Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2591230
Aanvang-sluiting 01-10-2020 20:00 - 01-10-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op 1 oktober 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Wit van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De adviescommissies van de gemeente Dordrecht gaan weer fysiek vergaderen. I.v.m. corona maatregelen (1,5 mtr afstand) zijn deze commissievergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden uitgezonden via internet en/of kunnen worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie besluit dat de vragen bij de brief over de corona-maatregelen gesteld kunnen worden bij agendapunt 3 (vragen aan het college). Agendapunt 8 kan daarmee vervallen. Wel wordt opgemerkt dat de raad nu achteraf wordt geïnformeerd over de corona-maatregelen, de voorkeur gaat uit naar informatie voorafgaand aan de maatregelen. De burgemeester en het college nemen hier nota van.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 17 september 2020 vast.

3

min
Besluit

De burgemeester en wethouder Sleeking beantwoorden enkele vragen over de corona-maatregelen m.b.t. huwelijksvoltrekkingen en de winterterrassen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Op 9 juni heeft de commissie besloten nader te willen bespreken of een uitbreiding van de uitrusting van Dordtse boa's gewenst is in relatie met de opvatting van de taakuitoefening van boa's in het algemeen.

min
Besluit

Een meerderheid van de partijen steunt een mogelijke uitbreiding van de uitrusting van de handhavers met een korte wapenstok. Het is echter de vraag of dit mogelijk (of wenselijk) is wanneer de handhavers niet in dienst zijn van de gemeente. De commissie wil graag geïnformeerd worden over de uitkomst van het gesprek dat hierover gevoerd wordt met het rijk.
Naar aanleiding van deze discussie wil de commissie bij de thema-avond over de politie in de wijk (in januari) ook aandacht besteden aan de taakverdeling tussen politie en handhavers.

5

Op 12 mei heeft de burgemeester toegezegd met een voorstel te komen voor het centraal vuurwerk op het Drierivierenpunt. Daarbij heeft de burgemeester ook aangegeven dat de ontwikkeling van het corona-virus zal bepalen of een dergelijk groot evenement doorgang kan vinden.

min
Besluit

De burgemeester deelt mee dat de vuurwerkshow bij het Groothoofd met Oud en Nieuw dit jaar niet door kan gaan i.v.m. de nu geldende corona-maatregelen en richtlijnen. Wel treft het college voorbereidingen voor een "winterfeest" in de stad. Voor komende jaren zal wel een vuurwerkshow worden gehouden op het Drierivierenpunt, al dan niet gezamenlijk met Papendrecht en Zwijndrecht.

6

De burgemeester licht zijn besluit over cameratoezicht toe.

min
Besluit

De burgemeester beantwoordt enkele vragen over het camera-toezicht. De commissie besluit dit memo voor kennisgeving aan te nemen.

7

Op 30 juni heeft de commissie aangegeven nader te willen spreken over de viering van 800-jaar stad. De vraag die de commissie hierbij heeft is: wat betekent het uitstel naar 2021 voor de viering van 800-jaar stad (inhoudelijk en proces) en hoe ziet het college de samenhang met de in 2021 geplande evenementen (o.a. 600 jaar na St. Elisabethsvloed).

min
Besluit

De meeste partijen steunen de lijn die het college kiest voor de viering van 800 jaar stad in 2021, hetzelfde jaar dat de St Elisabethsvloed (1421) wordt herdacht. De commissie geeft enkele aandachtspunten mee aan het college. De wethouder zegt toe de raad tijdig te informeren (begin 2021) over de stand van zaken in 2021 vanwege de beperkingen die mogelijk ook volgend jaar nog zullen gelden i.v.m. corona.


De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

8

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen bespreekpunten, maar besloten is deze wekelijke update wel op voorhand te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter kennisname te sturen aan de raad.

10

min
Besluit

De commissie besluit dat de vergadering van 8 oktober kan vervallen.

11

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K. Kruger
Portefeuillehouder: A.W. Kolff / P.H. Sleeking
Commissiegriffier: J.C. Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.