Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2623951
Aanvang-sluiting 24-11-2020 20:00 - 24-11-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 november 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

  • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de te kappen populieren aan de Zeedijk. Wat is de bestemming van de stammen? Kunnen op het deel van de Zeedijk (richting Kop van ’t Land) waar nog geen bomen staan, alvast bomen worden aangeplant? 
    Wethouder Stam antwoordt dat in de gunningscriteria is geanticipeerd op duurzaamheid. Het hout wordt grotendeels voor Dordtse doeleinden gebruikt. De grond aan de Zeedijk is geen eigendom van de gemeente dus bomen planten kan niet zonder toestemming van de eigenaar. Daar is ook goedkeuring van het waterschap voor nodig vanwege planten in de dijk.

  • De heer Stolk (VSP) stelt vragen over werkzaamheden in de Hazelaarlaan en of deze kloppen met de tekeningen.
    Wethouder Sleeking antwoordt dat enkele individuele bewoners hun eigen terrein zo inrichten dat het niet aansluit bij de openbare weg. Bij Hazelaarlaan 5 is de uitrit breder geworden mede op verzoek van de bewoners. Maar het wordt niet zo breed als de bewoners hadden gewild. Er is volgens tekening gewerkt. Er is geen sprake van fout gemeente, de uitvoering is volgens tekening. Gemeente probeert bij de uitvoering zoveel als mogelijk maatwerk te leveren en rekening met wensen van bewoners te houden.
     

STUKKEN TER BESPREKING

4

Het is aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van dit raadsvoorstel.

min
Besluit

Er wordt ingesproken door mevrouw Van Hees.

De commissie kan zich in grote lijnen vinden in het Grondstoffenplan 2021-2030.
Er worden nog vragen gesteld over waarom het college kiest om af te zien van een participatieprocedure, waarom het alternatief van ondergrondse containers met diverse kleppen niet is meegenomen in de uitwerking, of er een totaalbeeld is van wat alle flankerende maatregelen ons gaan kosten, of het mogelijk is de periode van wekelijkse leging van de GFT-container uit te breiden, wat de stand van zaken is bij het terugdringen van verpakkingsmateriaal, of verzamelcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal in de wijk aanwezig zijn als de ophaalfrequentie van het restafval naar eens per 4 weken gaat, of tijd en zorgvuldigheid in de voorlichting belangrijker zijn dan snelheid, of het tijdpad van het plan niet sneller is uit te voeren, of Dordrecht meedoet aan de Statiegeld Alliantie, of diftar wat het college betreft een optie of een feit is, of er richting 2030 ijkpunten onderweg zijn aan te geven om te kunnen beoordelen of we op de goede weg zijn, of het college bereid is met HVC in gesprek te gaan over het dichter bij huis nascheiden van afval omdat ongescheiden afval nu nog naar Alkmaar wordt gereden, welke prikkel wel werkt voor huishoudens met kwijtschelding, of de ambitie van een daling naar 30 kilo in 2030 realistisch is, of de gemeente wasbare luiers wil stimuleren, of zij bij voorlichting in wil zetten op tegengaan van voedselverspilling, of invoering van diftar betekent dat kwijtschelding de facto wordt afgeschaft en of er jaarlijks een evaluatiemoment kan plaatsvinden.

Wethouder Van der Linden antwoordt dat inzetten op ondergronds kan, maar dat dat structureel een paar ton per jaar meer kost. Daarom is dit niet verwekt in het voorstel. De gemeente doet mee aan de Statiegeld Alliantie. Het terugdringen van verpakkingsmateriaal is vooral een landelijk debat, maar de wethouder informeert de commissie later over alle initiatieven die nu lopen op het punt van het terugdringen van verpakkingsmateriaal. Ook voedselverspilling is een landelijk thema. Na fase 1 (2023) komt er een evaluatie. Sneller diftar invoeren kan niet omdat je je ophaalpunten er op in moet richten. Sneller moet je ook niet willen, want de gedragsverandering bij afval scheiden moet je ook de tijd geven. We besluiten nu wel het pad van diftar op te gaan. De manier waarop besluiten we in 2023. Ervaringen in vergelijkbare steden met een diftar-systeem leert dat afvaldumpingen in het begin toeneemt, maar dat het na pakweg een jaar weer op het oude niveau is. IJkpunten richting 2030 staan benoemd in de stukken. Het gesprek over kwijtschelding wordt later dit jaar gevoerd bij de bespreking van de inrichting van het lokale belastingbeleid. Het milieu kan ook voor huishoudens met kwijtschelding een prikkel zijn. Het college stelt voor geen kwijtschelding toe te passen op de invoering van het tarief voor grofvuil. De aanpassing van de ophaalfrequentie van restafval kun je pas doorvoeren als verzamelvoorzieningen voor luiers en incontinentiemateriaal zijn geregeld. Het merendeel van de maatregelen kan in het 1e kwartaal van 2021 worden ingevoerd. Voortdurend wordt door HVC in beeld gebracht wat het scheidingspercentage is, de wethouder zegt toe de raad jaarlijks hierover te informeren. De wethouder komt terug op hoe ver van tevoren we moeten weten of wekelijkse inzameling GFT kan worden uitgebreid. De wethouder zegt toe een gesprek met HVC en andere betrokkenen te stimuleren over het transport van ongescheiden afval naar Alkmaar.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. SP en PvdA overwegen nog amendementen, in dat geval wordt het alsnog een bespreekstuk waarbij de bespreking zich beperkt tot de amendementen.

5

Aanleiding voor de bespreking is het op 13 oktober 2020 aangenomen amendement waarmee de beslispunten 1 en 4 uit het raadsbesluit zijn gehaald. De commissiebespreking beperkt zich nu tot het al dan niet realiseren van een zwemfaciliteit en hoe om te gaan met de financiële consequenties daarvan. Zie de toelichting in het amendement voor meer informatie. Met de uitkomst van de commissiebespreking zal het college een nieuw raadsvoorstel voor de inhoudelijke en procesmatige kaders voorbereiden.

min
Besluit
Wethouder Stam geeft aan dat Staatsbosbeheer en het waterschap nog steeds niet bereid zijn om mee te werken aan realisatie van een zwemplas. De commissie geeft aan dat te betreuren. De commissie vindt het verder een gemiste kans om de mogelijkheden die er zijn onbenut te laten. Er ligt nog een potentieel qua recreatie en horeca. Als het college kans ziet met aanvullingen te komen is de commissie bereid daar geld voor apart te houden. De suggestie wordt gedaan alle partijen uit te nodigen voor een rondetafelgesprek om mee te denken over wat wél mogelijk is.

Wethouder Stam ondersteunt het idee om een rondetafelgesprek te organiseren met Staatsbosbeheer, het waterschap en eventueel de horecaondernemer.

De commissie wacht het rondetafelgesprek af en ziet daarna uit naar een nieuw raadsvoorstel.

7

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda.

8

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.13 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: O Soy
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.