Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2560315
Aanvang-sluiting 16-06-2020 20:00 - 16-06-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 juni 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier, 

D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent; de commissie stelt de agenda vast.
De commissiegriffier deelt mede dat ondanks herhaaldelijke ambtelijke verzoeken, het college geen nadere info heeft verstrekt aan de commissie t.a.v. de besluitvorming inzake het IHP gymzalen. Dit omdat de commissie vorige week de wens heeft uitgesproken dit raadsvoorstel te bespreken vanwege de samenhang met startnotitie Sportparken en VHP, terwijl de commissie B&M het IHP vorige week in principe tot hamerstuk heeft verklaard. De commissie verzoekt het college alsnog een memo te sturen, voordat de startnotitie Sportparken en het IHP worden gehamerd in de raad.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Cor van Verk (PvdA) had schriftelijk drie vragen aangekondigd aan het college waarvan er twee ook schriftelijk zijn beantwoord. De voorzitter verzoekt de griffie deze antwoorden te delen. Van Verk stelt zijn resterende vraag: wat kan van de corona-crisis worden geleerd over verbeteringen in de zorg? Wethouder Van der Linden geeft aan het interessante en relevante vraag te vinden, tijd te willen nemen voor beantwoording en zegt toe hier zeker op terug te komen (sociaal domein-breed, bijvoorbeeld inclusief GGD-beleid).

STUKKEN TER BESPREKING

4

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies en niet meer de gemeenteraad de RIB’s over corona. RIB’s zijn in principe geen bespreekpunten. Besloten is deze wekelijke update wel te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie agendeert de brief ter kennisgeving voor de raad.

5

Politieke vraag: wat vinden fracties belangrijk in de toekomstige governance?

min
Besluit

Om duidelijk te maken waar de commissie staat, licht wethouder Van der Linden het besluitvormingsproces toe: 9 juli concept-rapport in het AB, 24 september voorgenomen AB-besluit, daarna zienswijzeprocedure en definitief besluit.
Fracties bespreken de onderwerpen die wat hun betreft prioriteit hebben, zoals: een integrale inkooporganisatie voor het sociaal domein, lokale aansturing van de Stichting Jeugdteams en integrale indicatiestelling. Terugkerende vraag is in hoeverre partijen openstaan voor een stelselwijziging en in hoeverre een stelselwijziging nodig is voor bepaalde wensen.
Voor het vervolg verzoekt de commissie het college om een begrippenlijst en/of betere duiding van jargon. Ook besluit de commissie gezamenlijk te verkennen hoe de gemeenteraad 'jeugdhulp' zou kunnen definiëren en verzoekt de griffie een aanpak voor te stellen.

6

Politieke vragen:
1. wat willen fracties meegeven voor de inhoudelijke opdracht aan de wijkteams?
2. aan welke sturingsinformatie hebben fracties behoefte?

min
Besluit

Inspreker mw. Scharnes geeft de fracties aandachtspunten voor de inhoudelijke opdracht aan de wijkteams in relatie tot huiselijk geweld. Ook geeft de inspreker aan geen contact te kunnen krijgen met de ambtelijke organisatie voor samenwerking en dat de gemeentelijke klachtenprocedure moeilijk is te vinden. In reactie hierop zegt wethouder Heijkoop toe contact te laten opnemen en dat de klachtenprocedure na te kijken.
Voor de opdracht aan de wijkteams benoemen fracties diverse aandachtspunten. Op verschillende manieren benadrukken fracties het belang van preventie. Ook gaat het gesprek over de samenstelling van de wijkteams.
De wethouder laat weten in elk geval de taken 'toegang' en 'ondersteuning' bij de wijkteams te willen beleggen. Hij steunt de oproep tot integrale indicatiestelling en de betrokken organisaties werken hier ook aan. De wethouder zegt toe om voor de behandeling van de begroting 2021 in elk geval terug te komen op de positionering van de onafhankelijke cliëntondersteuning en de wijze waarop ggz-expertise wordt ingezet bij het wijkteam. Commissie en wethouder komen overeen om via de werkgroep van de commissie tot afspraken te komen over sturingsinformatie. 

8

min
Besluit

De voorzitter wijst de commissie op de mail die de griffier heeft verstuurd over de eerste weer fysieke raadsvergadering volgende week.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJT Tiebosch
Portefeuillehouder: H van der Linden / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.