Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2587553
Aanvang-sluiting 22-09-2020 14:00 - 22-09-2020 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 22 september 2020 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De fractie Beter voor Dordt dient een motie vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt als agendapunt 36 aan de vergadering toegevoegd.

2

min
Besluit

Lucas van Dijk volgt Marije Vennix op en wordt als kinderburgemeester van Dordrecht geïnstalleerd.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad neemt afscheid van raadslid Weerts.

5

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heer F. Chapel worden in orde bevonden.

6

min
Besluit

De heer F. Chapel wordt tot raadslid benoemd.

7

min
Besluit

De heer van Dam Timmers wordt benoemd tot commissielid.

8

min
Besluit

De heer Schild wordt benoemd tot commissielid.

Hamerstukken

9

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het raadsvoorstel Vaststellen Prognose Grondbedrijf 2020.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

De commissie heeft kennis genomen van de RIB en besluit de brief opnieuw in handen te stellen van het college waarbij gevraagd wordt om een raadsvoorstel.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

31

De bespreking beperkt zich tot ingediende moties en amendementen. Spreektijd: 2 minuten.

min
Besluit

Er zijn 4 amendementen ingediend. Nummer A1 (21 tegen) is verworpen. Amendement A2 (19-19) stemmen staken en nummer A3 is ingetrokken.

Er zijn 3 moties ingediend, waarvan M3 is ingetrokken

De stemming over het voorstel en de stemming over Amendement A2 en A3a en Motie M2 en M4 is na het staken van de stemmen uitgesteld naar een volgende vergadering.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement RES: Landelijke opgave groter dan de som der delen
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen: 1. Kennis te nemen van de concept RES Drechtsteden en de volgende aandachtspunten, wijzigingen en/of aanvullingen, die wij ten behoeve van de verdere uitwerking mee willen geven, kenbaar te maken: - Wij verzoeken het college zich samen met de regio('s) hard te maken voor het terugleggen van een deel van de opgave naar het Rijk. Dit zodat het Rijk deze kan oppakken in grote, innovatieve projecten, die enkel te realiseren zijn bij centrale regie, slagkracht en financiering op schaal. Daarbij het verzoek hier in denitieve RES 1.0 concrete uitwerking van op te nemen.
A1 Amendement RES - Landelijke opgave groter dan de som der delen.pdf
Titel: A2 Amendement raadsbesluit n.a.v. Concept RES Drechtsteden
Status: Stemmen staken
Indieners: Besluit het ontwerpbesluit over de Concept-RES Drechsteden als volgt te wijzigen: Voor tekst zie het pdf.
A2 Amendement raadsbesluit n.a.v. Concept-RES Drechtsteden.pdf
Titel: A3 Amendement
Status: Anders
Indieners: Besluit het raadsvoorstel n.a.v. de concept RES uit te breiden met het volgende punt: - Inzet van warmtenet voor woningen zal zich vooral richten op nieuwbouw woningen. - Er zal een norm ontwikkeld worden voor een maximale prijs voor te leveren warmte, gerelateerd aan vierkante meters woonoppervlak, bij normaal gebruik van het warmtenet. Deze norm zal moeten garanderen dat de woonlasten voor gebruikers van warmtenet niet hoger zal liggen dan als deze bewoners gebruik zouden hebben gemaakt van aardgas, volgens de gemiddelde reële marktprijs van aardgas voor kleinverbruikers in peiljaar 2020. - De levering van warmte via warmtenet aan eindgebruikers dient onderdeel te zijn van een bedrijf dat onder controle staat van de overheid, zodat tarieven onderhevig zijn aan democratische controle.
A3 Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf
Titel: A3A Amendement
Status: Anders
Indieners: Besluit het raadsvoorstel n.a.v. de concept RES uit te breiden met het volgende punt: - Inzet van warmtenet voor woningen zal zich vooral richten op nieuwbouw woningen, dan wel op grotere complexen die al een vorm van collectieve warmtevoorziening hebben; - Het college zal zich in dialoog met de landelijke overheid inzetten voor een norm voor een maximale prijs voor te leveren warmte, gerelateerd aan vierkante meters woonoppervlak, bij gemiddeld gebruik van het warmtenet. Deze norm zal moeten garanderen dat de woonlasten voor gebruikers van warmtenet niet hoger zal liggen dan als deze bewoners gebruik zouden hebben gemaakt van aardgas, volgens de gemiddelde reële marktprijs van aardgas voor kleinverbruikers in peiljaar 2020. - De distributie van warmte via warmtenet aan eindgebruikers dient onderdeel te zijn en te blijven van een bedrijf dat onder controle staat van de overheid, zodat tarieven onderhevig zijn aan democratische controle, dan wel aan reële concurrentie tussen verschillende leveranciers.
A3A Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf
min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Beter geen verglazing landschap
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: - Een striktere voorkeursvolgorde in de Regionale EnergieStrategie vast te leggen door ten minste eerst alle mogelijkheden op daken en gevels te benutten, dan onbenutte terreinen binnen bebouwd gebied en pas daarna onbenutte terreinen in het buitengebied. - Onbenutte terreinen dus pas als laatste redmiddel in te zetten en dan alleen die terreinen die geen landbouw- of natuurfunctie kunnen vervullen zoals waterzuiveringsinstallaties, binnnenwateren of bermen van spoor- en autowegen. - Deze voorkeursvolgorde ook vast te leggen in de Ontwerp-Omgevingsvisie.
M2 Motie Beter geen verglazing landschap.pdf
Titel: M3 Motie De positie van HVC binnen de Regionale Energie Strategie
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: Zie tekst pdf.
M3 Motie de positie van HVC binnen de regionale energie strategie.pdf
Titel: M4 Motie Doorpakken met de energietransitie
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college: - De huidige concept RES verder uit te werken en te verlaten naar een compleet en integraal energieplan voor Dordrecht. Hierin de concept RES te nemen als startpunt en te vertalen naar concrete stappen voor Dordrecht en haar inwoners en dit te voorzien van een duidelijk en realistisch tijdspad, zich houdende aan de gestelde ambities. En dit plan het eerste kwartaal van 2021 aan te bieden aan de raad.
M4 Motie Doorpakken met de energietransitie.pdf

32

De bespreking beperkt zich tot ingediende moties en amendementen. Spreektijd: 2 minuten.  

min
Besluit

Er is 1 amendement (A5) ingediend en vervolgens aangenomen (voor: 36 stemmen, tegen: 1 stem).

Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen.  Motie M5 is verworpen (voor: 6 stemmen, tegen: 31 stemmen).

min
Amendement(en)
Titel: A5 Amendement Krediet Sportboulevard
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: De begroting dienovereenkomstig te wijzigen conform de Begrotingswijziging 220400: Uit begrotingswijziging 220400 rubriek 7 de volgende begrotingswijzigingen te schrappen: . 71320277 Renovatie Sportboulevard sturingssystemen € 250.000 . 71320278 Renovatie Sportboulevard leidingwerk € 290.000 Alsmede alle daarmee samenhangende teksten uit de gehele Bestuursrapportage te verwijderen.
A5 Amendement Krediet Sportboulevard.pdf
min
Motie(s)
Titel: M5 Motie van treurnis
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Is van mening dat: - De raad daarmee bewust op het verkeerde been is gezet; - Het College daarmee inonvoldoende mate heeft voldaan aan zijn actieve informatieplicht jegens de raad; Gehoord de beraadslagingen tijdens de vergadering van 22 september 2020 spreekt de gemeenteraad zijn teleurstelling uit over de gang van zaken en gaat over tot de orde van de dag.
M5 Motie van Treurnis.pdf

33

De bespreking richt zich op een aangekondigd amendement.
Spreektijd: 2 minuten per fractie. 

min
Besluit

Er is 1 amendement (A4) ingediend en vervolgens aangenomen (voor: 34 stemmen, tegen: 4 stemmen). Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

min
Amendement(en)
Titel: A4 Amendement 'Overdenkingen werkgroep Jeugd'
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: Toe te voegen aan de voorgestelde tekst in de laatste alinea op pagina 2: Tenslotte verzoek wij u om: De toegevoegde Overdenkingen van Regionale Werkgroep Jeugd te beschouwen als een volwaardig en integraal onderdeel van deze Zienswijze en de daar gemaakte Overdenkingen als zodanig te behandelen.
A4 Amendement Overdenkingen werkgroep jeugd.pdf

34

De bespreking richt zich op een aangekondigde motie. 
Spreektijd: 2 minuten per fractie. 

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De ingediende motie (M6) is aangenomen (voor: 24 stemmen, tegen: 13 stemmen). De fracties Gewoon Dordt, GroenLinks en VSP leggen een stemverklaring af.

min
Motie(s)
Titel: M6 Motie Niet geschoten is altijd mis
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept de raad op: - Een lobby te voeren bij de leden van de Provinciale Staten en/of van de Geduputeerde Staten om de kaders met betrekking tot de structuurvisie te verruimen:
M6 Motie niet geschoten is altijd mis.pdf

35

De bespreking richt zich op een aangekondigd amendement.
Spreektijd: 2 minuten per fractie. 

min
Besluit

Er zijn 3 amendementen ingediend. Amendement A7 is ingetrokken. Amendement A6 (voor: 33 stemmen, tegen: 4) en A7A (unaniem) zijn aangenomen. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

min
Amendement(en)
Titel: A6 Amendement De route naar succes voor de Biesboschhal
Status: Aangenomen
Indieners: Te wijzigen in: - Het pand Maasstraat 11 (de Biesboschhal) een definitieve invulling te gaan geven met een functie die zelfstandig exploitabel is en geen subsidie-aantrekkende activiteiten kent; - Daartoe een openbare aanbieding te starten opdat partijen met onderbouwde voorstellen voor invulling van het pand kunnen komen; - Bij de openbare aanbieding ruimte te geven voor zowel koop als marktconforme minimaal kostendekkende huur; - Als kader bij openbare aanbieding de bouwenvelop te hanteren, aangevuld met de eis dat plannen de kernkwaliteiten van de stad versterken, zelfstandig exploitabel zijn en niet meer dan een standaard exploitatierisico geven voor de gemeente; - Uiterlijk Q2 van 2021 aan de raad een voorstel te doen aan welke partij en onder welke condities de Biesboschhal wordt gegund, gepaard met een top 3 op basis van de ingediende plannen. Bij de selectie naast kwaliteit, kosten en opbrengst (zowel financieel als maatschappelijk) van het plan ook de mate van exploitatierisico mee te wegen.
A6 Amendement de route naar succes voor de Biesboschhal.pdf
Titel: A7 Amendement Zekerheid voor Leefwerf De Biesbosch & René Siegfried
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: Aan de beslispunten toe te voegen: - Het college van Burgemeester en Wethouders als aanvullend kader op de Bouwenvelop Biesboschhal mee te geven dat de nieuwe bestemming en gebruik van de Biesboschhal geen nadelige invloed heeft voor de activiteiten van Leefwerf De Biesbosch en het binnenvaartmuseum René Siegfried. - De kade aan het Wantij langs de Biesboschhal te bestemmen als ligplaats voor de vijf historische schepen van Leefwerf De Biesbosch inclusief het binnenvaartmuseum René Siegfried.
A7 Amendement zekerheid voor Leefwerf de Biesbosch & René Siegfried.pdf
Titel: A7A Zekerheid voor leefwerf de Biesbosch & René Siegfried
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: Aan de beslispunten toe te voegen: - Het college van Burgemeester en Wethouders als aanvullend kader op de Bouwenvelop Biesboschhal mee te geven dat de nieuwe bestemming en gebruik van de Biesboschhal geen nadelige invloed heeft voor de activiteiten van Leefwerf De Biesbosch en het binnenvaartmuseum René Siegfried. - De kade aan het Wantij langs de Biesboschhal te bestemmen als ligplaats voor de vijf historische schepen van Leefwerf De Biesbosch inclusief het binnenvaartmuseum René Siegfried voor zover niet strijdig met de contractuele rechten van OCW en niet strijdig met eventueel benodigde goedkeuring van RWS.
A7A Amendement zekerheid voor Leefwerf de Biesbosch & René Siegfried.pdf

36

min
Besluit

Motie vreemd aan de orde van de dag: betrek zoveel als mogelijk de raad, eer u verder gaat is verworpen. De fracties VVD, CDA en CU/SGP leggen een stemverklaring af.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie vreemd aan de orde van de dag
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Voor inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19: Verzoekt de burgemeester om: - de gemeenteraad binnen tien uur na het nemen van een lokale maatregel met het oog op een spoedeisende situatie per e-mail te informeren over de genomen maatregel; - de gemeenteraad met het oog op een voorgenomen lokale maatregel; die geen betrekking heeft op een spoedeisende situatie, voorafgaand aan het invoeren van de maatregel om een zienswijze te vragen. Na inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19: - de gemeenteraad binnen tien uur na het geven van een bevel per e-mail te informeren over het bevel dat hij met het oog op een spoedeisende situatie heeft genomen. - de gemeenteraad met het oog op een voorgenomen besluit, niet zijnde een bevel, om een zienswijze te vragen.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 september 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.