Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 305879
Aanvang-sluiting 26-01-2010 14:00 - 26-01-2010 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 26 januari 2010 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Afwezig
De dames Heijmans, Safranti en Van Wenum en de heer Rakhorst zijn met kennisgeving afwezig. Mevrouw Lambrechts en de heer Merx komen later.

Ordevoorstel
Dhr. Sleeking van de fractie Beter voor Dordt wil agendapunt 3 'Zuidpolder' van de agenda afvoeren tot na de verkiezingen. Hij merkt op noch over het graf te willen regeren, noch de stem van de bevolking te willen negeren. De heer Sleeking verzoekt de burgemeester dit voorstel in stemming te brengen:12 raadsleden stemmen voor en 21 raadsleden stemmen tegen dit ordevoorstel. Het onderwerp blijft op de agenda staan.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Gasten van de raad
Burgemeester Bandell deelt mee dat leerlingen van basisschool de Satelliet vandaag gast van de raad zijn. De kinderen zijn rondgeleid in het Stadhuis en hebben met raadsleden over het raadswerk gesproken. Zij maken nu een deel van de raadsvergadering mee.

Bekrachtigen geheimhouding
De raad bekrachtigt de opgelegde geheimhouding t.a.v. de geheime raadsinformatiebrief Planinitiatief Spuiboulevard/Joh. de Wittstraat en de geheime bijlage 1 ("project Achterom-Bagijnhof, herijkt financieel kader").

Burgerjaarverslag
Burgemeester Bandell merkt op dat het Burgerjaarverslag, in een licht gewijzigde vorm, gereed is en aan de raad wordt aangeboden.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder c. t/m f. en k. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

Hamerstukken

3

min
Besluit
De fracties Beter voor Dordt, GroenLinks, ECO-Dordt/D66, VSP en Karapinar dienen een stemverklaring in:
De heer Sleeking merkt namens de fractie Beter voor Dordt op dat hij zijn bezwaren al onder woorden heeft gebracht. Onderzoek van college naar mogelijkheden om te bouwen in de Zuidpolder is zijns inziens al vastgesteld, en daarvoor is dit projectplan niet nodig en hoeft er geen onderzoek plaats te vinden. De uitspraak van het volk was bekend en wordt nu genegeerd. Beter voor Dordt blijft ten principale tegen de bebouwing omdat de polder juist zo typerend voor het Dordtse landschap is.
Mevrouw Ruisch merkt namens de fractie GroenLinks op dat zij niet haar argumenten en reeds genoemde argumenten wil herhalen, maar dat haar fractie tegen stemt.
De heer Van Dongen merkt namens de fractie ECO-Dordt/D66 op dat er geen noodzaak tot bebouwing is en dat zijn fractie inhoudelijk tegen is. (Genoemde argumenten zijn al in de adviescommissie geuit).
De heer Tazelaar stemt namens de fractie VSP tegen. Hij vindt het plan een inbreuk op de natuur.
De heer Karapinar, sluit zich aan bij GroenLinks en stemt tegen.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen wordt het voorstel na een hoofdelijke stemming aangenomen, met 18 raadsleden voor en 15 leden tegen.

4

min
Besluit
De heer Van Dongen legt namens de fractie ECO-Dordt/D66 een stemverklaring af waarin hij stelt dat de fractie instemt met dit voorstel, met dien verstande dat hij het betreurt dat de realisatie van de brug niet doorgaat vanwege de bezuinigingen. Zijn fractie had een andere dekking voorgesteld voor dit tekort vanuit de zes miljoen die zou vrijkomen door het niet bouwen van goedkope woningen. Met genoemde aantekeningen stemt de fractie wel in met het voorstel.

Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaring stemt de raad met algemene stemmen in met de stedenbouwkundige uitwerking van Stadswerven c.a., alsmede de financiën, grondexploitatie, parkeerexploitatie en de relaties met externe partijen.

5

min
Besluit
De raad stemt in met de oplegmemo Dordrecht West op Stoom IV. Tevens stelt de raad het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

6

min
Besluit
De raad besluit geen wensen en/of bedenkingen te uiten ten aanzien van de Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk met Woonbron.

Stukken ter kennisname

7

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

8

Dit onderwerp betreft een voortzetting van de commissiebehandeling op 12 januari 2010.

15.45 uur Schorsing (ontvangst genodigden nestor)
min
Besluit
Verschillende partijen uiten hun kritische kanttekeningen over de gang van zaken rondom Sybold. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: schijn van concurrentievervalsing, zorg rond het personeel, financiële risico's, de rol van het college hierin en bij toekomstige exploitaties als het Energiehuis en het museum en de te late aanlevering van dit voorstel.

Wethouder Lagendijk merkt op dat het college definitief van de exploitatie af wil en dat voor deze constructie is gekozen juist vanwege de aankomende sluiting en verbouwing van Kunstmin en de huidige economische situatie. Hij zegt daarbij toe dat zodra de verbouwing klaar is, de uitbesteding open zal zijn voor alle horeca-ondernemers. Tevens zal hij de verschillende scenario's aan de raad ter bespreking voorleggen. De personele kwestie is een aangelegenheid van Muller-Moerkerk en niet van het college.

Mevrouw De Smoker dient namens de fractie ECO-Dordt/D66 een stemverklaring in waarin zij stelt dat voorliggend besluit een gevolg is van de keuze van het college en dat daardoor de raad in een situatie wordt gebracht dat instemming een gewenste keuze zou zijn. Haar fractie blijft bij het standpunt dat de wethouder in de toekomst meer informatie dient te verstrekken. Mevrouw Ruisch dient namens de fractie GroenLinks een stemverklaring in. Zij merkt op niet in te kunnen stemmen met het voorstel zoals het nu voorligt en in de toekomst niet meer geconfronteerd wil worden met een dergelijk voorstel.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaringen wordt het voorstel in stemming gebracht en aangenomen met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

Motie Sybold
Mevrouw Van Benthem dient namens de VVD fractie een motie Geef Sybold weer terug aan de markt! in. De motie wordt in stemming gebracht en wordt verworpen met 16 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
min
Motie(s)
Titel: Motie Geef Sybold weer terug aan de markt! (M1)
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Geef Sybold weer terug aan de markt! Het college wordt verzocht om: a. Sybold, o.m. als horecavoorziening van Kunstmin, tijdig in relatie tot de afronding van de verbouwing van Kunstmin, uit te besteden; b. daarbij expliciet ook de Dordtse Horeca uit te nodigen in te schrijven op deze uitbesteding; c. en daarmee Sybold als horecavoorziening van Kunstmin terug te geven aan de markt.
Motie 1 Geef Sybold weer terug aan de markt.pdf
min
Toezegging(en)
Toezegger: J Mos
Datum gepland: 15-01-2013
Datum gereed: 12-03-2013
Wethouder Lagendijk zegt toe dat zodra de verbouwing klaar is, de uitbesteding open zal zijn voor alle horeca-ondernemers. Tevens zal hij de verschillende scenario's aan de raad ter bespreking voorleggen.
Stand van zaken:
01-08-2012: Deze vraag is uitgezet bij Kunstmin. 05-12-2012: Reactie namens Jasper Mos: Er is geen sprake van een volwaardige horecafunctie (conform definitief ontwerp), echter de gunning van tijdelijke horeca is via openbare inschrijving gebeurd. Daarmee kan de toezegging van de lijst af. 12-03-2013: De agendacommissie geeft aan dat de toezegging als afgehandeld kan worden beschouwd.
Toezegger: J.H. Lagendijk
Datum gepland: 27-01-2010
Datum gereed: 10-01-2013
Wethouder Lagendijk zegt toe dat zodra de verbouwing klaar is, de uitbesteding open zal zijn voor alle horeca-ondernemers. Tevens zal hij de verschillende scenario's aan de raad ter bespreking voorleggen.

Tenslotte

9

min
Besluit
De raad stemt in met het voorstel van de burgemeester om de heer H. Mostert te benoemen tot Ereburger van de stad Dordrecht.
De heer Sleeking (plv. nestor), wethouder Kamsteeg en burgemeester Bandell staan stil bij het afscheid van de nestor van de raad in hun respectievelijke toespraken. De burgemeester reikt de erepenning behorende bij het ereburgerschap uit aan de heer H. Mostert.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 januari 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 22 januari 2010 10.00 uur tot dinsdag 26 januari 2010 13.30 uur.