Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2623942
Aanvang-sluiting 17-11-2020 20:00 - 17-11-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 17 november 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 27 oktober 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

 • De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen over de bereikbaarheid van Wilgenwende; hebben hulpdiensten al proefritten gemaakt in de huidige bereikbaarheidssituatie? En wat is de voortgang op de bebording en het aanbrengen van markeringen op de Laan van Groenhoven? De situatie is nog steeds onduidelijk.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de nood- en huldiensten inmiddels de proefritten van en naar de wijk hebben uitgevoerd. Zij hebben aangegeven dat zij deze proefritten zonder hinder hebben kunnen uitvoeren. Ook hebben zij regelmatig contact met de ontwikkelaar van de wijk over (bouw)werkzaamheden en omleidingsroutes. Er is markering in de vorm van pijlen aangebracht op het asfalt om het verkeer beter te geleiden. Ook zijn er verkeersborden verplaatst die de route aangeven naar de wijk en tevens aangeven dat de weg naar de wijk doodlopend is. Als het nog steeds onduidelijk is gaat de wethouder graag een keer met de heer Kuhlmann ter plaatse kijken. 

 • De heer Stolk (VSP) stelt vragen over de wegversmallingen en de belijning op de N3. De gele lijnen zijn bijna niet te zien. En de witte lijnen (die soms zwart gemaakt zijn) zie je juist dan. Herkent de wethouder deze situatie op dit moment, en zo ja wat kan de wethouder daar nu en in de toekomst aan doen? Dat de invoegstrook doorloopt tot de vangrails en ineens moet invoegen geeft gevaarlijke situaties.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij er deze week schriftelijk uitgebreider op terug komt. Er is contact met Rijkswaterstaat over geweest. De situatie blijft op sommige plekken onoverzichtelijk. Dit asfalt is zo oud dat lijnen weg frezen de weg verbrokkelt waardoor er gaten in de weg komen. Voor de gele belijning wordt binnenkort ander materiaal gebruikt. Voor de invoegstrook is betere verlichting de beste oplossing. Dit punt heeft de aandacht en blijft worden besproken met Rijkswaterstaat.

 • De heer Van der Meer (GroenLinks) stelt vragen over cadeaubonnen kleine energiebesparingsmaatregelen. Waarom is dat alleen voor huiseigenaren? En waarom kunnen alle eigenaren er aanspraak op maken? En klopt het dat je op hetzelfde e-mailadres meerdere cadeaubonnen kunt krijgen als je verschillende adressen invoert? 
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat in de landelijke regeling zit vervat dat het om huiseigenaren gaat. Sinds gisteren is er ook een regeling voor huurders beschikbaar. Daar heeft Dordrecht gelijk op ingetekend. Er moet nog bekend worden hoeveel geld beschikbaar komt. In eerste instantie is er communicatie gericht op wijken met goedkopere woningen. Maar ook in andere wijken kan het aangevraagd worden. Er vindt adrescontrole plaats, je kan maar één bon per adres verzilveren.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Geagendeerd op verzoek van de VVD. Politieke vragen voor de bespreking zijn:

 • Is het college bereid en in staat om de uitvoering te versnellen en op welke wijze wil het college dit doen? (VVD)
 • Is het college bereid meer sturing en urgentie inzake de 20 onveilige knooppunten aan te brengen + tevens daarbij de meest wenselijke aanpassingen inzake fietstracés te betrekken? (CDA)
min
Besluit

De commissie is van mening dat de aanpak van de verkeersonveilige locaties versneld moet worden en vraagt het college wat daarvoor nodig is. Ook zijn er nog vragen over de inzet van ervaringsdeskundigheid, handhaving en de plek van de fiets.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat hij blij is met de beschikbare middelen, opgeteld 4,5 ton per jaar. Met meer geld kun je meer en sneller. Het moet inderdaad sneller. Het college heeft een groot aantal projecten ingediend voor rijksmiddelen. Dat levert wellicht nog tonnen extra op. Hij verwacht dat het gros van de maatregelen moet kunnen worden uitgevoerd. Daar komen nog maatregelen bij als extra geld van het Rijk komt. Het college kijkt ook goed hoe ze werk met werk kunnen combineren. Voor handhaving is het college afhankelijk van de politie. Een weg moet zijn ingericht volgens de eisen om te kunnen handhaven. Dynamische snelheidsmeters worden regelmatig aangevraagd, maar het heeft maar kort effect. Daarom gaan de meters steeds weer naar andere plekken. De wethouder is voorstander van zo veel als mogelijk eenduidigheid in de voorrangssituatie voor fietsers op rotondes. Bij de uitwerking van de motie '30 in z'n drie' geeft de wethouder aan waar en waarom fietsers op rotondes wel of geen voorrang hebben. Het college gaat binnen enkele weken een kaart presenteren n.a.v. deze motie waarna het kan worden besproken. Ervaringsdeskundigheid is belangrijk, dat wordt altijd ingezet. Sommige maatregelen zijn nog niet uitgevoerd omdat de omgeving met een alternatieve oplossing kwam. Dan is het goed om hierop te wachten.

De wethouder zegt toe rond april 2021 wederom een RIB naar de raad te sturen met daarin een update over de voortgang van de aanpak van de verkeersonveilige situaties.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

5

Geagendeerd op verzoek van GroenLinks, CDA en Beter voor Dordt. Politieke vragen voor de bespreking zijn:

 • “In de afweging van belangen weegt het belang van een goede serviceverlening aan de scheepvaart voor ons hier zwaarder dan de verandering in de uitstraling van de omgeving van de brug.” Is dat een terechte afweging?
 • Als er strijdigheid is tussen beide belangen bij de gekozen oplossing, is er dan een alternatieve oplossing denkbaar waarbij beide belangen kunnen worden gecombineerd?
min
Besluit

De commissie is unaniem van mening dat er niet getornd moet worden aan de huidige uitstraling van de brug. De commissie is voorstander van handmatige bediening door een stichting of anders door de gemeente.

Wethouder Stam antwoordt dat hij alle opties aan het onderzoeken is. Hij komt graag in contact met mensen die de bediening van de brug op zich willen nemen, partijen kunnen zich bij de gemeente melden. De wethouder wacht ondertussen af met eventuele aanpassingen aan de brug. De brug blijft voorlopig handmatig bediend. Als zich niemand meldt komt de wethouder bij de commissie terug.

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

6

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

8

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda. Daarbij wordt verzocht om in januari alvast tijd te reserveren voor de bespreking van het raadsvoorstel over woningbouw in de Dordtwijkzone in het kader van de stadionontwikkeling. Ook wordt alvast de oproep gedaan voor de behandeling van de Omgevingsvisie voldoende tijd uit te trekken.

9

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.02 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: MG Stolk
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.