Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Grote Projecten

Gemeente Dordrecht

Agenda Grote Projecten

Details van de vergadering/agenda
Titel Grote Projecten
Vergadernummer 2582629
Aanvang-sluiting 23-09-2020 20:00 - 23-09-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE GROTE PROJECTEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 23 september 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De adviescommissies van de gemeente Dordrecht gaan weer fysiek vergaderen. I.v.m. corona maatregelen (1,5 mtr afstand) zijn deze commissievergaderingen niet toegankelijk voor publiek. De vergaderingen worden uitgezonden via internet en/of kunnen worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 8 juli 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aangemeld.

5

Vraag aan de commissie is zich uit te spreken over de termijnagenda en de in de memo voorgestelde extra vergaderdata.

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda, inclusief een extra commissievergadering op zowel 15 oktober als 3 december.

STUKKEN TER BESPREKING

6

min
Besluit
De commissie is van mening dat de bouw van de woningen en de parkeervoorziening door moet gaan en geen vertraging op mag lopen. SP, VSP en CDA zijn er niet van overtuigd dat gemeentelijke exploitatie van de parkeervoorziening onmogelijk is zonder de aanbesteding opnieuw te moeten doen en vragen of de gemeente niet mee kan bieden zodra de projectontwikkelaar de exploitatie van de parkeervoorziening in de markt zet. VVD en GewoonDordt zijn principieel van mening dat het aan werkgever en werknemers is om elkaar te vinden, in overleg met de projectontwikkelaar. Daarnaast zijn er nog vragen over de huidige en te verwachten parkeerdruk in omliggende wijken.       

Wethouder Sleeking geeft aan dat de raad zelf het uitgangspunt van commerciële exploitatie heeft vastgesteld. Dat is een belangrijk onderdeel van de tender geweest. Als je dat er uit haalt trekt dat basis onder de overeenkomst met de projectontwikkelaar weg. Door vertraging zou een eventuele rijksbijdrage in gevaar kunnen komen. Daarom is het belangrijk nu eerst de besluitvorming te regelen en gesprekken over tarieven daarna met de ontwikkelaar te voeren. De wethouder zegt toe in de eerstvolgende collegevergadering te bespreken of de gemeente eventueel kandidaat zou kunnen zijn voor de exploitatie van de parkeervoorziening als die door de ontwikkelaar in de markt wordt gezet. De wethouder zal de commissie er daarna over informeren met een onderbouwing voor zover die te geven is.

De SP kondigt een motie van afkeuring over het proces en eventuele motie over de exploitatie van de parkeervoorziening aan. Daarmee wordt de raadsinformatiebrief een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 13 oktober. 

7

min
Besluit

De commissie is van mening dat de bouw van de woningen en de parkeervoorziening door moet gaan en geen vertraging op mag lopen. SP, VSP en CDA zijn er niet van overtuigd dat gemeentelijke exploitatie van de parkeervoorziening onmogelijk is zonder de aanbesteding opnieuw te moeten doen en vragen of de gemeente niet mee kan bieden zodra de projectontwikkelaar de exploitatie van de parkeervoorziening in de markt zet. VVD en GewoonDordt zijn principieel van mening dat het aan werkgever en werknemers is om elkaar te vinden, in overleg met de projectontwikkelaar. Daarnaast zijn er nog vragen over de huidige en te verwachten parkeerdruk in omliggende wijken.       

Wethouder Sleeking geeft aan dat de raad zelf het uitgangspunt van commerciële exploitatie heeft vastgesteld. Dat is een belangrijk onderdeel van de tender geweest. Als je dat er uit haalt trekt dat basis onder de overeenkomst met de projectontwikkelaar weg. Door vertraging zou een eventuele rijksbijdrage in gevaar kunnen komen. Daarom is het belangrijk nu eerst de besluitvorming te regelen en gesprekken over tarieven daarna met de ontwikkelaar te voeren. De wethouder zegt toe in de eerstvolgende collegevergadering te bespreken of de gemeente eventueel kandidaat zou kunnen zijn voor de exploitatie van de parkeervoorziening als die door de ontwikkelaar in de markt wordt gezet. De wethouder zal de commissie er daarna over informeren met een onderbouwing voor zover die te geven is. 

De SP kondigt een motie van afkeuring over het proces en eventuele motie over de exploitatie van de parkeervoorziening aan. Daarmee wordt de raadsinformatiebrief een bespreekstuk voor de raadsvergadering van 13 oktober. 

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de vragen.

9

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

10

Agendapunten 6 t/m 10 worden gezamenlijk besproken. Het betreft het vervolg van het debat dat in de commissievergadering van 8 juli 2020 is gevoerd. Het college reageert in een raadsinformatiebrief (zie agendapunt 6) op alle vragen die toen nog open stonden of daarna nog zijn ingediend.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de petitie.

11

Het is aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling van dit raadsvoorstel.

min
Besluit
De commissie kan zich over het algemeen vinden in het voorstel. De raad is uitgebreid meegenomen in het voortraject en er is voldoende vertrouwen in de kwaliteit van de financiële onderbouwing en de aangekondigde tussentijdse monitoring. Alleen PvdA, SP en VSP zouden graag een second opinion willen. Er wordt gevraagd naar de parameters van de verschillende exploitatieonderdelen en een risicoanalyse op het punt van de partners zoals de bibliotheek. De commissie is ook benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen van corona op de vierkante meters.

Wethouder Burggraaf geeft aan dat er een bibliotheekconcept achter staat waar de ruimtevraag uit voort komt. De bibliotheek wordt meegenomen in het onderzoek naar de effecten van corona. Er is een externe toets geweest op de marktconforme huurtarieven voor partners. Het is een bewuste keuze geweest om te kijken naar life cycle costs. De wethouder zegt toe de parameters nog inzichtelijk te maken voor de raadsvergadering van 13 oktober.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. Als de extra informatie over de parameters nog tot twijfels leidt kan het altijd nog tot bespreekpunt worden opgewaardeerd.

12

De architect presenteert het plan voor de herontwikkeling van deze locatie waarna de commissie vragen kan stellen. Later dit najaar vindt nog een sprekersplein over het plan plaats waarna de commissie wordt gevraagd een richtinggevend advies uit te brengen over de verdere uitwerking van het plan.

min
Besluit

De heer Oomen van BVR Vastgoedontwikkeling en de heer Van Schaik van EGM architecten presenteren het plan voor de herontwikkeling van de voormalige Leen Bakker-locatie.
Het is de bedoeling later dit najaar nog een sprekersplein te organiseren voordat de commissie expliciet wordt gevraagd of het college het plan op deze manier verder kan uitwerken.

13

min
Besluit

Er wordt geen gebruikt gemaakt van de rondvraag.

14

min
Besluit

De vergadering wordt om 22.32 uur gesloten.

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: M. den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.