Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2574432
Aanvang-sluiting 23-06-2020 14:00 - 23-06-2020 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 23 juni 2020 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

1

min
Besluit

Agendapunt 6 wordt toegevoegd aan de agenda als laatste bespreekpunt. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de commissievergaderingen van 21 april, 12 mei, 19 mei en 3 juni 2020 vast

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De gemeenteraad besluit mevrouw N. van der Veen tot commissielid te benoemen.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel vaststellen GREX Amstelwijck (RIS 2582104).

5

min
Besluit

 De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel vaststellen uitwerking actualisatie plan Essenhof (RIS 2576371).

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De CDA fractie legt een stemverklaring af.


Motie M6 Zet gezondheid niet op het spel door teveel lawaai wordt aangenomen (27 voor en 6 tegen). De VVD fractie legt een stemverklaring af.

min
Motie(s)
Titel: M6 Motie Zet gezondheid niet op het spel door teveel lawaai
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt het college in het derde kwartaal 2020: - Mogelijkheden te inventariseren om bij de bron de geluidsbelasting op nieuw te bouwen woningen te reduceren tot de voorkeursnorm en daarover aan de raad te rapporteren; - De raad te informeren over mogelijkheden om toename van het aantal geluidbelaste woningen boven de voorkeursnorm te compenseren met andere voordelen voor gezond wonen; - Met architecten en groenontwerpers in gesprek te gaan over bouwmaterialen, gevel- en groenontwerpen die geluid absorberen of verzachten en de raad daarover te informeren.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties BVD, VVD, CDA, D66, GL, CU/SGP, SP, VSP, PvdA, GD leggen een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Mevrouw Koene legt namens alle fracties een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

STUKKEN TER BESPREKING

29

De bespreking richt zich op de Algemene Beschouwingen.
Het vervolg van de bespreking vindt plaats op 14 juli.

min
Besluit

De raad debatteert tijdens de algemene beschouwingen.
De bespreking van de Kadernota wordt op 14 juli in de raadsvergadering voortgezet.

30

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard. Motie M5 is opnieuw in stemming gebracht en verworpen (14 voor en 20 tegen). 

min
Motie(s)
Titel: M5 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt de Griffie: - Een begeleidingsteam samen te stellen met een afvaardiging vanuit de raad en griffie; - Dit begeleidingsteam de kaders voor het uitvoeren van een second opinion te laten opstellen (o.a. de onderzoeksvraag formulieren) met als uitgangspunt een juridische toets om te beoordelen of de extra onderhoudskosten ten laste dienen te komen van de gemeente Dordrecht of van Optisport en welke ruimte er is binnen het contract voor aanpassingen; - Het begeleidingsteam te vragen een geschikte externe partij te zoeken voor het uitvoeren van de second opinion en de uitvoering te begeleiden, en de resultaten te delen met de raad.
M5 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard.pdf

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

33

Agendapunt 30 t/m 33: na het staken van de stemmen op 26 mei, stemt de raad opnieuw over het raadsvoorstel en nu ook over motie M5; debat vindt niet meer plaats (geen spreektijd).

min
Besluit

De raad neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

34

Ten aanzien van de zienswijze op de begroting van de GR DG&J: de raad beperkt zich tot de stemming over een aangekondigd amendement ('Overdenkingen Werkgroep Jeugd'), en debat over een mogelijk andere amendement(en) (spreektijd: 2 minuten).

min
Besluit

Amendement A4 is unaniem aangenomen.

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A4 Amendement Overdenkingen Werkgroep Jeugd
Status: Aangenomen
Indieners: De in het amendement A4 genoemde punten worden opgenomen in de zienswijze
A4 Amendement Overdenkingen Werkgroep Jeugd.pdf

35

De raad beperkt het debat tot mogelijke moties en amendementen (spreektijd: 2 minuten).

min
Besluit

Er is 1 amendement (A5) ingediend en vervolgens verworpen (11 voor en 23 tegen). De PvdA fractie legt een stemverklaring af.

De raad stemt in met het voorstel. De VVD fractie legt een stemverklaring af.

min
Amendement(en)
Titel: A5 Amendement Museum Hof van Nederland
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: 1. Een investeringskrediet van € 515.000,-- beschikbaar te stellen voor herinrichting en herpositionering van het Hof van Nederland en deze kosten te dekken uit de reserve SI nazorg Hof. Te wijzigen in 1. Op dit moment het investeringskrediet van €515.000,-- niet beschikbaar te stellen. Bij de begrotingsbehandeling een nieuwe afweging te maken en te toetsen op aansluiting programmering op de ambities in de Cultuurnota en de bijdrage aan de Groeiagenda
A5 Amendement Museum Hof van Nederland.pdf

36

De bespreking beperkt zich tot eventuele moties en amendementen (spreektijd: 2 minuten).

min
Besluit

Er zijn 5 amendementen ingediend, waarbij de nummers A7 (stemverklaring van SP), A8, A10 (stemverklaring van BVD en CU/SGP) worden aangenomen. Amendement A6 is ingetrokken en amendement A9 verworpen (stemverklaring van VVD, BVD, CU/SGP).

Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A10 Amendement 'Behoud Varenderfgoed'
Status: Aangenomen
Indieners: Zie voor inhoud van het Amendement het bijgevoegde pdf
A10 Amendement Behoud Varenderfgoed.pdf
Titel: A6 Amendement 'Historische Varende Schepen'
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie voor inhoud van het Amendement het bijgevoegde pdf.
A6 Amendement Historiche Varende Schepen.pdf
Titel: A7 Amendement 'Gastvrijer Water'
Status: Aangenomen
Indieners: Zie voor inhoud van het amendement het bijgevoegde pdf
A7 Amendement Gastvrijer Water.pdf
Titel: A8 Amendement Voorzieningen Binnenvaart
Status: Aangenomen
Indieners: Zie voor inhoud van het amendement het bijgevoegde pdf
A8 Amendement Voorzieningen Binnenvaart.pdf
Titel: A9 Amendement 'René Siegfried en Leefwerf De Biesbosch horen bij elkaar'
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: De Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens op de volgende punten te wijzigen: Zie voor inhoud van het Amendement het bijgevoegde pdf
A9 Amendement René Siegfried en Leefwerf De Biesbosch horen bij elkaar.pdf

37

Er wordt alleen gestemd over het door de VVD aangekondigde amendement over de dekking en het raadsvoorstel zelf. Er vindt geen inhoudelijke bespreking meer plaats.

min
Besluit

Er is 1 amendement (A11) ingediend en vervolgens aangenomen (28 voor en 5 tegen). De fracties SP, BVD, PvdA, VVD, CDA en D66 leggen een stemverklaring af.

Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A11 Amendement Dekking investering Oranje Wit
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit beslispunt 2 van het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen: 'Ten laste van de Egalisatiereserve Parkeren (EPV)'wordt vervangen door 'ten laste van de Algemene reserve'
A11 Amendement Dekking investering Oranje Wit.pdf

38

De bespreking beperkt zich tot eventuele moties en amendementen (spreektijd: 2 minuten).

min
Besluit

Er zijn 2 amendementen ingediend. Amendement A12 (stemverklaring van VVD, GroenLinks, VSP, PvdA, CDA, CU/SGP en SP) is aangenomen en amendement A13 is verworpen (stemverklaring van Gewoon Dordt).


Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. De fractie van GroenLinks legt een stemverklaring af.

min
Amendement(en)
Titel: A12 Amendement 'Gemengd Amstelwijck is echt beter af'
Status: Aangenomen
Indieners: Zie voor inhoud van het Amendement het bijgevoegde pdf
Titel: A13 Amendement Amstelwijck
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de volgende 2 beslispunten aan het raadsvoorstel "Beantwoorden motie M14 Gemengd Amstelwijck is beter af" toe te voegen: - Aan de raad voor te leggen hoe hier tot 80 sociale huurwoningen (10% van de totale Amstelwijck woningontwikkeling) zijn in te passen en wat de effecten zijn van deze variant; - Aan de raad voor te leggen hoe hier een mix van 80 sociale huurwoningen en koopwoningen tot 300.000 euro (10% van de totale Amstelwijck woningontwikkeling) zijn in te passen en wat de effecten zijn van deze variant.
A13 Amendement Amstelwijck.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 18 juni 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.