Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2560300
Aanvang-sluiting 19-05-2020 20:00 - 19-05-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 mei 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier, 

D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent; er zijn geen mededelingen. Op voorstel van Loudy Nijhof (BVD) draait de commissie de twee bespreekpunten om: eerst wijkteams, dan inkoop.

2

min
Besluit

De commissie besluit om de zinsnede "denk aan geluidsschermen" te verwijderen.

3

min
Besluit

Fracties PvdA en BVD stellen vragen over de sluiting van wijkontmoetingscentrum Sta-Pal van Het Spectrum. Wethouder Heijkoop antwoordt dat het college ook verrast was door de berichtgeving. Ook de timing is ongelukkig vanwege de coronacrisis en het college heeft Het Spectrum gevraagd om meer informatie over het besluit. Wethouder geeft wel aan dat enige tijd geleden de meerjarensubsidie, destijds afgegeven met een veranderopdracht, niet is verlengd. Ook heeft Het Spectrum exploitatieproblemen voor alle locaties. De wethouder deelt de opvatting van de vragenstellers dat ontmoetingsplekken van vitaal belang en merkt op dat er in de binnenstad nu wel erg weinig zijn. In de beantwoording op de ingediende art.40-vragen van de PvdA zal het college nader ingaan op de situatie en de wethouder zegt toe versneld in gesprek te gaan met Het Spectrum.


Fractie BVD stelt twee vragen naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet over versoepeling van de coronamaatregelen. Wil het college de oproep van het kabinet aan de lokale politiek oppakken, om jongeren te laten meepraten over de vormgeving en uitwerking van nieuwe maatregelen? Wethouder Heijkoop geeft aan succesvolle ervaringen te hebben met kinderparticipatie en zegt toe dit te doen, met ook de gemeenteraad erbij.
De tweede vraag: wat het betekent het voor de GGD nu het per 1 juni mogelijk wordt voor mensen om zonder medische verwijzing zelf een test aan te vragen? Wethouder Van der Linden antwoordt dat de huidige testcapaciteit ruim voldoende is en geeft aan dat hij er later, met meer informatie, op terug zal komen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Verkennende bespreking voor een eerste inzicht in de belangrijkste vragen, dilemma's en keuzemogelijkheden.

min
Besluit

De wethouder en de fracties bespreken de mogelijk te maken keuzes ten aanzien van het inkoopkader. Het gesprek vindt plaats aan de hand van vier kernwaarden, elk geconcretiseerd in enkele stellingen. Na de zomer vindt vervolggesprek plaats gericht op standpuntbepaling van de fracties, zodat de wethouder dit kan inbrengen bij het algemeen bestuur van DG&J, dat naar verwachting eind september een voorgenomen besluit neemt over inkoopkader. Raden kunnen in het najaar een zienswijze indienen op dit besluit, waarna het bestuur eind 2020 het inkoopkader definitief vaststelt.

5

Debat over de gemaakte keuzes en het doorlopen besluitvormingsproces.

min
Besluit

De wethouders Heijkoop en Van der Linden, samen met de betrokken bestuurders Michiel van der Vlies (MEE-Vivenz) en An Theunissen (Stichting Jeugdteams), lichten het besluit over de gekozen organisatiestructuur toe. Fracties stellen vragen, reageren op de structuurkeuze en geven ook eerste inhoudelijke kaders voor de nog vast te stellen inhoudelijke opdracht aan de wijkteams. Het college geeft hierbij aan dat uiteindelijk op basis van de inhoudelijke opdracht gekozen wordt voor een definitieve organisatievorm en dat er ook door de jaren geëvalueerd zal worden. College en commissie komen overeen dat nog voor het zomerreces gedebatteerd wordt over de inhoudelijke opdracht.

Tenslotte

6

min
Besluit

De commissie stemt in met het voorstel. De commissie besluit om de recent gepresenteerde DSB-voorstellen voor bezuinigingen in de Drechtsteden, niet voor te bespreken in de commissie.

7

min
Besluit

Robbert de Boer (BVD) vraagt hoe in de eerstvolgende raad de Sportboulevard zal worden besproken. De voorzitter memoreert dat is afgesproken het debat te voeren over moties en/of amendementen. Fractie GroenLinks kondigt aan een motie in voorbereiding te hebben.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJT Tiebosch
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.