Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2591207
Aanvang-sluiting 27-10-2020 20:00 - 27-10-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 27 oktober 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

 
De Commissiegriffier,
 
B.M.M. de Jong

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Nijhof (Beter Voor Dordt) deelt mede een compliment te willen geven over de aanpak van de GGD tijdens deze coronacrisis. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast. 

3

min
Besluit

Loudy Nijhof (Beter Voor Dordt) stelt vragen aan het college over de huisvesting van kwetsbare jongeren: Is het college bereid te kijken naar het Haagse initiatief 'Kamers met aandacht' en de mogelijkheid om dit ook in Dordrecht uit te rollen? 
Wethouder Heijkoop antwoordt dat na Den Haag, Dordrecht één van de eerste gemeenten zal zijn die hiermee aan de slag gaat. Positief uitsluitsel om aan te haken bij dit initiatief wordt spoedig verwacht, en woningcorporaties hebben reeds aangegeven mee te willen werken aan dit project. De verwachting is dit te kunnen starten begin 2021.
Cor van Verk (PvdA) stelt een vervolgvraag: wat betekent dit voor het beleid dat een jaar of 10 geleden is ingezet ten aanzien van kamerverhuur? Wethouder Heijkoop legt uit dat het kamerverhuur beleid geen beletsel hoeft te zijn om dit project uit te voeren, omdat het voorliggende project relatief klein is maar wel veel jongeren kan helpen. 

STUKKEN TER BESPREKING

4

Een concept zienswijze op het Inkoopkader Jeugdhulp 2022 van DG&J ligt aan de commissie voor. Kan de commissie instemmen met de zienswijze? 

min
Besluit

De meeste fracties kunnen instemmen met het overgrote deel van de zienswijze. De commissie besluit de zienswijze als hamerstuk naar de raad te sturen. De fractie GroenLinks geeft aan een stemverklaring af te zullen geven.

5

Een concept zienswijze op het AB-besluit Governanceonderzoek AEF van DG&J ligt aan de commissie voor. Kan de commissie instemmen met de zienswijze?

min
Besluit

De meeste fracties kunnen instemmen met het overgrote deel van de concept zienswijze. Uit de bespreking blijkt echter wel dat een aantal inhoudelijk, technische en nuance aanpassingen nodig is. Om deze aanpassingen te kunnen doen, geeft wethouder Van der Linden aan een amendementsvoorstel te doen. De commissie kan zich hier goed in vinden en besluit de zienswijze te agenderen als bespreekstuk voor de raad, waarbij bespreking alleen over het amendementsvoorstel zal gaan. 

6

Voor de bespreking van deze RIB is het verbeterplan van JB West toegevoegd aan de vergaderstukken. De reactie van de Inspecties (IGJ) daarop is nog niet beschikbaar. De algemene politieke vraag: hoe kijkt de commissie aan tegen de ontwikkelingen als omschreven in de RIB, met betrekking tot de verbeterplannen van JB West?

min
Besluit

De commissie heeft kennis genomen van de RIB en deze besproken. De commissie zette vraagtekens bij de werking van de gecertificeerde instelling, het dwangkader, de wettelijke bevoegdheden van JB West enzovoort. Hierin vroeg een aantal fracties zich ook af wat nu precies de rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad op dit thema zijn. De commissie wenst daarom een themabijeenkomst om bovenstaande zaken te verduidelijken en waarbij ook Jeugdbescherming West wordt betrokken. 

7

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

8

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

10

min
Besluit

De commissie houdt rekening met het agenderen van 2 onderwerpen per vergadering en besluit de komende commissieavonden als volgt in te richten. 
Op 17 november wordt behandeld, 1. Memo opzet Cultureel Platform; 2. Debat over Startnotitie Verenigingshallenplan.
Op 24 november wordt behandeld, 1. RV Sportpark Schenkeldijk vv Dubbeldam; 2. RIB Voortgang Lokaal Plan Jeugd 2019-2020.
Op 8 december wordt behandeld 1. RV Herijking Armoedeprogramma; 2. Twee RIBs over Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar wonen' en beantwoording motie M7 PvdA Leefbaarheid omgeving St Jorisweg, Kromhout etc (2595790 en 2595804). 

11

min
Besluit

Cor van Verk (PvdA) geeft aan dat er vragen zijn gesteld over Stichting de Basis en dat hier nog geen reactie op is geweest. Loudy Nijhof (Beter Voor Dordt) geeft aan dat daar in het verleden vragen over zijn gesteld, maar dat die niet zeer concreet waren. Zij zal de vragen daarom opnieuw schriftelijk stellen. 

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJT Tiebosch
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: BMM de Jong

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.