Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2519807
Aanvang-sluiting 21-04-2020 20:00 - 21-04-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 21 april 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van de 31 maart 2020 vast.

4

De commissie bespreekt de agenda's voor de komende periode. Het Jaarverslag is door de gemeenteraad teruggezonden naar de commissie voor bespreking (voorstel: 16 juni, samen met Jaarrekening).

min
Besluit

De commissie voegt toe aan de agenda van 19 mei: 'stresstest Groeiagenda' (op advies van de Auditcommissie) en 'Dordrecht Stad met vrouwen van naam'; (de herziening van het subsidiebeleidskader hoeft niet te worden besproken). De update Deal/banenplan (informerend) door wethouder Burggraaf wordt geagendeerd voor 3 juni.


 

5

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

6

De commissie bespreekt de brief van de Wethouder van Financiën over de uitdaging om de financiën structureel op orde te brengen/houden, met twee memo's:
1) afweging bezuinigingen (met twee bijlagen)
2) OZB inkomsten belicht

min
Besluit

De commissie verkent de keuzes die het college en de gemeenteraad kunnen maken om bij te sturen op de begroting middels bezuinigingen en mogelijk belastingverzwaring. Verschillende partijen geven aan welke (bezuinigings)voorstellen zij willen overwegen. Voorgesteld is de Auditcommissie te vragen een verkenning te houden over hoe we het proces van de bezuinigingen het beste kunnen aanpakken.

7

De wethouder en stadscontroller zijn bij dit punt aanwezig om vragen vanuit de commissie te beantwoorden.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de financiële effecten van de coronacrisis zoals voorzien op korte en op langere termijn. De wethouder verwacht in de Burap (verwacht op 10 juli) meer duidelijkheid te kunnen geven over de doorwerking van deze effecten voor de Begroting. Verder zegt de wethouder toe tijdig met voorstellen naar de raad te komen, wanneer budgetten van de gemeente moeten worden aangesproken of wanneer budgetten worden overschreden.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen gesteld voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.