Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Grote Projecten

Gemeente Dordrecht

Agenda Grote Projecten

Details van de vergadering/agenda
Titel Grote Projecten
Vergadernummer 2618262
Aanvang-sluiting 18-11-2020 20:00 - 18-11-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE GROTE PROJECTEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 18 november 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 15 oktober 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

De vraag aan de commissie is of zij zich kan vinden in het verzoek van de SP om het college te vragen vóór 1 februari 2021 met een notitie te komen die daarna ter bespreking in de commissie kan worden geagendeerd.

min
Besluit

De commissie steunt het verzoek van de SP voor -in eerste instantie- een notitie over het proces van de ontwikkeling van bouwterreinen. Het CDA ziet daaraan graag ook toegevoegd wanneer de raad nu in positie is bij het grote scala aan manieren om te komen tot projecten.

5

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda.

6

min
Besluit

De heren Kleinpaste (Gewoon Dordt) en Oostenrijk (CDA) stellen vragen over de consequenties van het door ProRail opknappen van station Dordrecht-Zuid voor de plannen en ambities voor de stations Leerpark en Amstelwijck.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat er al lang een gesprek loopt over de OV-ontwikkeling en de Oude Lijn. Dit is geagendeerd bij het komende BO MIRT waar ook het kabinet bij is betrokken. Daar gaan besluiten worden genomen. Het eindbeeld van ministerie, NS en de steden langs de Oude Lijn is pas over een jaar of 15 bereikt. Maar het college vindt dat de voorgenomen investering van ProRail in station Dordrecht-Zuid een desinvestering is. Tot nu toe heeft de wethouder geen argument gehoord waarom men niet nu alvast in station Leerpark kan investeren. De wethouder kan niet zeggen wat het opknappen van station Dordrecht-Zuid betekent voor de fasering van de stations Leerpark en Amstelwijck. Na het vervolggesprek met ProRail komt de wethouder er op terug.

STUKKEN TER BESPREKING

7

Indieners van zienswijzen krijgen de mogelijkheid hun zienswijze nader toe te lichten. Inhoudelijke bespreking van het bestemmingsplan is gepland voor de commissie van 3 december.

min
Besluit

Er wordt ingesproken door de heer Rob Weeda namens het Gebruikersoverleg Sportboulevard en de heer Erik Polet namens Onderwatersportclub Dordrecht. 
De planning is het bestemmingsplan in de commissie van 3 december inhoudelijk te behandelen.

8

Op 15 oktober heeft het sprekersplein plaatsgevonden. Het is nu aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van dit raadsvoorstel (vaststelling van het bestemmingsplan).

min
Besluit

De commissie kan zich vinden in het voorliggende bestemmingsplan. VVD en PvdA spreken wel hun twijfel uit bij de opgenomen limiet van één auto op eigen terrein en overwegen een amendement op dit punt.
Verder zijn er nog vragen over de mogelijkheden en kosten om de fontein op te lappen, de geluidsbelasting en de ruimte voor groen op eigen terrein.

Wethouder Burggraaf antwoordt dat door de verhoging van de geluidswallen dicht bij de voorkeursnorm voor geluid wordt gekomen. Door verdere innovatie hoopt hij de voorkeursnorm voor alle woningen te kunnen halen. De mogelijkheden voor groen op eigen terrein neemt de wethouder mee bij de verdere uitwerking met de projectontwikkelaars. De wethouder zal de uitkomst later nog aan de commissie presenteren. Er is bewust gekozen voor een beperking bij parkeren. Wil je het unieke van deze wijk realiseren, dan moeten we vertrouwen hebben in de ontwikkelaars en de alternatieve manieren van vervoer. Er zijn kosten verbonden aan het in oude staat terugbrengen van de fontein. Het college verschaft hier inzicht in in een losse memo. Dit kan niet uit GREX worden betaald, dus moet ergens anders van betaald worden.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. Als er een amendement wordt ingediend wordt het alsnog een bespreekstuk.

9

Op 15 oktober heeft het sprekersplein plaatsgevonden. De notitie van het college is naar aanleiding daarvan nog aangevuld. Het is nu aan de commissie om een richtinggevend advies over het plan uit te brengen (steunt de commissie het plan en wat zijn de aandachtspunten?) zodat het college het verder met de ontwikkelaar kan uitwerken in o.a. een bestemmingsplan.

min
Besluit

De commissie steunt de herontwikkeling van de voormalige Leen Bakkerlocatie en kan zich in grote lijnen vinden in het nu voorliggende plan. Concrete wensen van de commissie voor de verdere uitwerking van het plan zijn het gelijktrekken van de bouwhoogte met het HNK-gebouw (28 meter) en het terugbrengen van het huidige aantal bomen / de huidige groenwaarde en mogelijk ook de huidige boomhoogte.
Verder wordt nog gevraagd of de werking van de vluchtroute regelmatig wordt gecontroleerd en of de vormgeving wat minder vierkant kan worden aangezien het een in het oog springende locatie is.

Wethouder Sleeking antwoordt dat de uitwerking nog moet volgen, ook architectonisch. In het huidige bestemmingsplan is een bouwhoogte van 30 meter opgenomen. De verwachting is niet dat die maximale hoogte nog teruggebracht gaat worden door de ontwikkelaar. Een bestemmingsplanwijziging is nodig voor de bouwvlakken. De monumentale bomen blijven behouden. De i-Tree Eco-benadering wordt toegepast. De schaduweffecten van de hoogbouw worden in kaart gebracht. De aanbeveling is om tot een vluchtroute naar de Singel te komen. Controle op de werking is hier relevant. 

10

min
Besluit

De heer Oostenrijk (CDA) vraagt wanneer het plan van Mecanoo voor de Spoorzone openbaar wordt gemaakt. Wethouder Sleeking antwoordt dat dat zeer binnenkort zal zijn.

11

min
Besluit

De vergadering wordt om 22.46 uur gesloten.

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PH Sleeking / MD Burggraaf
Secretaris: M. den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.