Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2534117
Aanvang-sluiting 21-04-2020 20:00 - 21-04-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 april 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 31 maart 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Er worden geen vragen gesteld.

4

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

Motie 200415/M1 (meting geluidsoverlast N3) is mede door Fractie Jager ingediend. Dat is niet in het overzicht vermeld. De griffier voegt dit toe in het overzicht.

Voor het overige stemt de commissie in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld.

5

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie besluit toezegging 191217/T3 (woningbehoefteonderzoek) pas af te voeren als de resultaten van het onderzoek aan de commissie zijn voorgelegd.

Voor het overige stemt de commissie in met het afvoeren van de overige toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld.

7

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda. De bespreking over Pand Teerlink wordt waarschijnlijk toegevoegd aan de agenda van 19 mei.
De heer Oostenrijk (CDA) verzoekt om een actualisatie van de bestuurlijke planner.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Geagendeerd op verzoek van ChristenUnie-SGP.
Tijdens de consultatie kan de commissie vragen stellen over de in de 4e herziening opgenomen plantoelichtingen en de ingediende zienswijzen. Ook kan de commissie het college nog input meegeven die het college nog kan meenemen in de definitieve 4e herziening die later ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

min
Besluit

Tijdens de consultatie stelt de commissie vragen over inhoudelijke onderzoeken die niet of nauwelijks zijn gedaan bij de structuurvisie, verwijzing naar visies die nog moeten komen (zoals de groen-blauwe visie), parkeernormering en behoud van huidige omvang van het Weizigtpark bij ontwikkeling Thureborg, stedenbouwkundige inpassing geluidsscherm Amstelwijck, gebiedsontsluiting Hastingsweg / Provinciale weg, zicht op voldoende vraag in de markt naar dure woningen zonder tuin bij Boomgaard Smitzigt, sociale woningbouw, ophoging geluidsnormen bij diverse ontwikkelingen, architectonische kwaliteit van bouwen en relatie structuurvisie tot woningbouwambitie.

Reactie wethouder Sleeking: De ontwikkeling van het aantal woningen is binnenstedelijk beoogd. Inhoudelijke onderzoeken wil het college zo veel mogelijk parallel laten lopen aan bestemmingsplannen om zo tot versnelling te komen. Ontwikkelaars vragen nu ook niet om onderzoeken. Het Weizigtpark wordt bij de plannen voor Thureborg niet aangetast. Het wordt ontwikkeld binnen de bestaande bouwvlakken. De ontwikkelaar heeft benadrukt dat de lage parkeernorm echt voldoende zal zijn, gebaseerd op hun ervaringen elders met dit soort locaties. Gebruik OV en fiets moet op deze locaties bevorderd worden. Sociale woningbouw vraagt om indringende gesprekken met ontwikkelaars om percentages zoveel mogelijk te realiseren. Voor het geluidsscherm Amstelwijck is een specifieke projectleider aangesteld. Daarbij is aandacht voor stedenbouwkundige uitwerking. Dit komt in het bestemmingsplan aan de orde. Er komen later uitgewerkte voorstellen voor de diverse ontwikkelplannen waarin ook de gebiedsontsluiting aan de orde komt.

De definitieve 4e herziening van de structuurvisie plus de reactienota op de ingediende zienswijzen wordt later dit voorjaar aan de raad aangeboden.

9

Besloten bespreking vanwege vertrouwelijke informatie over de gemeentelijke parkeerexploitatie.

min
Besluit

Vanwege technische problemen in de digitale vergadering wordt dit agendapunt doorgeschoven naar een volgende vergadering.
Fracties die andere dan in de memo genoemde scenario's in de EPV uitgewerkt willen zien wordt gevraagd dit zo snel mogelijk per email bij de griffier kenbaar te maken.

10

min
Besluit
De heer Jansen (PvdA) vraagt of er door de coronacrisis aanleiding is om op bepaalde plekken de ophaalfrequentie van afval te verhogen.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat er meer afval wordt aangeboden de laatste weken, ook vanwege de maatregelen en drukte bij het afvalbrengstation. De wethouder gaat nog na of de ophaalfrequentie verhoogd moet worden en zal de commissie daarover informeren.

11

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.