Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2534146
Aanvang-sluiting 16-06-2020 20:00 - 16-06-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 juni 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Wethouder Stam deelt mee dat er naar aanleiding van de vragen over bomenkap aan de Patersweg een avond voor omwonenden en de ontwikkelaar is geweest. Er is overeenstemming bereikt over een oplossing. De bomen worden wel gekapt, maar er wordt gekeken waar in de bouwplannen het groen kan worden verbeterd en uitgebreid.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 9 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de moeilijkheden voor plaatselijke imker- of bijenverenigingen om bijenkasten te plaatsen op het eiland van Dordrecht.
  Wethouder Stam antwoordt dat hij werkt aan een plan van aanpak voor hoe om te gaan met honingbijen op het eiland. Het college pleit voor een parapluherziening van het bestemmingsplan of een andere mogelijkheid. Er is onderzoek voor nodig, maar de intentie is er wel. De wethouder komt er kort na het zomerreces op terug.

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de wateroverlast op de Reeweg en de werking van de gemalen tijdens de hoosbuien van die middag.
  Wethouder Stam antwoordt dat de gemalen, voor zover hij nu weet, wel hebben gedraaid, maar dat de vraag is hoe hard. Er was sprake van een uitzonderlijke situatie met veel regenval. Bij de gemalen is de vraag uitgezet welke protocollen zijn gehanteerd. De wethouder komt daar schriftelijk nog op terug.

 • De heer Kleinpaste (GewoonDordt) stelt vragen over hoe het kan dat er zo snel na oplevering hobbels en kuilen in de Lange Geldersekade zitten.
  Wethouder Stam antwoordt dat het college het ook heeft geconstateerd. Er is contact opgenomen met de aannemer. Het herstel wordt nu gepland.

 • De heer Kleinpaste (GewoonDordt) stelt vragen over de voortgang van het verplaatsen van de ‘Oranjerie’ op het terrein van Woonbron. 
  Wethouder Stam antwoordt dat corona voor vertraging heeft gezorgd. Er is ook een directeurswisseling bij Woonbron geweest. De gesprekken worden binnenkort weer opgepakt.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Op 3 juni heeft het sprekersplein plaatsgevonden. Het is nu aan de commissie om het college in dit vroege stadium van het project al een advies mee te geven over de beoogde strekking van het ruimtelijke plan en de randvoorwaarden. Na het advies van de commissie start het college met het formele bestemmingsplantraject en het opstellen van de grondexploitatie. 

min
Besluit

De commissie kan zich over het algemeen vinden in de hoofdlijnen van het plan. Er zijn nog vragen over of het mogelijk is de groenstrook achter de Visserstuin te behouden, of de bomenrij langs de Noordendijk behouden kan worden, of de ontsluiting goed aansluit op de omgeving en de infrastructuur, of de parkeernorm van 0,3 haalbaar is, hoe het zit met klimaatadaptatie in het plan, hoe om te gaan met snelheid op de Recklinghausenweg, welke ruimte er nog voor de ontwikkelaar is om te schuiven met het appartementencomplex, en wat de rol van Trivire en sociale woningbouw is. 

Wethouder Sleeking antwoordt dat de groenstrook langs de Noordendijk en de bomenrij waardevol genoeg zijn om het in stand te laten. De parkeernormen zijn gehanteerd zoals deze voor de hele stad zijn vastgesteld. Meer parkeerruimte gaat ten koste van groen of bouwpotentie. Het station is dichtbij dus andere vormen van vervoer wil het college stimuleren. Het college gaat nog een keer kijken naar de ontsluiting en of het technisch haalbaar is de groenstrook achter de Visserstuin in stand te laten. De minimale afstand tot bestaande woningen is 30 meter, dat is een tegemoetkoming aan de huidige bewoners. Het college is bereid om hier en daar tegemoet te komen aan bezwaren om vertraging door juridische procedures te voorkomen. Er is stedenbouwkundig goed naar de plek van het appartementencomplex gekeken. De wethouder heeft verder kennis genomen van de suggesties van de commissie en komt bij het concept bestemmingsplan terug op de mate waarin hij hieraan invulling kan geven.

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en wacht de verdere uitwerking van het plan af.

5

De bespreking start met een korte technische toelichting. De bespreking richt zich daarna op 2 onderdelen: 1. het oordeel van de commissie over het ontwerp raadsbesluit, 2. de input/richting die de commissie het college wil meegeven over de maatregelen uit het coalitieakkoord (zie scenario's in de EPV-notitie). Op dat punt volgt in het najaar nog een concreet raadsvoorstel. 

min
Besluit
Diverse fracties hebben vragen bij de noodzaak en hoogte van de kosten om cash betalen in de garages af te schaffen. Voor het overige kan de commissie zich vinden in het ontwerp raadsbesluit. Bij de scenario's over parkeertarieven worden suggesties gedaan voor betalen per minuut in de garages, het vergroten van het tariefverschil tussen straat- en garageparkeren en het vervroegen van de eindtijd van betaald parkeren waarbij wordt gesuggereerd hiermee een proef voor 1 of 2 jaar te doen om te kijken wat de effecten zijn. 

Wethouder Van der Linden antwoordt dat de effecten van het vergroten van het verschil tussen straat- en garageparkeren moeilijk in beeld zijn te brengen. De parkeerdruk is leidend voor het invoeren en aanpassen van parkeertijden. Juist in de avond is het druk in de stad met parkeren. De wethouder verwacht niet dat het afschaffen van cash tot problemen leidt. Betalen per minuut in de garages kan, maar dan wel in relatie met vervangen apparatuur. Als je over gaat tot betalen per minuut moet je goed kijken naar tarieven. De wethouder checkt nog wat de effecten zijn van betalen per minuut in garages.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. De scenario's komen in het najaar nog ter besluitvorming terug.

6

Geagendeerd op verzoek van de VVD. De bespreking richt zich op de financiële dekking van de in het voorstel opgenomen investering aan de hand van de volgende politieke vraag: Is het juist om de rekening van het parkeer- en verkeersprobleem bij Oranje Wit voor 93% bij binnenstadsparkeerders te leggen?   

min
Besluit

Het voorstel komt voort uit de op 28 januari 2020 aangenomen motie 'Oranje Wit' (RIS 2525383). De commissie kan zich grotendeels vinden in het voorstel van de VVD om de investering uit de Algemene reserve te dekken en niet uit de Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen. De VVD kondigt een amendement aan op dit punt.

De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te agenderen waarbij uitsluitend gestemd wordt over het amendement en het voorstel zelf. Er vindt dan geen inhoudelijke bespreking meer plaats.

7

Conform presidiumbesluit behandelen de commissies en niet meer de gemeenteraad de RIB’s over corona. RIB’s zijn in principe geen bespreekpunten. Besloten is deze wekelijke update wel te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

9

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda.

10

min
Besluit

 • De heer Kuhlmann (VVD) vraagt naar de stand van zaken van het invoeren van betaald parkeren in de driehoek Groenedijk - Oranjelaan - Noordendijk en of het college nog koers ligt voor invoering per 1 september.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij nog op koers ligt voor 1 september. Hij komt schriftelijk nog met een uitgebreider antwoord.

 • De heer Kuhlmann (VVD) vraagt naar de stand van zaken van de beantwoording van zijn schriftelijke vragen over het gebruik van een landelijk budget om dubbel zo veel onveilige straten in Dordrecht aan te pakken.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de aanvraagprocedure loopt, het college was op tijd met het aanvragen van middelen. De gestelde schriftelijke vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

 • De heer Soy (Beter voor Dordt) vraagt naar de stand van zaken van de aanpak van het parkeerprobleem in Oudelandshoek.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat corona tot vertraging heeft geleid. De werkgroep uit de wijk komt met een voorstel voor een oplossing. De wethouder bespreekt dit binnenkort met de werkgroep waarna het wordt uitgevoerd.  

11

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.18 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.