Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2534139
Aanvang-sluiting 03-06-2020 20:00 - 03-06-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 3 juni 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 19 mei 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

  • De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over de voorgenomen bomenkap op de locatie Patersweg 1.
    Wethouder Stam kan de gestelde vragen niet direct beantwoorden. Gezien de geplande kap in de tweede week van juni verzoekt de heer Oostenrijk om zeer spoedige schriftelijke beantwoording.

  • De heer Kleinpaste (GewoonDordt) stelt vragen over de slechte staat van onderhoud van het pand Spuiweg 32-34.
    Wethouder Sleeking antwoordt dat het pand de afgelopen jaren vaak aan orde is geweest in het handhavingsoverleg. Het is een schrijnend geval. De wethouder zegt toe de commissie een chronologisch overzicht te verstrekken van wat er de afgelopen jaren is gebeurd.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Sprekersplein waarbij indieners van zienswijzen hun zienswijze nog nader kunnen toelichten en eventuele vragen van de commissie kunnen beantwoorden. De inhoudelijke commissiebehandeling van de Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens vindt plaats op 9 juni.

min
Besluit

De volgende personen spreken in tijdens het sprekersplein over de beleidsvisie:

- De heer Barone –  Imbarcazione Barone / Stichting Leefwerf De Biesbosch / Schipper m.s. Res Nova (Kalkhaven)
- De heer Kelholt - m.s. Friedrich Voss (Riedijkshaven) 
- De heer Spijkers - namens een aantal omwonenden Wolwevershaven en Kuipershaven 
- Mevrouw Van Toorenburg - Koninklijke BLN-Schuttevaer, afdeling Rijnmond

De inhoudelijke behandeling van de beleidsvisie vindt plaats in de commissie van 9 juni.

5

Sprekersplein waarbij via een video inzicht wordt gegeven in hoe het plan in de omgeving van Oudland leeft en welke vragen, bezwaren en suggesties er bij omwonenden zijn. De inhoudelijke commissiebehandeling van planologische ontwikkeling Oudland vindt plaats op 16 juni.

min
Besluit

Aan de orde is het sprekersplein over de raadsinformatiebrief. Gezien de huidige beperkingen is gezocht naar een creatieve oplossing. Het is een video geworden waarin de heren Oostenrijk en Van der Meer namens de commissie met een aantal omwonenden in gesprek zijn gaan. Klik hier voor de video.
Na het tonen van de video beantwoorden de heren Van de Wiel (Visserstuin) en Grundlehner (Noordendijk) aanvullende vragen van de commissie.

De inhoudelijke behandeling van de raadsinformatiebrief is gepland voor de commissie van dinsdag 16 juni.

6

De bespreking richt zich op de Nota van Beantwoording n.a.v. de ingediende zienswijzen en het politieke eindoordeel over de inhoud van de 4e herziening. Op 21 april heeft de commissie al in consulterende zin over de 4e herziening gesproken. Klik hier voor de samenvatting daarvan. 

min
Besluit
De commissie is positief over de 4e herziening van de Structuurvisie. Er zijn nog wel vragen over waarom er een limiet is aangebracht voor sociale woningbouw bij de ontwikkeling Provincialeweg - Hästingsweg, over het feit dat bij drie van de vier ontwikkelingen een hogere geluidsbelastingsnorm dan de voorkeursgrenswaarde wordt gehanteerd en de juridische juistheid van het ontwerp raadsbesluit.

Wethouder Sleeking antwoordt dat Provincialeweg - Hästingsweg een complexe opgave is. De grondeigenaren zijn het nog niet eens over het bouwprogramma. Het is een zwaar belaste locatie qua geluid, ook verkeersontsluiting is een hele uitdaging. Dat heeft allemaal financiële complicaties. Later zal de afweging gemaakt moeten worden of het daarmee allemaal nog haalbaar is. De 10% sociale woningbouw wil het college niet op voorhand loslaten. Als dat gebeurt is de kans groot dat het niet wordt gerealiseerd. De 10% voorwaarde is nu geen belemmering voor de ontwikkeling van die locatie. De wethouder deelt de zorg over de geluidsbelasting in stedelijk gebied. Ontwikkelaars moeten uitgedaagd worden en zijn ook zelf bezig om hier oplossing voor te creëren. De wethouder gaat de juridische juistheid van het ontwerp raadsbesluit nog na.

De commissie concludeert dat de raad het voorstel als hamerstuk kan agenderen. ChristenUnie-SGP en GroenLinks overwegen nog wel een motie over de geluidsbelasting. 

7

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

8

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

9

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

10

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

11

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

12

Ten aanzien van agendapunt 7 tot en met 12: conform presidiumbesluit behandelen de commissies en niet meer de gemeenteraad de RIB’s over corona. RIB’s zijn in principe geen bespreekpunten. Besloten is deze wekelijke update wel te agenderen als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te maken.

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Agendadeel

13

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks besluit de commissie motie M8 'Natuurlijke Wantij-oevers' nog niet af te voeren omdat de commissie op een later moment de Raadinformatiebrief Visie Staart - afhandeling motie Natuurlijke Wantijoevers (2574272) nog inhoudelijk bespreekt, inclusief de vraag of de motie daarmee voldoende is ingevuld.
Beter voor Dordt vraagt naar de stand van zaken van motie M43 'Extra parkeerplaatsen'. De griffier gaat dit na.  

Voor het overige stemt de commissie in met het afvoeren van de moties waarbij 'afvoeren' is voorgesteld.

14

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij 'afvoeren' is voorgesteld.

16

min
Besluit

Op verzoek van GewoonDordt en de VVD wordt een fysiek gesprek met de heer Van Pelt van Pand Teerlink aan de termijnagenda toegevoegd. De commissie stemt verder in met de termijnagenda.

17

min
Besluit

In aanvulling op de mondelinge vragen van de heer Oostenrijk (CDA) over bomenkap Patersweg 1 (agendapunt 3) verzoekt de heer Van der Meer (GroenLinks) de beantwoording te hebben voordat er daadwerkelijk gekapt wordt. 

18

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.18 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: O Soy
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.