Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Wonen en Leefbaarheid

Gemeente Dordrecht

Agenda Wonen en Leefbaarheid

Details van de vergadering/agenda
Titel Wonen en Leefbaarheid
Vergadernummer 281186
Aanvang-sluiting 08-12-2009 22:00 - 08-12-2009 22:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

min
Besluit
Mevrouw J.E.T.M. van Dongen-Veenman spreekt in, mede namens degenen die eerder een inspraakreactie aan het college hebben gezonden. Er zijn geen vragen vanuit de commissie naar aanleiding van haar spreekrechtbijdrage. De aanwezige fracties kunnen zich - met inachtneming van enkele kanttekeningen en aandachtspunten - vinden in de raadsinformatiebrief respectievelijk het raadsvoorstel, met uitzondering van de fractie BETER VOOR DORDT. Beide stukken kunnen worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 december 2009: de raadsinformatiebrief ter kennisneming en het raadsvoorstel als hamerstuk, waarbij de fractie BETER VOOR DORDT een stemverklaring zal afleggen.

Voorstel:
De agendacommissie heeft op 1 december 2009 besloten het onderwerp begripsbepaling 'wonen' in bestemmingsplannen te agenderen voor een programmakamer van de adviescommissie op 8 december 2009, tegelijkertijd met dit raadsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingsverordening.

Voorstel:
De Agendacommissie heeft op 1 december 2009 besloten deze raadsinformatiebrief in combinatie met het voorstel tot wijziging van de Huisvestingsverordening (dossiernummer 280707) te behandelen in een programmakamer Wonen en leefbaarheid op 8 december 2009.
Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Secretaris: JT de Heus
Thema: Ontwikkelen woonwijken