Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 290965
Aanvang-sluiting 19-01-2010 20:15 - 19-01-2010 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 19 januari 2010 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Mevrouw Koppens-van Leeuwen en de heer H. Mostert zijn met kennisgeving afwezig. Burgemeester Bandell merkt op dat wethouder Lagendijk verwacht in staat te zijn na de pauze aanwezig te zijn om de vergadering bij te wonen.
Tevens deelt hij mee dat de raad kennis heeft genomen van het droevige bericht dat de moeder van mevrouw Koene is overleden en wenst haar en haar familie sterkte toe met dit verlies.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder s. en t. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad van 10 november en 1 december 2009 ongewijzigd vast.

Hamerstukken

4

min
Besluit
De raad stelt het gewijzigde Internationaal beleid vast.

5

min
Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan "Herziening zone industrielawaai Groote Lindt/Dordt-west" vast.

6

min
Besluit
De raad stelt de Nota Grondbeleid en de Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2009 vast.

7

min
Besluit
De raad stemt in met het continueren borgstelling voor rekening-courant lening door Netwerk NV.

8

min
Besluit
De raad stemt in met het verhogen van de parkeeropbrengsten ten gunste van de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen en stelt de Verordening tot derde wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht vast. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

9

min
Besluit
De raad stemt in met het voorbereiden van het realisatiebesluit van de Duurzaamheidsfabriek Leerpark en het reserveren van gelden, en stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar. De begroting wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

10

min
Besluit
De heer Sleeking van de fractie Beter voor Dordt zegt in te stemmen met dit voorstel maar bij de uitvoering van het project hierop terug te komen.
Met inachtneming van bovengenoemde stemverklaring stelt de raad een krediet voor de voorbereiding van de herinrichting van de Wijnstraat beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

11

min
Besluit
De raad stemt in met de Onttrekking aan de openbaarheid in de zin van de Wegenwet van gedeelte St. Suraplein.

12

min
Besluit
De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake sluiting Filmhuis Cinode in relatie tot ontwikkeling Filmtheater The Movies in het Hofkwartier.

13

min
Besluit
De raad bekrachtigt de geheimhouding van de raadsinformatiebrief Planinitiatief Spuiboulevard-Johan de Wittstraat + bijlage 1 "Project Achterom Bagijnhof herijking financieel kader".

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. De achterliggende motie 2 d.d. 11 november 2009: Betaald parkeren Sportboulevard kan hiermee als afgedaan worden beschouwd.

15

Deze twee raadsinformatiebrieven zijn in de vergadering van de adviescommissie van 12 januari 2010 in samenhang besproken en worden u nu ter kennisname aangeboden. In deze commissievergadering is aangegeven dat ook de achterliggende moties Onderzoek betaald parkeren Sportboulevard (M4) d.d. 7 juli 2009, Parkeren vrijwilligers op Sportboulevard (M5) d.d. 7 juli 2009 en Betaald parkeren Sportboulevard (M2) d.d. 11 november 2009 als afgehandeld kunnen worden beschouwd.
min
Besluit
De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. De twee achterliggende moties d.d. 7 juli 2009: motie 4 Onderzoek betaald parkeren Sportboulevard en motie 5 Parkeren vrijwilligers op Sportboulevard kunnen hiermee als afgedaan worden beschouwd.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 14 januari 2010 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 15 januari 2010 10.00 uur tot dinsdag 19 januari 2010 15.30 uur.