Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 308357
Aanvang-sluiting 09-02-2010 20:15 - 09-02-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 09 februari 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 20.15 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

drs. A.A.M. Brok 

1

min
Besluit
Mevrouw I.E.Stevens en de heren J.J.W.van Dongen en D.G.E. Cobelens hebben zich voor deze vergadering afgemeld.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder n., p., r. en u. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de adviescommissie van 15 december 2009 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit
De raad benoemt de heer drs. A.A.M. Brok bij acclamatie tot lid van de Drechtraad.

Hamerstukken

5

min
Besluit
De raad stemt in met de aanpak verbetering particulier woningbezit Dichterskwartier en met de specificering van de reservering in de Strategische Investeringen.

6

min
Besluit
De raad stelt de Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (veertiende wijziging) vast.

7

min
Besluit
De raad stemt in met de tussenstand van de Grondbank Oud Krispijn, het beschikbaar stellen van het totale investeringskrediet en het in stand houden van het restantbedrag van de reservering ISV II. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

8

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar voor de modernisering van Sportpark Zeehavenlaan. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

9

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar voor het gemeentelijk deel van de plankosten Wielwijk 2010-2012 en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

10

min
Besluit
De raad besluit motie 4 van de BVD d.d. 7 juli 2009 'onderzoek betaald parkeren Sportboulevard', motie 5 van CDA d.d. 7 juli 2009 'haalbaarheidsonderzoek gratis parkeren vrijwilligerskader sportverenigingen Sportboulevard' en motie 2 van BVD d.d. 11 november 2009 'betaald parkeren Sportboulevard' als afgehandeld te beschouwen.

De raad stelt de herziening van de grondexploitatie van het Gezondheidspark (bijlage 1, vertrouwelijk) en de herijking van de parkeerexploitatie Gezondheidspark vast, stelt een uitvoeringskrediet voor de periode 2009/2010 beschikbaar en neemt kennis van de geactualiseerde risicoanalyse Gezondheidspark. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 4 februari 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 5 februari 2010 10.00 uur tot dinsdag 9 februari 2010 15.30 uur.