Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2616079
Aanvang-sluiting 30-09-2020 20:00 - 30-09-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 30 september 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De adviescommissies van de gemeente Dordrecht gaan weer fysiek vergaderen. I.v.m. corona maatregelen (1,5 mtr afstand) zijn deze commissievergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden uitgezonden via internet en/of kunnen worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 16 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

3

Er wordt een video getoond van een gesprek dat de heren Oostenrijk en Stolk namens de commissie met een aantal zienswijze-indieners hebben gevoerd. Deze indieners zijn daarna ook beschikbaar voor beantwoording van vragen vanuit de commissie. Inhoudelijke commissiebehandeling van het bestemmingsplan is gepland voor 7 oktober.

min
Besluit

Er wordt een video vertoond van een gesprek dat de heren Oostenrijk en Stolk namens de commissie met een viertal omwonenden heeft gevoerd. Inhoudelijke behandeling van het bestemmingsplan is voorzien voor de commissie van 7 oktober.
De heer Oostenrijk (CDA) verzoekt het college om de commissie voor de inhoudelijke behandeling een fotomontage van de wanden aan de Muys van Holystraat, tekeningen van het bouwplan zoals die in Welstandscommissie zijn gepresenteerd en inzicht in de aanrijroute voor het Huis voor Stad en Regio te verstrekken. De fotomontage kan ook een reactie van het college zijn op de verbeelding die omwonenden zelf hebben aangeleverd. 

4

De projectleider en planjurist praten de commissie via een presentatie bij over de stand van zaken op dit project.

min
Besluit

Planjurist Joyce Prins en projectleider Mojgan Irvani geven een toelichting op de stand van zaken ten aanzien van het bestemmingsplan.
Wethouder Sleeking zegt toe de commissie te informeren over hoe de opmerkingen uit de commissie van 19 november 2019 nu in de bouwenvelop zijn verwerkt. 

5

Het is aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van dit raadsvoorstel.

min
Besluit

De commissie kan zich unaniem vinden in het opknappen van het speelbos. In de commissie leeft daarnaast breed de wens om te kijken of er toch nog een zwemfaciliteit gecreëerd kan worden, ook omdat deze faciliteit bij het plan voor het Dagrecreatieterrein naar alle waarschijnlijkheid wordt geschrapt. Daarbij wordt gevraagd het restant van het budget niet volledig over te hevelen naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch, maar alleen wat voor het Dagrecreatieterrein nodig is over te hevelen. Daarnaast zijn er nog vragen over de rol van de aanwezige horeca en de toegankelijkheid voor kinderen en volwassenen met een beperking.

Wethouder Stam antwoordt dat het land eigendom is van Staatsbosbeheer en het water van het Waterschap. Zij zijn nodig om een oplossing voor de zwemfaciliteit te vinden. Ook het strandje is eigendom van Staatsbosbeheer, zij hebben met de horecaondernemer afspraken over het gebruik daarvan. Dit stukje grond zou eventueel wel geschikt kunnen zijn voor een zwemfaciliteit. Met zwemmen in de plas op zich hebben Staatsbosbeheer en het Waterschap geen bezwaar, voor zover de oevervegetatie niet wordt aangetast. 
De wethouder zegt toe het gesprek met Staatsbosbeheer en het Waterschap aan te gaan om te kijken wat er te realiseren is.

De commissie besluit het voorstel als bespreekstuk naar de raad te sturen waarbij via een amendement de beslispunten 1 en 4 worden geschrapt in afwachting van de uitkomst van het gesprek van de wethouder met Staatsbosbeheer en het Waterschap. Door wel te besluiten over de beslispunten 2 en 3 kan het college het opknappen van het speelbos alvast ter hand nemen.

6

Op 16 september heeft een sprekersplein plaatsgevonden. Het is nu aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van dit raadsvoorstel.

min
Besluit

Naar aanleiding van het sprekersplein van 16 september en een gesprek met twee omwonenden heeft wethouder Stam de commissie vandaag nog een memo gestuurd met een aantal suggesties voor wijziging van het plan. De commissie complimenteert de wethouder met deze stap en verzoekt de wethouder om een aangepast voorstel waarin alle punten uit de memo zijn verwerkt. Daarbij geeft de commissie het college nog wel een aantal zaken mee: • Wat is de definitie van speelvijver?

 • Horeca moet volgend zijn aan het gebied, kijk naar een schaalbaarder model voor horeca.

 • Waarom niet nog integraler kijken naar het volledige aanbod van recreatie rond de hele stad?

 • Blijf met omwonenden in gesprek.

 • Graag inzicht in de financiële stand van zaken van het hele project Nieuwe Dordtse Biesbosch.


Wethouder Stam antwoord dat hij met omwonenden in overleg blijft. De speelvijver is bedoeld als plas waar je bijvoorbeeld kunt varen en vissen. Er komt geen strandje, maar een harde oever. Er komt ook een overleg tussen omwonenden en een geïnteresseerde horecaondernemer. De wethouder gaat alle punten verwerken en komt met een aangepast voorstel.

7

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen bespreekpunten, maar besloten is deze wekelijke update wel op voorhand te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Agendadeel

8

min
Besluit

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de bomenkap langs de Zeedijk. Worden 521 bomen herplant, in plaats van de genoemde 294? Worden voor uilen en andere roofvogels tijdig in de omgeving nestkasten opgehangen én vervangende bomen aangeplant? Worden ook populieren terug geplant?
  Wethouder Stam antwoordt dat niet alle 521 populieren op dezelfde plek worden herplant. Op last van het Waterschap wordt de afstand tussen de bomen namelijk vergoot. Het resterende aantal bomen wordt elders in de stad gecompenseerd. Bij onderzoek in het broedseizoen 2019 zijn geen individuele en jaarrond beschermde nesten aangetroffen. De bomen hebben daarom geen beschermde functie en extra maatregelen zijn niet nodig. Wel geldt een zorgplicht: als er alsnog nesten worden aangetroffen wordt er niet gekapt. Er is gekozen voor iepen vanwege de duurzaamheid en cultuurhistorische waarde. Iepen stonden er vroeger ook en zullen ook voor enige ruis zorgen.

 • De heer Kuhlmann (VVD) stelt mede namens de heer Bosuguy (D66) vragen over een ernstig ongeval op de N3 tijdens onderhoudswerkzaamheden. Deelt het college de conclusie van de politie dat de situatie verwarrend was door nieuwe en oude belijning op de weg en door onvoldoende verlichting? Is het college bereid om in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat over de veiligheid tijdens de werkzaamheden?
  Wethouder Stam antwoordt namens zijn collega Van der Linden dat het de taak van Rijkswaterstaat is om veranderde situatie ze veilig mogelijk in te richten. De politie heeft de bevindingen na het ongeval met gemeente en Rijkswaterstaat gedeeld. Inmiddels is extra bebording geplaatst, is de witte belijning zwart gemaakt en is de verlichting op de hele route aan gezet. Rijkswaterstaat blijft de komende tijd met de betrokken partners alert op de situatie. Er is op 7 oktober een bestuurlijk overleg gepland tussen de portefeuillehouders en Rijkswaterstaat waar dit onderwerp ook aan de orde komt. 

10

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda. De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) verzoekt de evaluatie van de commissievergaderingen op korte termijn in te plannen en een jaartal toe te voegen aan de bijpraatsessie over de recente ontwikkelingen in Wielwijk, Crabbehof en Krispijn.

11

min
Besluit

 • De heer Van der Meer (GroenLinks) vraagt naar de stand van zaken van de Wegennota. De klankbordgroep vanuit de commissie, die na behandeling van de startnotitie op 15 januari is gevormd, is nog niet bij elkaar geweest. De griffier gaat de stand van zaken na.

 • De heer Portier (SP) vraagt om een oplossing voor het via de live stream goed kunnen volgen van video's en presentaties. De griffier gaat de mogelijkheden bekijken.

12

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.50 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: PH Sleeking / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.