Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2591179
Aanvang-sluiting 08-09-2020 20:00 - 08-09-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 september 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.

I.v.m. corona maatregelen (1,5 mtr. afstand) is de commissievergadering niet toegankelijk voor publiek. De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.
 
De Commissiegriffier,
 
B.M.M. de Jong

1

min
Besluit

De voorzitter opent, er zijn geen mededelingen; de commissie stelt de agenda vast. 

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Cor van Verk (PvdA) vraagt:
Ruim een jaar geleden zijn er twee burgerinitiatieven gepresenteerd. Eén voor een pumptrack, de ander voor een mountainbike-track. Wat is hieromtrent de stand van zaken?
Wethouder Stam laat weten dat de initiatiefnemers van het mountainbikeparcours hebben besloten om niet door te gaan met het initiatief. Voor wat betreft de pumptrack: op dit moment worden twee mogelijke locaties beoordeeld en daarover verwacht wethouder Stam dit jaar nog uitsluitsel. 

STUKKEN TER BESPREKING

4

De commissie wordt gevraagd de voorliggende concept zienswijze te beoordelen. De vraag is of de commissie dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan doorzenden. Indien de commissie besluit dat er wijzigingen nodig zijn, kunnen voorgestelde wijzigingen worden meegegeven wanneer het voorstel wordt doorgestuurd naar de gemeenteraad. 

min
Besluit

De meeste fracties kunnen instemmen met het overgrote deel van de zienswijze. De commissie wil graag de overdenkingen omtrent de concept zienswijze van de werkgroep Jeugd integraal opnemen in de (bijlage van de) zienswijze. Daartoe zal in de gemeenteraad een amendement worden ingediend. De commissie besluit de concept zienswijze derhalve te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad, waarbij wordt gesproken over bovengenoemd amendement, met de standaard spreektijd van 2 minuten. 

5

Bespreking met als politieke vraag: hoe zorgen we ervoor dat de breedtesport en de bvo op sportpark Krommedijk constructief gaan samenwerken, zodat ook in de toekomt iedereen een plek heeft?

min
Besluit

De commissie begint met één inspreker: Hans de Zeeuw, algemeen directeur FC Dordrecht. De commissie gaat vervolgens in debat en onderschrijft het belang van het toewerken naar een constructieve samenwerking op Sportpark Krommedijk. Bij de fracties leeft breed de vraag "hoe nu verder", aangezien in het verleden verschillende mogelijkheden en opties tevergeefs zijn verkend. De fracties dragen tijdens hun woordvoering verschillende (nieuwe) mogelijkheden aan, zoals het combineren van het ontwikkelen van Sportpark Krommedijk met het tekort aan woningen. Maar ook het verkennen van de beweegruimte bij de Provincie, met de vraag of er mogelijkheid is tot het verbreden van beleidskaders omtrent bestemmingsplannen en het integreren van commerciële doeleinden op sportparken, zoals detailhandel.

Wethouder Stam geeft aan open te staan voor de voorstellen en ook bereid te zijn met de Provincie in gesprek te gaan. Hij vraagt hierbij om een concrete opdracht vanuit de raad om te voorkomen dat er een tijdrovend onderzoek uitgezet moet worden.

De VVD kondigt aan een motie te willen indienen bij deze RIB, waarin wordt gefocust op de mogelijkheid om stadionbouw te combineren met het ontwikkelen van woningen, maar ook aandacht wordt besteed aan de optie voor het integreren van commerciële doeleinden op het Sportpark Krommedijk. De commissie besluit daartoe dat de RIB als bespreekstuk wordt geagendeerd voor de gemeenteraad van 22 september aanstaande. Er wordt dan gesproken over voorgenoemde motie, met de standaard spreektijd van 2 minuten. 

6

Bespreking met als politieke vragen: voldoet de geleverde informatie aan wat de raad heeft gevraagd? Hoe beoordeelt de raad de informatie? En als gevolg hiervan: hoe beoordelen fracties het handelen van het college?

min
Besluit

De commissie behandelt de voorliggende RIB waarin een feitenrelaas over het procesverloop Sportpark Krommedijk is opgenomen. De commissie dankt het college en de ambtelijke organisatie voor het voorzien in deze informatie en komt tot de conclusie dat de RIB bijdraagt aan het voorgaande verzoek om verheldering over het contact tussen de verschillende betrokken partijen. 

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. 

8

min
Besluit

De voorzitter deelt mede dat de vergaderstukken voor de agendapunten voor 15 september omtrent regionale governance en inkoopkader jeugdhulp niet tijdig beschikbaar zullen zijn. De commissie besluit daarom dat de benen-op-tafel sessie rondom de definitie van jeugdhulp iets langer kan duren en deze zal plaatsvinden in de openbaarheid. Daarnaast besluit de commissie om de brieven van de Serviceorganisatie Jeugd over 3 onderwerpen jeugdhulp én over het proces Jeugdbescherming West te agenderen voor bespreking op 15 september. 

9

min
Besluit

De commissie besluit het overzicht van de stand van zaken Moties tijdens de volgende vergadering te behandelen. 

10

min
Besluit

De voorzitter deelt mede dat er nog geen duidelijkheid is over een toezegging die volgens Beter voor Dordt zou zijn gedaan tijdens de behandeling van de kadernota, omtrent een RIB met een overzicht van overhead-, uitvoerings- en controlekosten in het jeugddomein en Wmo-domein.

De commissie besluit het overzicht van de stand van zaken Toezeggingen tijdens de volgende vergadering te behandelen. 

11

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.00 gesloten. 

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJT Tiebosch
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: BMM de Jong

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.