Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2574444
Aanvang-sluiting 13-10-2020 14:00 - 13-10-2020 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 13 oktober zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 14.00 uur.

De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De raad besluit het voorstel 'Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat' als bespreekstuk aan de agenda toe te voegen. Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel, stemverklaringen van BvD, PvdA, VSP

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

5

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

6

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

STUKKEN TER BESPREKING

10

Na het staken van de stemmen op 22 september, stemt de raad opnieuw over Amendement A2 en A3A en het raadsvoorstel en ook over motie M2 en M4; debat vindt niet meer plaats (geen spreektijd).

min
Besluit

Amendement A2 is met 9 stemmen tegen aangenomen. Amendement A3A is ingetrokken. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. De fracties VVD en Gewoon Dordt leggen een stemverklaring af.

Motie M2 is met 4 stemmen tegen aangenomen. En motie M4 is verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A2. Amendement raadsbesluit n.a.v. Concept-RES Drechtsteden
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: kennis te nemen van de concept RES Drechtsteden en daarbij de volgende aandachtspunten voor verdere uitwerking mee te geven: 1. Energiebesparing, duurzame mobiliteit en een helder afwegingskader voor energie- en warmtebronnen dienen integraal onderdeel uit te maken van de RES; 2. ook de energietransitie bij bedrijven en op industrieterreinen in de RES dient te worden geadresseerd; 3. de inzet m.b.t. warmte dient te worden verhoogd en alternatieve vormen van duurzame verwarming (en verkoeling) dienen te worden meegenomen; 4. de mogelijkheden voor concurrentie tussen warmteleveranciers en -technieken dienen te worden onderzocht; 5. er is een aanpak nodig om tot voldoende financiële ondersteuning te komen voor alle eigenaren die dat nodig hebben om de energietransitie tijdig te kunnen realiseren; 6. Stimulering en ondersteuning van eigenaren dient te worden geïntensiveerd, ook in wijken die voorlopig nog niet aan de beurt zijn in het kader van de wijkgerichte aanpak; 7. De RES dient een strategie te omvatten die optimale regionale werkgelegenheid realiseert in relatie tot de energietransitie.
A2. Amendement raadsbesluit n.a.v. Concept-RES Drechtsteden.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A2 Raadsbesluit nav Concept-RES Drechtsteden.pdf
Titel: A3. Amendement Realistisch aardgasvrij
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit het raadsvoorstel n.a.v. de concept RES uit te breiden met het volgende punt: - Inzet van warmtenet voor woningen zal zich vooral richten op nieuwbouw woningen; - Er zal een norm ontwikkeld worden voor een maximale prijs voor te leveren warmte, gerelateerd aan vierkante meters woonoppervlak, bij normaal gebruik van het warmtenet. Deze norm zal moeten garanderen dat de woonlasten voor gebruikers van warmtenet niet hoger zal liggen dan als deze bewoners gebruik zouden hebben gemaakt van aardgas, volgens de gemiddelde reële marktprijs van aardgas voor kleinverbruikers in peiljaar 2020. - De levering van warmte via warmtenet aan eindgebruikers dient onderdeel te zijn van een bedrijf dat onder controle staat van de overheid, zodat tarieven onderhevig zijn aan democratische controle.
A3. Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf
Titel: A3a. Amendement Realistisch Aardgasvrij
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het raadsvoorstel n.a.v. de concept RES uit te breiden met het volgende punt: - Inzet van warmtenet voor woningen zal zich vooral richten op nieuwbouw woningen, dan wel op grotere complexen die al een vorm van collectieve warmtevoorziening hebben; - Het college zal zich in dialoog met de landelijke overheid inzetten voor een norm voor een maximale prijs voor te leveren warmte, gerelateerd aan vierkante meters woonoppervlak, bij gemiddeld gebruik van het warmtenet. Deze norm zal moeten garanderen dat de woonlasten voor gebruikers van warmtenet niet hoger zal liggen dan als deze bewoners gebruik zouden hebben gemaakt van aardgas, volgens de gemiddelde reële marktprijs van aardgas voor kleinverbruikers in peiljaar 2020. - De distributie van warmte via warmtenet aan eindgebruikers dient onderdeel te zijn van een bedrijf dat onder controle staat van de overheid, zodat tarieven onderhevig zijn aan democratische controle, dan wel aan reële concurrentie tussen verschillende leveranciers.
A3a. Amendement Realistisch aardgasvrij.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A3A Realistisch Aardgasvrij.pdf
min
Motie(s)
Titel: M2. Motie Beter geen verglazing landschap
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Een striktere voorkeursvolgorde in de Regionale Energie Strategie vast te leggen door ten minste eerst alle mogelijkheden op daken en gevels te benutten, dan onbenutte terreinen binnen bebouwd gebied en pas daarna onbenutte terrein in het buitengebied. - Onbenutte terreinen dus pas als laatste redmiddel in te zetten en dan alleen die terreinen die geen landbouw- of natuurfunctie kunnen vervullen zoals waterzuiveringsinstallaties, binnenwateren of bermen van spoor- en autowegen. - Deze voorkeursvolgorde ook vast te leggen in de Ontwerp-Omgevingsvisie.
M2. Motie Beter geen verglazing landschap.pdf
2020-10-13 Stemmingen Motie M2 Beter geen verglazing landschap.pdf
Titel: M3. Motie de Positie van HVC binnen de regionale Energie strategie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Voor de tekst van de motie wordt verwezen naar de PDF.
M3. Motie de positie van HVC binnen de regionale energie strategie.pdf
Titel: M4. Motie doorpakken met de energietransitie
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: De huidige concept RES verder uit te werken en te vertalen naar een compleet en integraal energieplan voor Dordrecht. Hierin de concept RES te nemen als startpunt en te vertalen naar concrete stappen voor Dordrecht en haar inwoners en dit te voorzien van een duidelijk en realistisch tijdspad, zich houdende aan de gestelde ambities. En dit plan het eerste kwartaal van 2021 aan te bieden aan de raad.
M4. Motie doorpakken met de energietransitie.pdf
2020-10-13 Stemmingen Motie M4 Doorpakken met de energietransitie.pdf

11

min
Besluit

Er is 1 motie M1 ingediend die vervolgens is verworpen. De fracties CDA en SP leggen een stemverklaring af.

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M1. Motie Geen privaat parkeermonopolie zijn een ziekenhuis en en sportcomplex
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor oplevering van de parkeervoorziening, het gesprek aan te gaan met de ontwikkelaar, met als insteek overname door de gemeente bij oplevering van de parkeervoorziening.
M1. Motie Geen privaat parkeermonopolie zijn een ziekenhuis en en sportcomplex.pdf
2020-10-13 Stemmingen Motie M1 Geen privaat parkeermonopolie zijn een ziekenhuis en en sportcomplex.pdf

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

De agendapunten 11, 12 en 13 worden gezamenlijk besproken. De bespreking beperkt zich tot de (in elk geval door de SP) aangekondigde motie(s). Spreektijd: 2 minuten.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

De bespreking beperkt zich tot de beslispunten 1 en 4 uit het ontwerp raadsbesluit:  het al dan niet realiseren van een zwemfaciliteit en hoe om te gaan met de financiële consequenties daarvan. Spreektijd: 2 minuten.

min
Besluit

Er is 1 amendement A1 ingediend. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. De fractie BVD legt een stemverklaring af.

min
Amendement(en)
Titel: A1. Amendement Aanpassing Raadsvoorstel
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit het volgende te wijzigen: de onderdelen 1. de in dit raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen opgenomen inhoudelijke en procesmatige kaders voor het project vast te stellen, ter vervanging van de op 9 mei 2017 vastgestelde kaders voor het project recreatiegebied De Viersprong (RIS dossier 1899746); en 4. De vrijvallende middelen van 424.000, 00 terug te laten vloeien naar het budget van de nieuwe Dordtse Biesbosch, waar deze middelen destijds uit zijn vrijgemaakt (zie begrotingswijziging BWNB220018), en het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen van de kaders en uitgangspunten doorontwikkeling Dagrecreatieterrein', RIS dossier 2578654.
A1. Amendement Aanpassing Raadsvoorstel.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A1Aanpassing Raadsvoorstel.pdf

15

min
Besluit

Er zijn 2 amendementen (A2 en A3) ingediend en verworpen. De fracties GroenLinks en CU/SGP leggen een stemverklaring af. De raad stemt in met het voorstel.

Motie M2 is ingetrokken en motie M3 is aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A2. Amendement Geen Berlijnse muur in een woonwijk
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van het amendement wordt u verwezen naar de PDF.
A2. Amendement Geen Berlijnse muur in een woonwijk.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A2 Geen Berlijnse muur in een woonwijk.pdf
Titel: A3. Amendement Groene muren
Status: Verworpen
Indieners: Na beslispunt 5 een nieuw beslispunt toe te voegen, luidende: 'In de regels van het bestemmingsplan wordt aan hoofdstuk 2 bestemmingsregels onder 4.2 toegevoegd: De muren aan de straatzijde en de muren van de tussentuinen worden voorzien van begroeide groene muren/geveltuinen.'
A3. Amendement Groene muren.pdf
2020-10-13 Stemmingen Amendement A3 Groene Muren.pdf
min
Motie(s)
Titel: M2. Motie erop of eronder
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Voor de tekst van de motie wordt u verwezen naar de PDF.
M2. Motie Erop of eronder.pdf
Titel: M3. Motie Groen in de Muy van Holystraat
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Maximaal in te zetten op realisatie van meer groen in de Muys van Holystraat. - De raad te informeren over de voortgang na bespreking in de welstandscommissie.
M3. Motie Groen in de Muy van Holystraat.pdf
2020-10-13 Stemmingen Motie M3 Groen in de Muys van Holystraat.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 8 oktober 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.