Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 302516
Aanvang-sluiting 26-01-2010 19:30 - 26-01-2010 20:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 26 januari 2010 zal plaatsvinden in de B en W kamer van het Stadhuis, aanvang 19.30 uur.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Hall (griffier) en Hendrickx (adjunct-griffier) en de heren Bandell (voorzitter), Tazelaar, Hoogerduijn, Wagemakers, Pols, Van Verk en Van der Kruijff. Afwezig is de heer Karapinar. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt de griffier dat de heer Van der Kruijff het antwoord op zijn vraag over bespreking van het Minimabeleid (zie punt 9 rondvraag) zo snel mogelijk krijgt.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst van 12 januari 2010 wordt gewijzigd vastgesteld. Mevrouw Ruisch heeft in de collegecarrousel van 12 januari aandacht gevraagd voor de gladheidsbestrijding op de Voorstraat-Noord en de aansluiting daarop in plaats van op de Nieuwstraat. De besluitenlijst van 19 januari 2010 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

min
Besluit
De agendacommissie besluit het voorstel over de Wegwijsdag van de voorraadlijst te halen. Daarna wordt de lijst voor kennisgeving aangenomen. Desgevraagd zegt mevrouw Van Hall toe de raadsleden zo spoedig mogelijk te informeren over het verloop en het tijdspad van de Wegwijsdag op 10 februari.

6

min
Besluit
De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De perspectiefnota wordt ter advisering aan de Auditcommissie voorgelegd. Er is geen behoefte aan een regiokamer op 9 februari. Verder wordt de griffie gevraagd de voorstellen over funderingen, Dordrechts Museum en Energiehuis en de raadsinformatiebrieven over de integratiemonitor en de verkooptransactie aandelen Netwerk in te plannen in de vergadering van 9 februari.

7

min
Besluit
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

 

8

min
Besluit
De voorzitter doet een mededeling over de fietsenstalling bij het station. Er wordt gewerkt aan verbetering van de verlichting en tegen cameratoezicht is in beginsel geen bezwaar. De financiering hiervan behoeft nog enige aandacht. De coördinatie is in handen van mevrouw A.S. Wolt van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid.