Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Presidium

Gemeente Dordrecht

Agenda Presidium

Details van de vergadering/agenda
Titel Presidium
Vergadernummer 2617819
Aanvang-sluiting 24-09-2020 20:00 - 24-09-2020 22:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van het PRESIDIUM op tot het bijwonen van de vergadering, die op donderdag 24 september 2020 zal worden gehouden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300,  aanvang 20.00 uur

De VOORZITTER van het Presidium,

A.W. Kolff 

I.v.m. corona maatregelen (1,5 mtr. afstand) is de Presidium vergadering niet toegankelijk voor publiek. De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering.

2

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen.

3

min
Besluit

De verslagen worden conform vastgesteld.

Stukken ter bespreking

4

min
Besluit

De heer Oostlander, voorzitter van de Rekenkamercommissie (RKC) is ter vergadering om kort de voortgang te bespreken. In 2020 is het helaas niet gelukt ieder kwartaal een onderzoek te publiceren. Vanwege Corona is er ook in de onderzoeken vertraging geslopen. Toch is het nog steeds de ambitie om dit jaar vier onderzoeken af te ronden.
Afgesproken wordt dat een inhoudelijk toets op een onderzoeksthema via de commissie B&M of fracties lopen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de planning van publicatie van onderzoeken (bijvoorbeeld niet rond de begrotingsbehandeling). De heer Oostlander geeft aan dat geprobeerd wordt aansluiting te vinden bij de raadsagenda. Zo hoopt de RKC  het onderzoek over sportaccommodaties vóór behandeling van het onderwerp in de commissie te publiceren.

5

min
Besluit

Geconcludeerd wordt dat het communicatieplan door de griffie in uitvoering genomen kan worden.  Hierbij wordt afgesproken dat de eigen social media accounts (Facebook en Instagram) nog niet in gebruik genomen worden. Dit in afwachting van het volgend overleg. Hierbij geeft het Presidium de griffier mee dat zij belang hechten aan communiceren via de social-media accounts van de gemeente.

6

min
Besluit

Besloten wordt de huidige situatie te handhaven.

7

min
Besluit

Ingestemd wordt met het houden van een evaluatie van de burgerinitiatieven in deze raadsperiode.

8

min
Besluit

Informele bijeenkomsten worden gemist, maar helaas is het niet mogelijk op dit moment. Zodra het kan, zal er iets georganiseerd worden.

9

min
Besluit

Ingestemd wordt met de formats. Hierbij wordt wel aangegeven dat deze facultatief zijn, fracties zijn niet verplicht deze te gebruiken.

10

min
Besluit

De voorkeur wordt uitgesproken deze avond alleen aan het onderwerp 'lobby' te besteden. Er is al veel in raadsbrede themabijeenkomsten over de Omgevingswet gesproken, en vaak dezelfde dingen. Wellicht is het goed dit via de commissie Fysiek te laten lopen. De griffier neemt dit mee richting de raadswerkgroep.

11

min
Besluit

Besloten wordt voorlopig tot de zomer het coronaschema te gebruiken (waarbij het hele jaarschema wel wordt gecommuniceerd).

Tenslotte

12

min
Besluit

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door mevr. Koene, dhr. Veldman en dhr Van Verk. 

13

Vervolg van de vergadering via de Kabinetsagenda.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 september 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare presidiumvergadering via internet is conform de privacywetgeving.