Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2574435
Aanvang-sluiting 10-11-2020 14:00 - 10-11-2020 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 10 november zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 14.00 uur.

De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De raad besluit het voorstel 'Burgerinitiatief Groen Project Tiny Houses 'Klein Dordrecht' als bespreekstuk aan de agenda toe te voegen. Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Commissievergaderingen van 30 september, 1, 7 en 27 oktober, de gemeenteraad van 13 oktober en de commissie Grote Projecten van 15 oktober 2020 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De heer J.J. 't Lam wordt benoemd tot commissielid.

Stukken ter kennisname

4

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

5

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

6

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

STUKKEN TER BESPREKING

11

Debat over de begroting 2021 (Spreektijd eerste termijn: 7 minuten. Spreektijd tweede termijn: 3 minuten).

min
Besluit

Er zijn 8 (gewijzigde) amendementen ingediend, waarbij amendement A5A is aangenomen (tegen: VVD, PVV en CDA).
Ingetrokken worden: A5 en A7
Verworpen worden: A1, A2, A3, A4 en A6. 

De begroting 2021 is geamendeerd en vervolgens aangenomen (tegen: fractie Jager, SP, PVV en GroenLinks). De fractie VSP legt een stemverklaring af.

Er zijn 35 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden: M1, M3, M5, M7, M10, M11, M12, M13, M20, M24, M25 en M27
Verworpen worden: M6, M9, M13A (stemverklaring: VVD, Gewoon Dordt en VSP), M15 (stemverklaring: SP en fractie Jager), M16 (stemverklaring: VVD, Gewoon Dordt), M19, M28 (stemverklaring: BVD, fractie Jager, GroenLinks en VSP) en M29 (stemverklaring: BVD en fractie Jager).

Aangenomen worden: M2 (stemverklaring: fractie Jager), M3A, M4, M7A (stemverklaring: CU/SGP, CDA, GroenLinks en BVD), M8 (stemverklaring: CDA, BVD, GroenLinks en Gewoon Dordt), M12A (stemverklaring: VVD), M14 (unaniem aangenomen), M17, M18 (stemverklaring: BVD, VVD), M20A (unaniem aangenomen; stemverklaring: VVD), M21 (unaniem aangenomen; stemverklaring: BVD en fractie Jager), M22 (unaniem aangenomen; stemverklaring: VVD), M23 (stemverklaring: GroenLinks), M26 en M27A (stemverklaring: GroenLinks).

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Eerst cultuur dan herdenken
Status: Verworpen
Indieners: De beleidswens 'We bereiden de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering voor - BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021' onder Doelstelling 1 'Het vergroten en verbeteren van de (culturele) aantrekkelijkheid van de stad', Op pagina 74 te schrappen uit de begroting 2021 en de middelen van 100.000 euro uit het S reserve Hofkwartier in te zetten ten behoeve van de uitvoering van de cultuurnota; 'We voeren het nieuwe cultuurbeleid uit - BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021'. Onder doelstelling 1 op pagina 74.
A1 Amendement Eerst cultuur dan herdenken.pdf
Stemming Amendement A1 Eerst cultuur dan herdenken.pdf
Titel: A2 Amendement Biodiversiteit
Status: Verworpen
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Besluit het volgende te wijzigen: Bij doelstelling 6 van het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht (p. 46) wordt de toelichting bij 'We werken aan een beleidsmatige aanpak van biodiversiteit' als volgt aangepast: Naast kansen voor het stimuleren van biodiversiteit, zien we dat er een grote druk ligt op onze biodiversiteit door onder meer ziekten, plagen en invasieve exoten, maar ook door ruimtelijke ingrepen, milieuverontreiniging, verkeer en recreatie. We werken in 2021 daarom aan een samenhangend beleidsmatig eaanpak biodiversiteit. In dit plan geven we aan hoe we de biodiversiteit bevorderen en hoe we de (mogelijke) negatieve gevolgen van de ruimtelijke ingrepen, milieuverontreiniging, verkeer en recreatie zo veel mogelijk tegengaan of compenseren.we maken intern afspraken over proces, organisatie en borging van onze beleidsmatige aanpak. Om te onderzoeken of we onze biodiversiteit behouden, stellen we een monitoringsplan op en meten we welke biodiversiteit we hebben.
A2 Amendement Biodiversiteit.pdf
stemming Amendement A2 Biodiversiteit.pdf
Titel: A3 Amendement Gezond Groen Groeien
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het volgende te wijzigen: De tekst van pagina 90 (wat willen we bereiken) in het programma 'Bouwend e Bereikbaar' 'Voor het verbeteren van de sociaal economische positie van Dordrecht kiezen we voor groei; meer werk, meer woningen en versterking van voorzieningen. De groei van kwalitatief goede woningen vinden we in de bestaande stad. deze stedelijke verdichting heeft ook effect op verkeer, vervoerssystemen en parkeren. bij het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht realiseren we kwaliteit, met aandacht voor leefbaarheid, bereikbaarheid, de energietransitie, duurzaamheid en de openbare ruimte. ' Te wijzigen in: 'Voor het verbeteren van de sociaal economische positie van Dordrecht keizen we voor Gezond groen Groeien; meer wrek voor mensen uit de riog, woningen, het versterken van voorzieningen en het realiseren van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. de groei van kwalitatief goede woningen vinden we in de bestaande stad. deze stedelijke verdichting heeft ook effect op verkeer, vervoerssystemen en parkeren. Bij het programma Bouwend en bereikbaar Dordrecht realiseren we kwaliteit, met aandacht voor leefbaarheid, bereikbaarheid, de energietransitie, duurzaamheid, de openbare ruimte en gedifferentieerde wijken.
A3 Amendement Gezond Groen Groeien.pdf
stemming Amendement A3 Gezond Groen Groeien.pdf
Titel: A4 Amendement Natuurinclusief bouwen is meer dan een nestkastje ophangen
Status: Verworpen
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Besluit het volgende te wijzigen: Bij Doelstelling 6 van het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht (p. 46) wordt de toelichting bij 'We werken aan een uitvoeringsplan natuurinclusief bouwen' als volgt aangepast: Doorhalen: 'Bebouwing levert een potentieel belangrijke bijdrage aan onze biodiversiteit zoals met nieuwe insectenhotels en vogelnestkasten'. Vervangen voor: Natuurinclusief bouwen bij nieuwe ontwikkelingen is belangrijk. We leggen in ons uitvoeringsplan vast hoe we natuurinclusief bouwen standaard maken in nieuwe projecten (zoals proces, borging, et cetera) en hoe we daarmee in locatiekeuze voor en vormgeving van nieuwbouw zo optimaal mogelijk rekening houden met , aansluiten bij en gebruikmaken van de bestaande natuurlijke omgeving en deze versterken. daarnaast stimuleren we samen met Duurzaamheidscentrum Weizigt bewoners om natuurinclusieve maatregelen te treffen bij bestaande en nieuwbouw (zoals met nieuwe insectenhotels en vogelnestkasten).
A4 Amendement Natuurinclusief bouwen is meer dan een nestkastje ophangen.pdf
stemming Amendement A4 Natuurinclusief bouwen is meer dan een nestkastje ophangen.pdf
Titel: A5 Amendement Circulaire bedrijvigheid
Status: Ingetrokken
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Besluit het volgende te wijzigen: Bij doelstelling 2 van het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht (p. 65) wordt het volgende toegevoegd: 'Bij het aantrekken van ondersteunen van bedrijven is de mate van circulariteit van de productie en producten een belangrijk uitgangspunt. Om bij te dragen aan de beoogde transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 wordt mogelijk bevorderd dat bestaande bedrijven die transitie zoveel mogelijk mee maken en dat nieuwe bedrijven zo veel mogelijk circulair werken en herbruikbare en reparabele producten maken.
A5 Amendement Circulaire bedrijvigheid.pdf
Titel: A5A Amendement Circulaire bedrijvigheid
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit het volgende te wijzigen: Bij doelstelling 2 van het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht (p.65) wordt het volgende toegevoegd: Bij het aantrekken van ondersteunen van bedrijven wordt de mate van circulariteit van de productie en producten altijd meegewogen Om bij te dragen aan de beoogde transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 wordt waar ogelijk bevorderd dat bestaande bedrijven die transitie zo veel mogelijk mee maken en dat nieuwe bedrijven in de maakindustrie zo veel mogelijk circulair werken, en indien mogelijk herbruikbare en reparabele producten maken.
A5A Amendement Circulaire bedrijvigheid.pdf
stemming Amendement A5A Circulaire bedrijvigheid.pdf
Titel: A6 Amendement Circulair inkopen
Status: Verworpen
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Besluit het volgende te wijzigen: Bij doelstelling 2 van het programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht (p. 84) wordt de toelichting bij We maken van circulair inkopen het 'nieuwe normaal' als volgt aangepast: 'In 2021 geven we uitvoering aan het nieuwe inkoopbeleid en de ondertekening van het Maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI)-manifest waarin circulariteit een belangrijke rol speelt. In 2020 hebben we bij onder andere Middenzone Gezondheispark en Parkzicht circulaire criteria aangescherpt. In alle inkooptrajecten wordt circulair ingekocht tenzij dat om technische of financiële redenen niet mogelijk is. Ook bij bouwprogramma's is circulair en modulair bouwen de norm.
A6 Amendement Circulair inkopen.pdf
stemming Amendement A6 Circulair inkopen.pdf
Titel: A7 Amendement WK Shorttrack
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit het volgende te wijzigen: In de lijst van mutaties van de begroting 100.000 Euro te schrappen en deze terug te brengen naar de Algemene Reserve.
A7 Amendement WK shorttrack.pdf
min
Motie(s)
Titel: M01 Motie www.bouwenaandordrecht.nl
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college / spreekt uit dat: - Te zorgdragen dat de gemeente Dordrecht over een website beschikt bedoelt voor alle stadmakers/bewoner/partijen waar inzicht wordt gegeven in de bouwkaart van alle woningprojecten (in studie, in voorbereiding, in uitvoering); - Te zorgdragen dat deze bouwkaart/website maandelijks wordt geupdate en de meest actuele informatie geeft; - deze website in het eerste halfjaar van 2021 is gerealiseerd.
M1 Motie www.bouwenaandordrecht.nl.pdf
Titel: M02 Motie Help de leerling aan een stageplek
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Verzoekt het college/spreekt uit: - In overleg te treden met schoolbesturen en werkgevers in de sectoren waar tekorten knellen om aantal alternatieven voor stageplaatsen en leerwerkplekken te vergroten; - Vanuit de werkgeversrol als gemeente alternatieve stageplekken te creëren en hiermee een versnelling aan te brengen in het wegwerken van de tekorten zie zijn ontstaan op stageplaatsen. - Voor bouwprojecten (infrastructuur, vastgoed, mobiliteit, verduurzaming) die voor 2021-2022 staan gepland, afspraken te maken met ontwikkelaars over het creëren van stage- en leerwerkplekken.
M2 Motie Help de leerling aan een stageplaats.pdf
Stemming Motie M2 Help de leerling aan een stageplaats.pdf
Titel: M03 Motie 30 in z'n drie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Verzoekt het college: - De maximumsnelheid tot 30 km/u te verlagen behalve op plaatsen waar aan een snelheid van 50 km/u t.o.v. 30 km/u geen extra risico's verbonden zijn; - Te onderzoeken waar zonder extra risico de 50 km/u nog mogelijk is; = Deze gegevens te verwerken in een routekaart waarmee de komende jaren, startend in 2021 en aansluitend bij geplande werkzaamheden, zo veel mogelijk wegen qua inrichting worden aangepast aan de nieuwe norm; - In beeld te brengen welke financiële middelen nodig zijn voor deze aanpassingen aan de nieuwe norm zodat de Gemeenteraad een afweging kan maken welke fysieke aanpassingen wel en niet kunnen realiseren.
Titel: M03A Motie: 30 in z'n drie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Zoveel als mogelijk de maximumsnelheid tot 30 km/u te verlagen behalve op plaatsen waar aan een snelheid van 50 km/u t.o.v. 30 km/u geen extra risico's verbonden zijn; - Te onderzoeken waar zonder extra risico de 50 km/u nog mogelijk is; - Deze gegevens te verwerken in een routekaart waarmee de komende jaren, startend in 2021 en aansluitend bij geplande werkzaamheden, zo veel mogelijk wegen qua inrichting worden aangepast aan de nieuwe norm; - In beeld te brengen welke financiële middelen nodig zijn voor deze aanpassingen aan de nieuwe norm, zodat de Gemeenteraad een afweging kan maken welke fysieke maatregelen wel en niet kunnen realiseren.
Stemming Motie M3A 30 in zijn drie.pdf
Titel: M04 Motie Van een kale wand naar een groene wand
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Te onderzoeken hoe in Dordrecht groene wanden kunnen worden gerealiseerd; - In kaart te brengen welke gemeentelijke gebouwen met groene wanden kunnen worden bekleed; - In ieder geval de beloofde groene wand achter de gebroeders de Witt te realiseren voor 20 augustus 2021 - De resultaten begin Q1 aan te bieden aan de raad.
M4 Motie Van een kale wand naar een groene wand.pdf
Stemming Motie M4 Van een kale wand naar een groene wand.pdf
Titel: M05 Motie Waar blijven de bomen?
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Verzoekt het college: - Het planten van de beloofde 800 bomen en de 80 jubileumbomen zo snel mogelijk voort te zetten; - te starten met de aanleg van het Kastanje-arboretum, zodra het eerst volgende plantseizoen is aangebroken; - te starten met de aanleg van het Krispijnbos, zodra het eerst volgende plantseizoen is aangebroken; - De twee andere locaties voor een Tiny Forest snel te vinden; - Voor het tweede kwartaal 2021 aan de Raad te rapporteren voer de tale stand van zaken en de verdere planning.
M5 Motie Waar blijven de bomen.pdf
Titel: M06 Motie Gezond, groen en duurzaam groeien
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Verzoekt het college: - bij alle projecten, raadsvoorstellen die duurzaamheidsimpact kunnen hebben de duurzaamheidsambities integraal als doel en randvoorwaarde mee te nemen en aan te geven hoe dat gebeurt; - bij alle voorstellen m.b.t. de inzet van de ENECO-gelden (business cases) de duurzaamheidsambities integraal als doel en randvoorwaarde mee te nemen en aan te geven hoe dat gebeurt ; - de Raad jaarlijks een overzicht te geven van de maatregelen die m.b.t. duurzaamheid zijn genomen en de effecten daarvan in relatie tot de duurzaamheidsambities.
M6 Motie Gezond, groen en duurzaam groeien.pdf
Stemming Motie M6 Gezond groen en duurzaam groeien.pdf
Titel: M07 Motie Beetje warmte voor onze horeca ondernemers; spaarzame terrasheaters!
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Met als doel de horeca een extra steuntje in de rug te geven, een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om spaarzame terrasheaters voor de horeca financieel te faciliteren. de raad binnen een maand te rapporteren over de mogelijkheden en keuzes voor te leggen.
M7 Motie Beetje warmte voor onze horeca ondernemers - spaarzame terrasheaters!.pdf
Titel: M07A
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Met als doel de horeca een extra steuntje in de rug te geven, een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van subsidie, co-financiering of lening op basis van lage rente die horecaondernemers aan kunnen wenden om hun terras winterproof te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spaarzame terrasheaters, windschermen en verwarmingskussens. De raad binnen een maand te rapporteren over de mogelijkheden en behoeften en keuzes voor te leggen.
M7A Motie Beetje warmte voor onze horeca ondernemers - spaarzame terrasheaters!.pdf
Stemming Motie M7A Beetje warmte voor onze horeca-ondernemers spaarzame terrasheaters.pdf
Titel: M08 Motie Niet lijdzaam toezien: Bouwen aan sterke toekomst voor Dordtse horeca en retail
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Met relevante partijen een visie te ontwikkelen gericht op behoud van retail en horeca ten behoeve van de werkgelegenheid, aantrekkelijkheid, levendigheid en kracht van onze stad. Deze visie voor de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad aan te bieden.
M8 Motie Niet lijdzaam toezien - bouwen aan sterke toekomst voor Dordtse horeca en retail.pdf
Stemming Motie M8 Niet lijdzaam toezien-Bouwen aan sterke toekomst voor Dordtse horeca en retail.pdf
Titel: M09 Motie Oproep aan wooncorporaties terughoudend te zijn met huurverhogingen in 2021
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
verzoekt het college Dordtse wooncorporaties op te roepen zeer terughoudend te zijn met huurverhogingen in 2021.
M9 Motie Oproep aan wooncorporaties terughoudend te zijn met huurverhogingen in 2021.pdf
Stemming Motie M9 Oproep aan wooncorporaties terughoudend te zijn met huurverhogingen 2021.pdf
Titel: M10 Motie Tijdelijk gratis telefoonabonnement voor Dordtenaren met financiële problemen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Verzoekt het college: onderzoek te doen naar de haalbaarheid en noodzaak inzake het geven van een tijdelijk gratis telefoonabonnement ter waarde van 10 euro aan Dordtenaren die door financiële problemen niet meer kunnen bellen met hulpinstanties en zorgverleners.
M10 Motie Tijdelijk gratis telefoonabonnement voor Dordtenaren met financiele problemen.pdf
Titel: M11 Motie Inkorten proces van vergunningverlening inzake woningbouw
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Zo snel mogelijk met relevante partners te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om het gehele proces van planidee tot realisatie in te korten; - De raad hierover uiterlijk in maart 2021 te informeren
M11 Motie Inkorten proces van vergunningverlening inzake woningbouw.pdf
Titel: M12 Motie Veilig naar de overkant
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: Onderzoek te doen naar de haalbaarheid en financiële consequenties als Dordtse verkeerslichten worden voorzien van de optie voor extra oversteektijd.
M12 Motie Veilig naar de overkant.pdf
Titel: M12A Motie Veilig naar de overkant
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Onderzoek te doen naar de haalbaarheid en financiële consequenties als Dordtse verkeerslichten worden voorzien van de optie voor extra oversteektijd.
M12A Motie Veilig naar de overkant.pdf
Stemming Motie M12A Haalbaarheid en financiele consequenties langere oversteektijden.pdf
Titel: M13 Motie Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Verzoekt het college: Mensen die dit jaar worden betrapt met illegaal vuurwerk gelijk een last onder dwangsom op te leggen van 1.000 euro.
M13 Motie Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk.pdf
Titel: M13A MotieLast onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Verzoekt het college: - in overleg te treden met de burgemeester van Alblasserdam om de mogelijkheid te onderzoeken om ook in Dordrecht een last onder dwangsom op te leggen voor mensen die in het bezit zijn van illegaal vuurwerk. Een evaluatie van hoe dit instrument heeft gewerkt in 2020 is dan een onderdeel van dit onderzoek; - de raad hierover begin 2021 te berichten.
M13A Motie Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk.pdf
Stemming Motie M13A Last onder dwangsom voor bezit illegaal vuurwerk.pdf
Titel: M14 Motie Gemeentelijke campagne Koop Lokaal
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Overal waar kan de boodschap 'Koop lokaal"uit te dragen, zowel offline als online middels vlaggen, posters en banners; - Zelf een actieve bijdrage te leveren aan een campagne "Koop lokaal" en daarmee een voorbeeldfunctie te vervullen; - Samen met de raad ambassadeur te zijn van deze boodschap.
M14 Motie Gemeentelijk campagne Koop lokaal.pdf
Stemming Motie M14 Gemeentelijke campagne Koop lokaal.pdf
Titel: M15 Motie Cameratoezicht op aanvraag bij ernstig overlast
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Verzoekt het college: Een pilot van een jaar op te zetten, waarbij de mogelijkheid voor bewoners wordt gecreëerd om rechtstreeks bij de gemeente cameratoezicht aan te vragen, als zij ernstige overlast in hun wijk ervaren.
M15 Motie Cameratoezicht op aanvraag bij ernstig overlast.pdf
Stemming Motie M15 Cameratoezicht op aanvraag bij ernstig overlast.pdf
Titel: M16 Motie Kleinschalige woonvormen voor senioren
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: - In samenhang tussen de programma's 'Sociaal en Zorgzaam Dordrecht' en 'Bouwend en bereikbaar Dordrecht' beleid te concretiseren betreffende ontwikkeling van woonvormen specifiek voor senioren; - Daarbinnen de ontwikkeling van de door senioren gewenste kleinschalige woonvormen, zoals hofjes, een plaats te geven; - voor de ontwikkelambities streefcijfers op te stellen en via de bestaande bouwmonitoring te volgen; - Daarover voor de kadernota 2022 aan de Raad voorstellen te doen.
M16 Motie Kleinschalige woonvormen voor senioren.pdf
Stemming Motie M16 Kleinschalige woonvormen voor senioren.pdf
Titel: M17 Motie Sneller meer woningen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Te onderzoeken op welke locatie een snelle bouwontwikkeling á la Leerpark 2F gedaan worden; - Daarmee minimaal het resterende gat van 185 sociale huurwoningen te dichten, aangevuld met woningen met een hoge huurprijs; - Daarover vóór de Kadernota 2022 aan de Raad te rapporteren en zo mogelijk voorstellen te doen.
M17 Motie Sneller meer huurwoningen.pdf
Stemming Motie M17 Sneller meer huurwoningen.pdf
Titel: M18 Motie Kleiner maar fijner
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoek het college: - Een uitvoeringsplan op te stellen met concrete, realistische kaders en uitvoeringsscenario's. met bij elk de benodigde middelen en consequenties, om een compacter kernwinkelgebied in de binnenstad te realiseren; - Dit plan vóór de Kadernota 2022 aan de gemeenteraad aan te bieden.
M18 Motie Kleiner maar fijner.pdf
Stemming Motie M18 Kleiner maar fijner.pdf
Titel: M19 Motie Wegnemen belemmeringen doorstroming corporatie-woningen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college om afspraken te maken met de corporaties teneinde: - een behoorlijk deel van het huurwoningaanbod aan te blijven bieden in het betaalbare segment, en derhalve daar niet de maximaal wettelijke, of anderszins heel hoge huren voor te vragen; - De huur van een vrijkomende woning maximaal te verhogen tot het gemiddelde van vergelijkbare al verhuurde woningen, of met maximaal 10%, als deze woningen een zeer lage huur hebben volgens het puntenstelsel; - Ervoor te zorgen dat ouderen die naar een kleinere woning verhuizen niet meer huur gaan betalen, ook niet als ze daarbij van corporatie wisselen.
M19 Motie Wegnemen belemmeringen doorstroming corporatie-woningen.pdf
Stemming Motie M19 Wegnemen belemmeringen doorstroming corporatie-woningen.pdf
Titel: M20 Motie Thuis in een Zorgbuurthuis verzorgingshuis 2.0
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: - het idee voor zorgbuurthuizen nader uit te werken en daarbij ook aan te geven op welke termijn een start mogelijk zou zijn; - Hierbij de mogelijke extra gelden uit de genoemde programma's te betrekken en in ieder geval te bezien of er mogelijkheden zijn in Dordrecht; - voor 1 april 2021 deze uitwerking te delen met de gemeenteraad.
M20 Motie Thuis in een zorgbuurthuis- verzorgingshuis 2.0.pdf
Titel: M20A Motie Thuis in een Zorgbuurthuis-verzorgingshuis 2.0
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draagt het college op: - Het idee voor Zorgbuurthuizen nader uit te werken, als onderdeel van de toegezegde bredere verkenning naar woonzorgvormen en daarbij ook aan te geven op welke termijn een start mogelijk zou zijn; - Voor 1 april 2021 deze uitwerking te delen met de gemeenteraad.
M20A Motie Thuis in een zorgbuurthuis- verzorgingshuis 2.0.pdf
Stemming Motie M20A Thuis in een Zorgbuurthuis-verzorgingshuis 2punt0.pdf
Titel: M21 Motie Parken geen bouwlocatie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college om: - Een parkenvisie op te stellen en daarin te verankeren dat parken geen woningbouwlocatie zijn; - De raad hiervoor uiterlijk voor het 2e kwartaal 2021 een startnotitie te zenden; - De kernelementen van deze visie wanneer beschikbaar te integreren met de omgevingsvisie.
M21 Motie Parken geen bouwlocatie.pdf
Stemming Motie M21 Parken geen bouwlocatie.pdf
Titel: M22 Motie SMART begroten
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college om: - in samenwerking met de Auditcommissie tot een verbetering van de begroting te komen op in ieder geval het punt van de meetbaarheid van de doelstellingen en meer inzicht in budgetten; - dit voor de kadernota van 2021 te realiseren.
M22 Motie SMART begroten.pdf
Stemming Motie M22 SMART begroten.pdf
Titel: M23 Motie maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college om: - het draagvlak na te gaan om te komen tot een kerkenvisie; - voor de uiterste aanvraagdatum een decentralisatie-uitkering aan te vragen bij het ministerie van OCW en samen met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken en religieus erfgoed binnen de gemeente; - hierover de raad tijdig te informeren.
M23 Motie Maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie.pdf
Stemming Motie M23 Maak gebruik van Haags geld voor kerkenvisie.pdf
Titel: M24 Motie Winterterrassen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - het Fonds Levendige Binnenstad op te richten dat gevuld wordt met de niet gebruikte budgetten van festiviteiten en middelen uit het Programma Levendige Binnenstad; - Om uit dit Fonds aan horeca-ondernemers, die dit zelf niet kunnen financieren, middelen te verrekken -= bijvoorbeeld via kortlopende leningen met een lage rente - voor de inrichting van hun winterterras; en hiermee tegelijkertijd de levendigheid in onze Dordtse binnenstad in de wintermaanden te vergroten.
M24 Motie Winterterrassen.pdf
Titel: M25 Motie Kredietaanvragen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: om kredietaanvragen tijdig o een duidelijke en begrijpelijke wijze voor te leggen aan de Gemeenteraad via Raadsvoorstellen.
M25 Motie Kredietaanvragen.pdf
Titel: M26 Motie ESCO
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college; te onderzoeken of een ESCo mogelijkheden biedt bij het uitvoeren van energiemaatregelen ten behoeve van bewoners in onze stad.
M26 Motie ESCO.pdf
Stemming Motie M26 ESCO.pdf
Titel: M27 Motie RTV Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Een bedrag van 30.000 Euro toe te voegen aan de subsidie van RTV Dordrecht; - Dit bedrag toe te voegen onder de strikte voorwaarde dat het alleen en uitsluitend besteed kan en mag worden door lokale politiek verslaglegging; - De dekking voor dit bedrag gevonden dient te worden binnen de post communicatie van de gemeente Dordrecht.
M27 Motie RTV Dordrecht.pdf
Titel: M27A Motie RTV Dordrecht
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Het communicatieplan van de Raad, in afstemming met RTV Dordrecht, uit te breiden met radio en televisie; - Na overleg met RTV Dordrecht met een voorstel te komen wat de kosten bedragen van deze uitbreiding; - Dit bedrag toe te voegen aan de subsidie van RTV Dordrecht onder de strikte voorwaarde dat het alleen en uitsluitend besteed kan en mag worden voor lokale politieke verslaglegging; - De dekking voor dit bedrag gevonden dient te worden binnen Griffiebudget van de gemeente Dordrecht.
M27A Motie RTV Dordrecht.pdf
Stemming Motie M27A RTV Dordrecht.pdf
Titel: M28 Motie Gewoon een 'burgerbegroting'
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
I Koene (Gewoon Dordt) - Initiatief
Verzoekt het college: - Te onderzoeken of en hoe de gemeente Dordrecht vorm kan geven aan zoiets als een'burgerbegroting' en daartoe te kijken naar de gemeenten die hier al ervaring mee hebben ; - Bij de kadernota 2022 met een voorstel te komen voor ene concreet experiment met een 'burgerbegroting' voor een gedeelte van de lokale begroting (bijvoorbeeld waar de directe leefomgeving van inwoners aan de orde is).
M28 Motie Gewoon een burgerbegroting.pdf
Stemming Motie M28 Gewoon -burgerbegroting-.pdf
Titel: M29 Motie Gewoon maatwerk in parkeervergunningen
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
I Koene (Gewoon Dordt) - Initiatief
Verzoekt het college: - Te onderzoeken of een avondvergunning (18-22 uur) in sommige zones een oplossing kan bieden ; - Te onderzoeken of een 'gastvergunning' in de bestaande zones ingevoerd kan worden, bijvoorbeeld tussen 9-18 uur; - De uitkomsten uiterlijk eind eerste kwartaal van 2021 te delen met de raad.
M29 Motie Gewoon maatwerk in parkeervergunningen.pdf
Stemming Motie M29 Gewoon maatwerk in parkeervergunningen.pdf

Hamerstukken

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties D66, SP en VSP leggen een stemverklaring af.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties VVD en Gewoon Dordt leggen een stemverklaring af.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

19

min
Besluit

De fracties Gewoon Dordt, GroenLinks en SP dienen amendement A8 in, en trekken deze vervolgens in. De raad besluit het burgerinitiatief niet te honoreren.

min
Amendement(en)
Titel: A8 Amendement Tiny House maakt Groot Verschil
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit in het raadsvoorstel een derde beslispunt op te nemen: 3. Het college de opdracht te geven binnen zes maanden na de besluit in samenspraak met 'Tiny Houses Drechtsteden' te komen tot een volwaardig van het net af (off grid) en zelfvoorzienend project binnen de verstedelijkingsgrens.
A8 Amendement Tiny House maakt Groot Verschil.pdf

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

21

22

23

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 5 november 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.