Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2534124
Aanvang-sluiting 12-05-2020 20:15 - 12-05-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 mei 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

Het college heeft verzocht het raadsvoorstel 'Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling van de locatie Karel Doormanweg 4-8' van de agenda te halen omdat deze niet meer actueel is en moet worden herzien. De commissie besluit daarom agendapunt 5 van de agenda te halen.

Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 21 april 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Er worden geen vragen aan het college gesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Bespreking aan de hand van de discussienotitie van de heren Oostenrijk (CDA), Kuhlmann (VVD), Kleinpaste (GewoonDordt) en Van der Meer (GroenLinks).

min
Besluit

Een aantal fracties is van mening dat het college verder aan de slag kan met het uitvoeren van de Koersnota Mobiliteit en de daarbij horende uitgangspuntennotitie. Een aantal fracties is van mening dat het beleid moet worden aangevuld en geactualiseerd op het punt van het stimuleren van vermindering van autobezit, het verder beperken van de toegankelijkheid van de binnenstad voor auto's, het verbeteren van wandelmogelijkheden en het verbeteren van de toegankelijkheid van de binnenstad voor gehandicapten.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de visie van het college een autoluwe, groene en leefbare binnenstad is. Omdat het een kleine binnenstad is kan niet alles. De goede balans is nu gevonden; de hele binnenstad autovrij maken kan nu niet en is het college geen voorstander van. Het college blijft zoeken naar een goede mix tussen verleiden en stimuleren. Een aanvulling op het huidige beleid van de Koersnota is wat de wethouder betreft niet nodig.
De wethouder zegt toe binnen enkele weken technisch terug te komen op de thema's 'loopbare stad' en 'toegankelijkheid binnenstad voor gehandicapten.'

De commissie concludeert dat dit onderwerp voldoende is besproken. Een aantal fracties overweegt op een later moment nog een motie vreemd aan de orde van de dag of een initiatiefvoorstel in te dienen over het beperken van het aantal auto's in de binnenstad.

5

Op verzoek van CDA en Gewoon Dordt wordt dit voorstel in de commissie besproken met de politieke vraag voor welke doelgroepen op die locatie gebouwd moet gaan worden.

min
Besluit

Dit agendapunt is op verzoek van het college van de agenda gehaald omdat het voorstel niet meer actueel is en moet worden herzien.

7

min
Besluit

De antwoordbrief artikel 40-vragen van de SP over zwerfafval wordt toegevoegd aan de agenda van 19 mei. De commissie stemt voor het overige in met de termijnagenda.

8

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering wordt om 22.32 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.