Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2628172
Aanvang-sluiting 17-11-2020 20:00 - 17-11-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 17 november zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

 Agendapunt 4 kan vervallen, er is geen behoefte om dit punt te bespreken. De commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 27 oktober 2020 vast.

STUKKEN TER BESPREKING

3

De commissie bespreekt het voorstel om de samenwerking tussen de Drechtstedengemeenten op een andere manier vorm te geven.

min
Besluit

De commissie kan zich in grote lijnen vinden in het principebesluit. Wel vraagt de commissie om inzicht in de financiële risico's voor Dordrecht en is er verschil van inzicht over het belang van de kwartaalbijeenkomsten. Ook is de commissie benieuwd naar de reacties van de andere deelnemende gemeenten.

De commissie besluit dit voorstel te bespreken in de raad met deze politieke vraag: kan de gemeenteraad een steviger positie krijgen in de aansturing van met name het sociaal domein/de Sociale Dienst en is een GR hierin de meest gewenste samenwerkingsvorm of kan dit eveneens in de vorm van een servicegemeente?  

4

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

Dit agendapunt is vervallen (zie rondvraag voor vraag n.a.v. deze brief).

6

min
Besluit

De commissie stemt in met de agenda's voor november/december. Voor de bespreking van de investeringen uit reserve Agenda 2030 ontvangt de commissie nog graag antwoord op de vraag welke programma's het college heeft overwogen voor de 7 die uiteindelijk zijn geselecteerd.

7

min
Besluit

Beter Voor Dordt heeft een vraag over Retzef (zie tevens antwoorden op vragen die hierover gesteld zijn bij agendapunt 5n/5.14), namelijk of de wethouder bereid is om met de ondernemers de mogelijkheden te verkennen van locatie Schenkeldijk. De wethouder zegt toe dat het college de haalbaarheid hiervan zal bekijken.

8

min
Besluit

GroenLinks vraagt of het college in de raadsinformatiebrieven over de corona-maatregelen ook in kan gaan op de toename van huiselijk geweld en mogelijk ook toename in drugsgebruik. De burgemeester antwoordt dat het aantal meldingen bij de politie niet opvallend is toegenomen, maar dat er vanuit andere wethouders wellicht wel signalen zijn. Dit kan worden meegenomen in de volgende raadsinformatiebrief over corona.

9

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: AW Kolff / MD Burggraaf / PJ Heijkoop / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.