Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2574232
Aanvang-sluiting 09-06-2020 21:00 - 09-06-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 9 juni 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 21.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Er zijn geen mededelingen.

De commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 3 juni 2020 vast.

4

min
Besluit

De commissie besluit voor de komende vergadering (16 juni) kort ruimte te maken voor een presentatie over de economische ontwikkeling in relatie met corona en het effect op de 4000-banen ambitie. Specifieke vragen van de PvdA over ontwikkelingen in de binnenstad zullen vooraf als technische vragen worden ingediend bij het college.

5

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

6

De commissie bespreekt het huisvestingsplan Gymzalen met als politieke vragen: moeten we dit besluit nu nemen of afwegen bij de Kadernota (knelpunt)? Hoe verhoudt zich dit tot het VHP? Zijn hier kostenbesparingen mogelijk (bijvoorbeeld door de 1 km grens minder strikt aan te houden)? En: wat is de ontwikkeling op langere termijn en is het onderhoud gewaarborgd?

min
Besluit

De commissie gaat er vanuit dat het onderhoud en de vervanging of nieuwbouw van gymzalen in samenhang wordt bezien met de Sportvisie en het Verenigingshallenplan (zoals ook aangegeven in de startnotitie Sportparken, besproken in de adviescommissie Sociale Leefomgeving, en in het Integraal huisvestingsplan Gymzalen). Dit wordt bevestigd door de wethouder. Wel geeft de wethouder aan dat er op korte termijn een aantal gymzalen is dat dringend opgeknapt of vervangen moet worden, deze zijn nu opgenomen in de Kadernota 2021.

De commissie vraagt zich af of het gebruik (de bezettingsgraad) van de gymzalen hoger kan dan in het IHP aangegeven. De wethouder antwoordt dat in het gebruik breder is dan het in het IHP genoemde onderwijsgebruik en hij zegt toe  de commissie nog nader zal informeren over de algehele bezettingsgraad en de opbrengsten.

De commissie heeft vragen bij de wijze waarop de gemeente met het onderhoud van gebouwen in het algemeen omgaat, dit kan mogelijk besproken worden bij het actualiseren van de Vastgoednota. Wethouder Burggraaf verwacht deze eind dit jaar te kunnen aanbieden aan de raad.

Of kostenbesparingen mogelijk zijn door bijvoorbeeld een grotere afstand tot de gymzalen aan te houden, wordt nog nader verkend.

Ook zal wethouder Heijkoop kijken of aan dit voorstel gerelateerde verordeningen (Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht) geactualiseerd moet worden, zoals in het debat naar voren is gebracht.

De commissie besluit dat het voorstel als hamerstuk geagendeerd kan worden voor de raad van 14 juli.

7

De commissie bespreekt de uitwerking van de maatregelen zoals eerder vastgesteld in de Actualisatie Plan Essenhof.

min
Besluit

De commissie besluit het onderwerp in een besloten vergadering nader te bespreken. Hiervoor moet de commissie fysiek bijeenkomen. Afgesproken wordt dit te doen op donderdag 18 juni om 20.00 uur.

8

Ten aanzien van agendapunt 8: conform presidiumbesluit behandelen de commissies en niet meer de gemeenteraad de RIB’s over corona. RIB’s zijn in principe geen bespreekpunten. Besloten is deze wekelijke update wel te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie besluit de RIB ter kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.