Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 298492
Aanvang-sluiting 12-01-2010 19:45 - 12-01-2010 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 12 januari 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De fractie van Beter Voor Dordt wil naar aanleiding van de discussie over de bestuurstructuur in het bestuur in de Adviescommissie hier nog over spreken.
De fractie verzoekt, daarbij ondersteund door de fracties van de VVD en GroenLinks, dan ook het agendapunt "instemmen met de vorming van het nieuwe Parkschap Nationaal Park de Biesbosch" van de agenda af te voeren. De raad stemt hiermee in.
De agenda wordt met inbegrip van deze wijziging vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder d. t/m f., o. , q. en t. t/m v. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de raad van 15 december 2009 en van de adviescommissie van 24 november en 8 december 2009 vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit
Het voorstel is van de agenda afgevoerd en is terugverwezen naar de agendacommissie.

5

min
Besluit
De raad stemt in met de jaarstukken van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biebosch.

6

min
Besluit
De raad stelt het Waterplan Dordrecht 2009-2015 vast en stemt in met de beantwoording van de ingediende zienswijzen.

7

min
Besluit
De raad stemt in met de partiële wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch.

8

min
Besluit
De raad stelt de Verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Dordrecht (zesde wijziging) vast.

9

min
Besluit
De heer Wagemakers legt namens de fractie Van Beter voor Dordt een stemverklaring af waarin hij aangeeft dat de fractie instemt met het voorstel
maar dat de herziening te ver gaat maar geeft het college het voordeel van de twijfel.
De raad trekt de Verordening op de Sportraad in en neemt kennis van de Regeling Sportraad.

10

min
Besluit
De raad stemt in met de uitgifte in erfpacht van het bedrijfsterrein Kilkade
2-4 aan Geka Bouw BV en stelt een krediet beschikbaar voor het bouwrijp maken.

11

min
Besluit
De raad gaat akkoord met het streven om voor Dordrecht de titel Fairtradegemeente te behalen in 2010 en stelt hiervoor middelen beschikbaar.

12

min
Besluit
De raad besluit over te gaan tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een gedeelte van het voormalige woonwagencentrum aan de Wieldrechtse Zeedijk.

13

min
Besluit
De raad besluit de tekorten van het mediabeleid tot en met 2012 zoveel als mogelijk te dekken uit de reserve Media en de dekking van het resterend tekort te bezien bij de interimnota ïn 2010.

14

min
Besluit
De raad besluit positief te adviseren inzake de aanwijzing van (een groot deel van) de 19e-eeuwse schil tot beschermd stadsgezicht.

15

min
Besluit
de raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 8 gebiedsexploitatie Samenwerkingsovereenkomst Wielwijk .

Stukken ter kennisname

16

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 7 januari 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 8 januari 2010 10.00 uur tot dinsdag 12 januari 2010 15.30 uur.