Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2591258
Aanvang-sluiting 16-09-2020 20:00 - 16-09-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 16 september 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De adviescommissies van de gemeente Dordrecht gaan weer fysiek vergaderen. I.v.m. corona maatregelen (1,5 mtr afstand) zijn deze commissievergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden uitgezonden via internet en/of kunnen worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 9 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

3

Een aantal externe deskundigen verzorgt een presentatie over de (on)mogelijkheden, voordelen en nadelen van bronscheiding, nascheiding en DIFTAR. De commissie kan deze informatie meenemen naar de inhoudelijke bespreking van het Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030 die is voorzien voor de commissie van 7 oktober. 

min
Besluit

Er worden presentaties gegeven over bron- en nascheiding door Robert Corlijn van Attero en over DIFTAR en maatwerk door Marc Veenhuizen van Afvalcombinatie De Vallei. Vragen van de commissie worden daarna door hen beantwoord. Alle nog niet beantwoordde vragen worden begin volgende week beantwoord. Dit ten behoeve van de voorbereiding op de bespreking van het grondstoffenbeleidsplan 2020-2030 in oktober.

4

Betreft een sprekersplein. Er wordt een video vertoond van een gesprek dat de heer Oostenrijk en mevrouw Jager namens de commissie met een aantal omwonenden heeft gevoerd. Daarna is er nog gelegenheid voor verhelderende vragen. Inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel is voorzien voor de commissie van 30 september.

min
Besluit

Er wordt een video getoond van een gesprek dat de heer Oostenrijk en mevrouw Jager namens de commissie met de omwonenden de heren Roggekamp en Tazelaar hebben gevoerd. Beide omwonenden beantwoorden daarna nog verhelderende vragen vanuit de commissie. Inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel is gepland voor de commissie van 30 september.

5

Geagendeerd op verzoek van GroenLinks met de volgende politieke vragen:
- Is de aangegeven richting de meest gewenste? 
- Is de motie Natuurlijke Wantijoevers hiermee in voldoende mate uitgevoerd? 

min
Besluit

Er wordt ingesproken door de heer Goosen van Stichting Wantij en mevrouw Van Wattum namens bewoners van Stadswerven.

GroenLinks brengt vier punten in die wat hen betreft bespreking behoeven:  1. Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het gebied ten oosten Prins Hendrikbrug, ook voor recreatie: Hoe verhoudt zich dat tot natuurbescherming- en ontwikkeling in dat gebied?

 2. Geprojecteerde natuurontwikkeling heeft vooral het karakter van drassige oevers en getijdennatuur. Doet dat recht aan diversiteit aan natuurontwikkeling en is dat voldoende om biodiversiteit en ecologische verbindingen in het hele gebied tot stand te brengen?

 3. Bij de Grote Rug is een ingrijpende verandering voorzien. Hoe beoordelen we die? Welke verhouding in woningbouw en natuur en wat voor woningbouw is gewenst?

 4. Bij Stadswerven wordt weinig aan groen en natuur gedaan. Wordt daarmee voldoende voldaan aan de ambitie om de monding van het Wantij de entree tot de Biesbosch te laten zijn en ecologische verbindingszones in hele gebied in stand te houden?


De commissie verzoekt het college om een aangepaste RIB waarin het college ook in gaat op de door GroenLinks aangedragen punten en op de reacties en visies die door verschillende mensen en organisaties zijn ingebracht. Daarbij wordt ook gevraagd of het college bij de input die zij niet kan overnemen kan aangeven waarom dat niet kan.
Wethouder Stam geeft aan dat hij er serieus naar gaat kijken en waar mogelijk de visie daarop aan zal passen. Dat kan wellicht leiden tot een aangepaste RIB.

De commissie concludeert voorliggende RIB aan te houden in afwachting van een eventuele aangepaste RIB.

Agendadeel

6

min
Besluit

 • De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over de defecte openbare verlichting op de Crayensteynstraat
  Wethouder Stam antwoordt dat het probleem een kabelstoring bij Stedin was. Ook in de aangelegde omleiding is een kabelstoring opgetreden. Stedin is gevraagd het op te lossen, dat gebeurt op 21 september. Van defecte verlichting op de Provincialeweg zijn nog geen meldingen ontvangen, maar er wordt gekeken welke lampen moeten worden vervangen.

 • De heer Jansen (PvdA) stelt vragen over het draagvlak bij het oplossen van de parkeerproblemen in de Iroko en Marowijne. 
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij ook heeft gesproken met de mensen die zich niet in het advies van de meerderheid konden vinden. Hij wacht hun advies af, maar gaat ondertussen wel verder met een aantal werkzaamheden om recht te doen aan alle tijd en energie die de andere werkgroep heeft gestoken in het oplossen van het vraagstuk.

 • De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen over proefritten van hulpdiensten naar de wijk Wilgenwende en het aanbrengen van markering op het asfalt van de Laan van Groenhoven.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij bereid is om met Rijkswaterstaat te kijken of de markeringen beter kunnen. Proefritten van de hulpdiensten zijn nog niet gepland. Binnen een maand gaan ze ingepland worden.

 • De heer Kuhlmann (VVD) heeft vorige week vragen gesteld over tijdelijke parkeerplaatsen Sterrenburg en het geluidsscherm Willemsdorp langs de A16. Deze vragen staan nog open.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij momenteel naar tijdelijke parkeerplaatsen in Sterrenbrug kijkt en binnen twee weken het standpunt met de commissie zal delen. De positie van de gemeente in het dossier 'geluidsscherm Willemsdorp' is niet erg belanghebbend. Formeel kan de gemeente niet veel betekenen. Wel komt er een reactie op de brief van Beter voor Dordt.

8

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda.

9

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: ICG Klein-Hendriks
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.