningen worden wel gesteld bij de uitvoerbaarheid en kosten van het onderzoek naar de Verborgen Kunstuiting. Ook de ontoegankelijkheid voor invaliden komt ter sprake. Tevens staat men stil bij o.a. de rol van de projectonwikkelaar, de geheime stukken en bijeenkomsten die het transparant functioneren van een raadslid lastig maken en de verkeersafwikkeling.

Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met de stemmen van de fracties Beter voor Dordt, VSP en GroenLinks tegen beslispunt 6. onderzoek Verborgen Kunstuiting.

23

min
Besluit
In het raadsdebat komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: het Veilinghuis, een nieuwe bioscoop, horeca-invulling bij Waalse kerk, kleurverschieten parkeergarage, verpaupering Lindershuis, toegankelijkheid en de financiële middelen.

De raad stelt de gemeentelijke visie Visstraat e.o. vast.

24

Dit onderwerp betreft een voortzetting van de commissiebehandeling op 19 januari. De openstaande vragen uit de commissie heeft de wethouder beantwoord via een wethoudersbrief. Het raadvoorstel en de brief zijn onderwerp van deze vervolgdiscussie. Inmiddels heeft de wethouder aangegeven met een addendum te komen op het raadsvoorstel. Dit addendum wordt nog voor de vergadering aan u beschikbaar gesteld. Ook het addendum op het raadsvoorstel maakt onderdeel van de besluitvorming uit.
min
Besluit
Het addendum is vervangen door een aangepast ontwerpbesluit. De raad is unaniem positief over het uiteindelijke DO Achterom-Bagijnhof en stemt unaniem in met het voorstel. De heer Schalken van de fractie Beter voor Dordt merkt op de verkeersstromen een zorgpunt te vinden en dat kritisch te blijven volgen.

Tevens stelt de raad het gevraagde krediet beschikbaar. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Stukken ter kennisname

25

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

26

De raad wordt gevraagd om met instemming kennis te nemen van deze raadsinformatiebrief.
min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 11 februari 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 12 februari 2010 10.00 uur tot dinsdag 16 februari 2010 13.30 uur.