Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2560293
Aanvang-sluiting 12-05-2020 20:15 - 12-05-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 mei 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.15 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier, 

D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent, er zijn geen mededelingen; de commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Margret Stolk (VSP) stelt vragen aan het college, in verband met corona in relatie tot verpleeg- en verzorgingstehuizen in Dordrecht: 1.beschikt het personeel over voldoende en adequate beschermingsmiddelen? 2. Is er voldoende testcapaciteit? 3. Wat heeft de gemeente Dordrecht gedaan om onze ouderen en medewerkers te beschermen? 4. Heeft het college in beeld of mensen nu wel goed beschermd zijn? 5. Waaruit blijkt dit?


Wethouder Heijkoop antwoordt dat hij de zorgen deelt. Landelijk is nu de ervaring dat in verpleeg- en verzorgingstehuizen niet alles is goed gegaan. Inmiddels zijn voldoende beschermingsmiddelen om de landelijke adviezen en richtlijnen te kunnen volgen. Via de burgemeester staat de gemeente in nauw contact met het RONAZ, een overlegorgaan voor niet-acute zorg. De wethouder geeft aan dat de GGD momenteel nog testcapaciteit over heeft. De wethouder zegt toe in de volgende RIB met een update over corona (dd 19 mei) hier nader op in te gaan. 

STUKKEN TER BESPREKING

4

Twee politieke vragen:
1. vinden fracties dat de nota voldoende bijdraagt aan de Groeiagenda?
2. wanneer de gemeente financiële prioriteiten moet stellen bij de Kadernota, welke onderdelen van de Cultuurnota willen fracties dan in stand houden?

min
Besluit

Fracties staan wisselend in hun oordeel over het raadsvoorstel. Voor sommige fracties is voldoende duidelijk hoe de Cultuurnota moet bijdragen aan de Groeiagenda; voor anderen niet. Sommige fracties kunnen enkele bezuinigingsprioriteiten geven; anderen niet. Onderwerpen die in het debat terugkeren zijn de breedte (cultuur voor jong en oud, en ook regie op het beleid vanuit de breedte, door jong en oud), cultuur in de wijken, de cultuurmakelaar en laagdrempelige omgang met cultuurinitiatieven van Dordtenaren.
Wat betreft bezuinigingen wil de wethouder in elk geval behouden wat de afgelopen jaren is gerealiseerd, dit is immers succesvol gebleken. De wethouder geeft wel aan dat er nauwelijks tot geen ruimte zal zijn voor kadernota-claims (de kadernota krijgt ook een voorlopig karakter), niet vanuit cultuur en ook niet vanuit andere terreinen. Dit terwijl bepaalde onderdelen van de Cultuurnota toch echt extra geld kosten. De Eneco-middelen zullen in principe geen culturele bestemming krijgen. Het college wil deze vooral inzetten voor woningbouw. 
De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de gemeenteraad (2 minuten spreektijd) met als politieke vraag: hoe wil de gemeente vorm en inhoud geven aan de regie op het cultuurbeleid? 

5

De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de gemeenteraad (2 minuten spreektijd) met als politieke vraag: hoe wil de gemeente vorm en inhoud geven aan de regie op het cultuurbeleid? 

min
Besluit

Fracties staan wisselend in hun oordeel over het raadsvoorstel. Voor sommige fracties is voldoende duidelijk hoe de Cultuurnota moet bijdragen aan de Groeiagenda; voor anderen niet. Sommige fracties kunnen enkele bezuinigingsprioriteiten geven; anderen niet. Onderwerpen die in het debat terugkeren zijn de breedte (cultuur voor jong en oud, en ook regie op het beleid vanuit de breedte, door jong en oud), cultuur in de wijken, de cultuurmakelaar en laagdrempelige omgang met cultuurinitiatieven van Dordtenaren.
Wat betreft bezuinigingen wil de wethouder in elk geval behouden wat de afgelopen jaren is gerealiseerd, dit is immers succesvol gebleken. De wethouder geeft wel aan dat er nauwelijks tot geen ruimte zal zijn voor kadernota-claims (de kadernota krijgt ook een voorlopig karakter), niet vanuit cultuur en ook niet vanuit andere terreinen. Dit terwijl bepaalde onderdelen van de Cultuurnota toch echt extra geld kosten. De Eneco-middelen zullen in principe geen culturele bestemming krijgen. Het college wil deze vooral inzetten voor woningbouw. 
De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de gemeenteraad (2 minuten spreektijd) met als politieke vraag: hoe wil de gemeente vorm en inhoud geven aan de regie op het cultuurbeleid? 

6

De agendapunten 5 en 6 kunnen betrokken worden bij de bespreking van agendapunt 4.

min
Besluit

Fracties staan wisselend in hun oordeel over het raadsvoorstel. Voor sommige fracties is voldoende duidelijk hoe de Cultuurnota moet bijdragen aan de Groeiagenda; voor anderen niet. Sommige fracties kunnen enkele bezuinigingsprioriteiten geven; anderen niet. Onderwerpen die in het debat terugkeren zijn de breedte (cultuur voor jong en oud, en ook regie op het beleid vanuit de breedte, door jong en oud), cultuur in de wijken, de cultuurmakelaar en laagdrempelige omgang met cultuurinitiatieven van Dordtenaren.
Wat betreft bezuinigingen wil de wethouder in elk geval behouden wat de afgelopen jaren is gerealiseerd, dit is immers succesvol gebleken. De wethouder geeft wel aan dat er nauwelijks tot geen ruimte zal zijn voor kadernota-claims (de kadernota krijgt ook een voorlopig karakter), niet vanuit cultuur en ook niet vanuit andere terreinen. Dit terwijl bepaalde onderdelen van de Cultuurnota toch echt extra geld kosten. De Eneco-middelen zullen in principe geen culturele bestemming krijgen. Het college wil deze vooral inzetten voor woningbouw. 
De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de gemeenteraad (2 minuten spreektijd) met als politieke vraag: hoe wil de gemeente vorm en inhoud geven aan de regie op het cultuurbeleid? 

7

Politieke vraag: stuurt de raad voldoende op de aanpak van huiselijk geweld?

min
Besluit

Op voorstel van Loudy Nijhof (BVD) besluit de commissie een themabijeenkomst te organiseren over huiselijk geweld. Centraal staan de vragen: hoe is de aanpak in Dordrecht geregeld, wat zijn belemmeringen en welke (kaderstellende) besluiten zijn eventueel nodig? Het gaat zowel om het voorkomen als het oplossen van huiselijk geweld, inclusief ook ouderenmishandeling. De commissie wil in gesprek met mensen uit de uitvoering, denk aan: politie, OM , Veilig Thuis, wijkteams en onderwijs.
De commissie verzoekt de werkgroep de bijeenkomst voor te bereiden, bij voorkeur in fysieke setting na het zomerreces. Necdet Burakcin (GroenLinks) voegt zich voor dit onderwerp graag bij de werkgroep. 
Wethouder Heijkoop geeft aan de opbrengst van de themabijeenkomst te zullen gebruiken voor het uitvoeringsplan.
De commissie besluit de RIB ter kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.

9

Prioritering wordt gevraagd nu diverse dossiers om behandeling vragen en de commissie maximaal twee onderwerpen agendeert per vergadering.
Kan de commissie in principe instemmen met de voorgestelde agenda's tot het zomerreces? Vanzelfsprekend blijft de commissie elke vergadering een geactualiseerd overzicht ontvangen.

min
Besluit

Wat betreft de agenda en de voorraadlijst besluit de commissie:
- 19 mei conform voorstel 
- beeldvorming VHP na het zomerreces
- RV Aanpak Hof van Nederland heeft prioriteit (behandeling voor de zomer is gewenst)
- Kwaliteit GI's combineren met bespreking regionaal inkoopkader


Richting 19 mei zegt wethouder Heijkoop toe nog informatie te sturen over de beoogde financiën van de nieuwe organisatie van wijk- en jeugdteams.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.