Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2591251
Aanvang-sluiting 09-09-2020 20:00 - 09-09-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 09 september 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De adviescommissies van de gemeente Dordrecht gaan weer fysiek vergaderen. I.v.m. corona maatregelen (1,5 mtr afstand) zijn deze commissievergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden uitgezonden via internet en/of kunnen worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

Een inspreker over een niet-geagendeerd onderwerp wordt aan de agenda toegevoegd: de heer Bakker van het Platform Spoor en Geluid. Met die wijziging wordt de agenda vastgesteld.

De heer Bakker van het Platform Spoor en Geluid spreekt in na de vaststelling van de besluitenlijst.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 2 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de gevaarlijke situatie met de populieren aan de Zeedijk nadat de augustusstorm enorme schade heeft aangericht. Wethouder Stam is niet aanwezig. De vragen worden schriftelijk beantwoord.

 • De heer Jansen (PvdA) stelt vragen over de gevolgen van de conclusie van de MER-commissie over de bouw van nieuwe stations voor de planontwikkeling op korte en lange termijn.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat er geen consequenties zijn voor woningbouw op korte termijn. 

 • De heer Van der Meer (GroenLinks) stelt vragen over waarom de coronacrisis reden is om minder circulair in te kopen.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de gemeente zoveel als mogelijk circulair wil inkopen. Dordrecht sluit aan bij de ambitie van de rijksoverheid om in 2022 10% circulair in te kopen. Dat is al heel ambitieus. Dordrecht staat pas aan het begin.

 • De heer Stolk (VSP) stelt vragen over of het college naar aanleiding van een recent ongeluk wil heroverwegen het aantal rijstroken op de Oranjelaan weer terug te brengen van twee naar een.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de recente aanrijding vooral met snelheid te maken had. Maar hij vindt de vraag over de rijstroken wel legitiem. Hij komt er bij de commissie op terug.

 • De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen over de ervaren parkeeroverlast in de omgeving van winkelcentrum Sterrenburg en of het college wil onderzoeken of er een makkelijke en goedkope manier is om tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen op het braakliggende terrein van de toekomstige uitbreiding.
  Omdat de vragen laat zijn ingediend worden deze schriftelijk beantwoord.

 • De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen over de wens van de bewoners van Willemsdorp voor een begroeid groen geluidsscherm langs de A16 en of het college bereid is hierover het gesprek aan te gaan met Rijkswaterstaat.
  Omdat de vragen laat zijn ingediend worden deze schriftelijk beantwoord.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De initiatiefnemers presenteren hun burgerinitiatief aan de commissie waarbij er gelegenheid is voor vragen aan de initiatiefnemers. Inhoudelijke behandeling vindt later plaats als ook het college een advies heeft uitgebracht.

min
Besluit

Namens de initiatiefnemers lichten mevrouw Den Besten en mevrouw Thederan het burgerinitiatief toe en beantwoorden vragen vanuit de commissie. De inhoudelijke behandeling in de commissie vindt naar verwachting in oktober plaats nadat het college een advies aan de raad heeft uitgebracht. 

5

Het is aan de commissie de raad te adviseren over de afhandeling van dit raadsvoorstel.

min
Besluit
Er wordt ingesproken door de heer Val namens Stichting Drechtse Stromen en de heer Verbakel namens Drechtse Energie.

Bij de behandeling van de concept RES brengt de commissie met name de volgende zaken naar voren: • Wat gaan de inwoners in financieel opzicht van de RES merken? In hoeverre kan het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit worden geborgd?

 • Geothermie, aquathermie, waterstof worden gemist als alternatieven. Niet helder is in welke mate we duurzame energie gaan opwekken.

 • Is het ook mogelijk te participeren in projecten elders (zoals zon op zee) en kunnen we niet duurzame energie inkopen om de doelstelling te halen?

 • Waarom zijn windmolens langs de A16 ingetekend terwijl er geen draagvlak is? Wat is de strategie om meer draagvlak voor wind te krijgen? Of wat is de strategie om alternatieven voor wind te ontwikkelen?

 • Hoe duurzaam is het warmtenet? Graag meer marktwerking op het warmtenet zodat de prijs gedrukt kan worden.

 • Centrale regie door het Rijk wordt gemist bij de decentrale aanpak. Deel van de opgave graag terugleggen bij het Rijk om oplossingen te realiseren zoals thoriumcentrales. 

 • Energietransitie binnenstad: zijn daar geen landelijke of Europese subsidies voor?

 • Wat doet de gemeente zelf? Zit er voldoende voortgang richting energieneutraliteit van gemeentelijke panden?

 • Concept RES geeft geen goed beeld of het voldoende robuust is om het doel van energieneutraal in 2050 te realiseren.

 • De integraliteit ontbreekt. Besparing en duurzame mobiliteit horen ook in de RES thuis. Besparing moet een leidend principe worden, dat zit nu onvoldoende in de RES. 

 • Moet je als stedelijk gebied niet extra verantwoordelijkheid nemen voor wind om de landelijke regio’s te ontlasten? Dan is bod op warmte Drechtsteden aan magere kant.

 • Hoe wenselijk en realistisch is zon in de restruimte? In Omgevingsvisie vastleggen dat eerst zon op daken volledig moet worden benut en daarna pas in de restruimte. 

 • Hoe ziet het traject tot de RES 1.0 er uit?


Wethouder Van der Linden geeft aan dat alle gemaakte opmerkingen worden meegenomen naar de RES 1.0. Daarin zal ook het in het aangenomen initiatiefvoorstel gevraagde tijdpad worden opgenomen. De opdracht voor de RES vanuit het klimaatakkoord gaat over de opwek van energie om te komen tot een CO2-reductie in 2030. Betaalbaarheid van de maatregelen is niet iets wat in de RES thuishoort, maar is een lokale opgave voor Dordrecht.
De wethouder zegt toe de commissie te informeren over het vervolgproces richting de RES 1.0.

GroenLinks, CU-SGP en Beter voor Dordt geven aan de raad via een motie of amendement graag een uitspraak te willen laten doen over een aantal thema's. De commissie besluit de raad te adviseren het voorstel als bespreekstuk te agenderen waarbij de bespreking zich beperkt tot de moties en/of amendementen.


7

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda. 

8

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.04 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.