Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2627893
Aanvang-sluiting 17-11-2020 20:00 - 17-11-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 17 november 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

 
De Commissiegriffier,
 
B.M.M. de Jong

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Dhr. Boersma (CU-SGP) deelt mede dat hij de kick-off van het Rekenkameronderzoek naar Dordtse sportaccommodaties heeft bijgewoond. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Mulier Instituut, en er wordt zowel terug als vooruit gekeken, tot 2030. De verwachting is dat de rekenkamercommissie in maart 2021 een definitief rapport presenteert enin december 2020 een conceptversie.
Een meerderheid van de fracties is voor de bespreking van de Memo Opzet Cultureel Platform. De VVD doet daarnaast een ordevoorstel om het nieuwe behandelvoorstel (7E) RIB Beantwoorden motie 200922/M6 Niet geschoten is altijd mis, vóór de bespreekpunten te behandelen in verband met aanwezigheid van wethouder Stam. De agenda wordt vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast. 

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het college. 

STUKKEN TER BESPREKING

4

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De VVD fractie heeft aangegeven een bespreekwens te hebben op dit onderwerp, met betrekking tot het tegemoetkomen aan sportverenigingen die wegens corona in financieel zwaar weer zitten, door een soort overbruggingssubsidie. De commissie wisselt van gedachten, zoals wat er wordt verstaan onder financiële acute nood en in hoeverre dit ook betrekking heeft op andere sectoren. Wethouder Stam geeft aan dat de signalen van extra druk op sportverenigingen inderdaad herkend wordt en geeft. 
De commissie adviseert de raad de RIB voor kennisgeving aan te nemen. 

5

De startnotitie over de toekomst van het Verenigingshallenplan ligt voor. De beeldvorming vond plaats op 7 oktober. Het is nu aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van de startnotitie. 

min
Besluit

Er wordt ingesproken door mevrouw Heijmans namens de Deltahal, de Vorrinklaanhal, de Reeweghal en sporthal De Dijk. Hierin komt naar voren dat de stichtingsbesturen in principe positief zijn over de voorliggende startnotitie en daarnaast graag zouden zien dat de gemeente de subsidie instrument inzet om maatwerk voor de verschillende sporthallen mogelijk te maken. Daarnaast zouden de stichtingsbesturen graag gebruik maken van de expertise van de gemeente op het gebied van meerjarig onderhoud en het vinden van vrijwilligers.
De commissie gaat in debat over de startnotitie en verschillende amendementen op het raadsvoorstel worden aangekondigd (o.a. door fracties D66, PvdA, CDA), over onderwerpen als de mogelijkheid voor een koepelorganisatie, de kosten voor onderhoud van de sporthallen, subsidies en maatwerk, governance en eigenaarschap, de regie van de gemeente enzovoort. De commissie besluit daartoe om de startnotitie nogmaals te agenderen voor bespreking in de commissie waarbij wordt gesproken over de conceptamendementen die zijn aangekondigd door verschillende fracties. Ten behoeve van de voorbereiding stelt de commissie een deadline voor het aanleveren van de conceptamendementen bij de griffie en andere fracties, namelijk op 30 november. De bespreking vindt o.v. plaats op 8 december, maar alleen indien het RV Visie Van Opvang naar Wonen (2628432), samen met twee RIBs (2595790 en 2595804), kan worden uitgesteld. De griffie checkt dit. 

6

Onder voorbehoud - alleen bespreking indien een meerderheid van de aanwezige fracties een bespreekwens heeft. 
Bij de vaststelling van de cultuurnota tijdens de raadsvergadering van 26 mei 2020, is de toezegging gedaan om te komen met een opzet voor een cultureel platform. 

min
Besluit

De memo over de opzet van een cultureel platform wordt door de commissie besproken. Verschillende fracties vragen om een raadsvoorstel waarin het plan voor een cultureel platform verder wordt uitgewerkt, onder meer rekening houdend met de wens voor een diverse samenwerking tussen verenigingen en vertegenwoordigers met verschillende culturele achtergronden, en van verschillende leeftijden. Er is een behoefte om te inventariseren hoe de samenleving op cultureel gebied voor staat. Wethouder Sleeking zegt toe het plan uit de memo om te vormen tot een raadsvoorstel, met een paragraaf over financiële ondersteuning, waarna de raad hier een besluit over kan nemen. De commissie sluit daarbij de behandeling van de memo af. 

8

min
Besluit

De commissie besluit de politieke vragen als geformuleerd bij het raadsvoorstel plan van aanpak 'Overgang Jeugdwet-Wmo' te betrekken bij de bespreking van de RIB Voortgang lokaal plan jeugd op 24 november. De PvdA vraagt hierbij of een maandrapportage van de SOJ bij de stukken kan worden gevoegd, voor het inzicht in de ontwikkelingen in de jeugdzorg. 
Op 8 december behandelt de commissie een raadsvoorstel herijking Armoedeprogramma Dordrecht, en de startnotitie VHP. Het VHP wordt alleen behandeld als het dossier 'Van opvang naar wonen' inderdaad uitgesteld kan worden. 

9

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij 'afvoeren' wordt voorgesteld. De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend. 

min
Besluit

De commissie besluit de motie Plan van Aanpak Leefbaarheid nog niet af te voeren, omdat de bijbehorende RIB nog besproken moet worden. De motie blijft daarom staan in het overzicht als 'in behandeling'. Na bespreking van de RIB wordt dit opnieuw bekeken. 

10

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij 'afvoeren' wordt voorgesteld. De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend. 

min
Besluit

De fractie van Beter Voor Dordt geeft aan dat er een toezegging ontbreekt, over een RIB over de toestand van de wijkteams en Stichting de Basis. Dit zou door wethouder Van der Linden zijn toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling. De griffie gaat dit na. 

11

min
Besluit

Dhr. Van Verk vraagt of er al na wordt gedacht over het hervatten van fysieke vergaderingen. De griffie geeft aan dat dit niet het geval is. 

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering. 

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: PH Sleeking / BCM Stam
Commissiegriffier: BMM de Jong

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.