Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2560795
Aanvang-sluiting 09-06-2020 21:00 - 09-06-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 9 juni 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 21.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 3 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

  • De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over de voorgenomen bomenkap op de locatie Patersweg 1. Is het college bereid nogmaals met de omwonenden in overleg te gaan?
    Wethouder Stam antwoordt dat hij in overleg gaat met omwonenden en de ontwikkelaar. Op maandag 15 juni is er een bijeenkomst. Tot dat moment zal er niet gekapt worden. De wethouder is nu bezig met de actualisatie van de bomenlijst en komt over de samenstelling daarvan terug bij de commissie.

  • De heer Kleinpaste (GewoonDordt) stelt vragen over de renovatie van de windvaan op de Groothoofdspoort. Is de windvaan al gerestaureerd zodat deze kan worden teruggeplaatst?
    Wethouder Sleeking antwoordt dat de windvaan terug komt. De restauratie valt onder facilitaire zaken van het SCD. Daar kon vandaag geen antwoord gekregen worden. De wethouder stuurt het antwoord nog naar de commissie.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Op 3 juni heeft een sprekersplein plaatsgevonden. Nu is het aan de commissie om een inhoudelijk oordeel te geven over de beleidsvisie en de nota van beantwoording van de zienswijzen.

min
Besluit
De commissie is blij dat er nu een beleidsvisie voor de binnenhavens ligt. De uitgangspunten worden breed onderschreven. Er worden wensen uitgesproken voor meerdere sloepensteigers ten behoeve van de gastvrijheid van de stad, meer levendigheid en recreatie op het water, bijvoorbeeld op het water van de Spuihaven, een drijvend terras in de Binnen Kalkhaven, een museumhavenconstructie voor historische vaartuigen en het bieden van ruimte en rechtszekerheid voor historische woonschepen zoals de Res Nova, de Friedrich Voss en de Vertrouwen. Er zijn nog vragen over de mogelijke locatie voor een tweede auto-afzetplaats en de Rene Siegfried.

Wethouder Sleeking antwoordt dat het historisch havengebied een kernkwaliteit van de stad is. Een drijvend terras ter hoogte van Merz in de Binnen Kalkhaven waar sloepen kunnen aanmeren is het onderzoeken waard. Er moet dan wel naar de veiligheid gekeken worden vanwege de combinatie met de werkhaven voor de binnenvaart. Recreatie in de Spuihaven wordt meegenomen in de transformatie van de Spuiboulevard; er wordt gezocht naar kleinschalige activiteiten. Er is een tijdelijke oplossing gevonden voor de Rene Siegfried. De nieuwe bestemming van de Biesboschhal is nog niet bekend. In dat kader wordt gezocht naar definitieve plek voor de Rene Siegfried. De Res Nova heeft nooit een woonfunctie gehad. Er zijn ook geen juridische mogelijkheden om de Res Nova te legaliseren. De wethouder is daar ook geen voorstander van, de Binnen Kalkhaven is een werkhaven voor de binnenvaart. Hij wil wel in gesprek met de eigenaar van de Res Nova over een alternatieve locatie. 

De wethouder zegt het volgende toe:
- Hij gaat kijken of er een andere constructie, zoals een stichting, mogelijk is voor varend erfgoed in de Wolwevershaven en de Kuipershaven zodat achterstallig onderhoud en verloedering in de toekomst kan worden voorkomen.
- Hij gaat in overleg met Koninklijke BLN Schuttevaer kijken naar de beste locatie voor de tweede auto-afzetplaats.

De commissie besluit de raad te adviseren het voorstel als bespreekstuk te agenderen waarbij de bespreking zich beperkt tot de aangekondigde amendementen van Beter voor Dordt.

5

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen bespreekpunten, maar besloten is deze wekelijke update wel op voorhand te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

7

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda. Het voorstel 'Beschikbaar stellen van krediet inzake aanpak parkeer- en verkeersproblemen Oranje Wit' wordt zo mogelijk nog toegevoegd aan de agenda van 16 juni.

8

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.01 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.