Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2534153
Aanvang-sluiting 30-06-2020 20:00 - 30-06-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 30 juni 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

2

Reflecteren op de algemene beschouwingen / eerste termijn van de kadernotabehandeling aan de hand van het blokkenschema met als blokken:  

1. Wonen, ruimte & klimaat
2. Energietransitie, Verkeer & mobiliteit  

3

Stukken Kadernota ter bespreking bij punt 2.

min
Besluit

De heer Vogelaar spreekt in namens Drechtse Stromen.

De commissie bespreekt de Kadernota 2021 aan de hand van het blokkenschema. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
Woningbouw (inclusief motie M5), jongerenwoningen, groen-blauwe stad, grasveld Wantijpark en andere parken, natuurbehoud- en ontwikkeling, ondergrondse afvalcontainers, drugsafval, wateroverlast, groene gevels en hittestress, energietransitie, duurzaamheidsleningen, 30km-zones, parkeren, fietsmobiliteit en rotondes. 


4

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies en niet meer de gemeenteraad de RIB’s over corona. RIB’s zijn in principe geen bespreekpunten. Besloten is deze wekelijke update wel te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Agendadeel

5

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 16 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

7

min
Besluit

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de locaties voor de extra inzet van zon op restruimtes zoals opgenomen in de aanstaande regionale energiestrategie (RES).
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat er nog veel potentie op daken is. Het is niet de ambitie om het landschap vol te zetten met zonnepanelen. Er wordt vooral gekeken naar locaties die momenteel niet gebruikt worden. In de RES is waarschijnlijk een overzichtskaartje opgenomen.

 • Mevrouw Van den Berg (PvdA) stelt vragen over de geluidsoverlast die bewoners van de Toutenburg in Sterrenburg ervaren van het laadstation van Qbuzz aan de Slangenburg.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat er deze week nog een overleg met Qbuzz plaatsvindt over de klachten.    

 • De heer Gündogdu (Beter voor Dordt) stelt vragen over het bericht dat Prorail en Rijkswaterstaat hebben bedacht dat per 1 december het aantal goederenterreinen door Zwijndrecht en Dordrecht aanzienlijk verhoogd kan worden.
  Wethouder Sleeking antwoordt dat de gemeente wel is geïnformeerd, maar niet is meegenomen in dit besluit. Het aanpassen van de openingstijden van de brug leidt tot een capaciteitsverhoging. Of dat automatisch leidt tot meer vervoer is nog niet duidelijk. Het heeft geen invloed op de Groeiagenda van Dordrecht. College is er over in gesprek met provincies en steden in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Richting de Tweede Kamerverkiezingen is een lobbydocument opgesteld.

 • De heer Van der Klaauw (Beter voor Dordt) stelt vragen over de stand van zaken van de renovatie van de Mazelaarsbrug nabij het Maartensgat.
  Wethouder Stam antwoordt dat de werkzaamheden klaar zijn en dat nu wordt gewacht op de vergunning voor het terugplaatsen van de brug.

8

min
Besluit

Er wordt geen gebruik genaakt van de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering wordt om 00.04 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: O Soy
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.