Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2591186
Aanvang-sluiting 15-09-2020 20:00 - 15-09-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 15 september 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur

I.v.m. corona maatregelen (1,5 mtr. afstand) is de commissievergadering niet toegankelijk voor publiek. De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.
 
De Commissiegriffier,
 
B.M.M. de Jong

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering, er zijn geen mededelingen.
Er zijn vragen over de vergaderagenda, omdat tijdens de vorige commissie (8/9) werd aangekondigd dat er mogelijk andere onderwerpen behandeld zouden gaan worden, i.v.m. het niet tijdig beschikbaar zijn van de vergaderstukken van het AB van de DG&J, omtrent regionale governance en het inkoopkader jeugdhulp. Een aantal commissieleden geeft aan graag brieven m.b.t. de SOJ en Jeugdbescherming West te willen bespreken, maar deze onderwerpen worden op een later moment behandeld, zodat er langere voorbereidingstijd is. Wethouder van der Linden geeft aan bereid te zijn om eerder gestelde vragen van de PvdA over bovengenoemde brief van de SOJ te beantwoorden. Deze antwoorden kunnen te zijner tijd worden meegenomen in de bespreking.
De vergaderagenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2

min
Besluit

De PvdA stelt voor om het genomen besluit van 8/9 omtrent de concept zienswijze begrotingswijziging SOJ te wijzigen. Er is toen besloten om overdenkingen van de werkgroep Jeugd integraal als bijlage bij de zienswijze op te nemen en de zienswijze als hamerstuk naar de gemeenteraad te sturen. Het genomen besluit wordt heroverwogen, omdat wijzigingen in zienswijzen formeel gezien via amendement dienen te gebeuren. 
De commissie besluit het genomen besluit van 8/9 te wijzigen, en daarmee de concept zienswijze als bespreekstuk te agenderen voor de gemeenteraad, waarbij wordt gesproken over bovengenoemd amendement, met de standaard spreektijd van 2 minuten. 

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De vraag omtrent de definitie van Jeugdhulp heerst reeds lange tijd en ook bij verschillende overheden, organisaties en andere stakeholders. In de regio wordt hier momenteel ook over gesproken. Deze benen-op-tafel sessie dient als verkennende bespreking over de definitie en de reikwijdte van Jeugdhulp, ter voorbereiding op de aanstaande debatten over de Regionale governance van Jeugdhulp en het inkoopkader.

min
Besluit

De commissie heeft gesproken over de definitie van jeugdhulp. Dit gebeurde aan de hand van het verschillende stellingen over de kaders en de reikwijdte van jeugdhulp: thema's als preventie, gezinshulp, netwerken et cetera kwamen aan bod. 

5

Momenteel wordt de governance van de Jeugdhulp in ZHZ onderzocht. De hoofdlijnen van de conclusies en aanbevelingen van de nog af te ronden rapportage zijn in de bijlage opgenomen. 

Algemene politieke vraag: welke aandachtspunten wil de commissie de portefeuillehouder meegeven richting het AB van DG&J op 24 september, met betrekking tot de regionale governance van Jeugdhulp?

min
Besluit

Op dit moment wordt de governance van Jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid onderzocht. Op basis van de hoofdlijnen van de conclusies en aanbevelingen van dit nog af te ronden onderzoek, heeft de commissie aandachtspunten meegegeven aan de portefeuillehouder als voorbereiding op de AB-vergadering van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd. Aandachtspunten waren onder meer de positie en het mandaat van de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ), en de betekenis hiervan voor de lokale verantwoordelijkheid en beleidsvorming.

6

Een ambtelijke werkgroep, samengesteld door diverse gemeenten, en de SOJ hebben de afgelopen periode een conceptversie van het nieuwe inkoopkader Jeugdhulp ZHZ opgesteld. Het concept inkoopkader ligt op 24 september voor in het AB van de DG&J.  

Algemene politieke vraag: welke aandachtspunten wil de commissie de portefeuillehouder meegeven richting het AB van DG&J op 24 september, met betrekking tot de bestuurlijke uitgangspunten van het nieuwe inkoopkader Jeugdhulp ZHZ 2020 en verder? 

min
Besluit

Regionaal wordt een nieuw inkoopkader voor de Jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid opgesteld. De commissie heeft op basis van de bestuurlijke uitgangspunten van dit concept-inkoopkader aandachtspunten meegegeven aan de portefeuillehouder. Deze aandachtspunten waren onder meer overwegingen over het aantal gecontracteerde zorgaanbieders, keuzevrijheid en monitoring van overheadkosten. 

8

min
Besluit

De commissie wil graag de RIB SOJ over proces Jeugdbescherming West (2598297) en de brief SOJ over 3 onderwerpen Jeugdhulp (2612639) een plek geven op de termijnagenda. De brief SOJ over 3 onderwerpen Jeugdhulp geniet enige prioriteit. De commissie besluit de brief SOJ over 3 onderwerpen jeugdhulp (2612639) toe te voegen aan de vergaderagenda van 7 oktober aanstaande. De commissie besluit de RIB SOJ over proces JB West (2598297) te agenderen voor 27 oktober.

9

min
Besluit

De commissie besluit dat de motie Plan van Aanpak Leefbaarheid (200310/M7) nog niet wordt afgevoerd, omdat is besloten de RIB met beantwoording van de motie te bespreken. Daarnaast besluit de commissie de griffie navraag te laten doen over de voortgang van de motie M35 Wijkontmoetingsplaatsen (181113/M35); en de motie M3 Exploitatie Energiehuis (181031/M3).

10

min
Besluit

De commissie heeft geen opmerkingen bij het overzicht stand van zaken Toezeggingen en de toezeggingen met voorstel 'afvoeren', worden afgevoerd.

11

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering wordt om 22.11 gesloten.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: BMM de Jong

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.