Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2574390
Aanvang-sluiting 16-06-2020 20:00 - 16-06-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 juni 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen. De agenda is vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 9 juni 2020 vast.

4

min
Besluit

Er zijn geen nieuwe vragen aan het college.

5

min
Besluit

De griffie vraagt of de commissie behoefte heeft aan een eerdere behandeling van de uitrusting van de boa's dan op 9 juni afgesproken en hiervoor ruimte te reserveren op 30 juni. De commissie besluit dat behandeling in september kan blijven staan.

STUKKEN TER BESPREKING

6

Zoals eerder toegezegd door wethouder Burggraaf, ontvangt de commissie een korte presentatie geven over economische Corona monitor en eventuele impact op 4.000 banen ambitie.

min
Besluit

Wethouder Burggraaf en de heer de Wit geven nader inzicht in de effecten van de corona-crisis op de regionale werkgelegenheid en beantwoorden hierover vragen (presentatie toegevoegd bij dit agendapunt).


De commissie besluit de brief over Corona-maatregelen van 9 juni voor kennisgeving aan te nemen.

7

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het financieel arrangement voor Dordrecht Academy.

min
Besluit

De commissie is blij met het voorstel dat nu voor ligt. Wel geven enkele partijen aan aanvullende informatie te wensen. De wethouder zegt toe deze te delen met de commissie. De commissie besluit dat het voorstel als hamerstuk naar de raad kan. Gezien het grote belang van dit voorstel vragen alle partijen ruimte voor een iets uitgebreidere stemverklaring. De voorzitter stelt voor om hiervoor een spreektijd af te spreken van maximaal 1 minuut. Hiermee stemt de commissie in.

8

De commissie bespreekt het Jaarstukken in algemene zin.

min
Besluit

De commissie plaatst diverse opmerkingen bij de Jaarrekening en het Jaarverslag. Wethouder Burggraaf geeft aan dat hij de aandachtspunten van de accountant zal gebruiken om verbeteringen aan te brengen in de planning en control. Een aantal kritiekpunten, zoals op onderhoud van gebouwen, bespreekt de commissie later dit jaar, onder andere bij de herijking van de Vastgoednota (wordt eind dit jaar verwacht). De wethouder geeft verder aan dat de groene vinkjes in het Jaarverslag gelezen moeten worden als dat het college op koers ligt om het gewenste resultaat te realiseren. Verder geeft wethouder Sleeking aan dat het Opgavenplan voor de Binnenstad door de corona-crisis later wordt geleverd dan gepland (na de zomer).
De commissie besluit dat de Jaarstukken als hamerstuk naar de raad kunnen.

9

De BDO Benchmark wordt betrokken bij de bespreking van de Jaarstukken.

min
Besluit

Dit stuk is betrokken bij de bespreking van de Jaarstukken. De commissie neemt dit stuk voor kennisgeving aan.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.