Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2519799
Aanvang-sluiting 31-03-2020 20:00 - 31-03-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 31 maart 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De agenda is vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en middelen van 24 maart is vastgesteld. Bevestigd wordt dat de bespreking in de raad van het reclamebeleid zich zal richten op de in te dienen motie(s) en eventuele amendementen.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De commissie bespreekt de afgelasting van de Kerstmarkt 2019 in aanwezigheid van de burgemeester en wethouder Burggraaf (Markten). De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de raad gezonden. 

5

min
Besluit

De commissie bespreekt het al dan niet honoreren van het burgerinitiatief Theater Berckepoort. Hiermee samenhangend bespreekt de commissie het door de gemeente verkopen (op de dispositielijst plaatsen) van de Berckepoort. In de eerstvolgende raadsvergadering zal de raad zich uitspreken over het wel of niet honoreren van het burgerinitatief. De commissie adviseert dit stuk samen met het voorstel tot verkoop van de Berckepoort op de agenda te plaatsen. De wethouder zal een addendum aanleveren bij dit voorstel waarin het college de voorwaarden voor verkoop nader zal specificeren. De commissie besluit deze stukken als bespreekstuk op de agenda van de raad te plaatsen. De bespreking zal zich richten op de motie(s) die bij dit punt worden ingediend en/of de bij dit vergaderpunt ingediende amendement(en).

6

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoorden op de vragen van GroenLinks en Gewoon Dordt en betrekt deze bij de te nemen besluiten over de Berckepoort.

7

min
Besluit

Het advies van het college wordt samen met het burgerinitiatief Theater Berckepoort geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. De raad zal zich daarbij uitspreken over het al of niet honoreren van het burgerinitiatief (en zo ja, op welke wijze).

8

Agendapunten 5 t/m 8 worden gezamenlijk besproken. De commissie bespreekt het burgerinitiatief Theater Berckepoort en in samenhang daarmee het voorstel tot verkoop van de Berckepoort. 

min
Besluit

De commissie bespreekt het door de gemeente verkopen (op de dispositielijst plaatsen) van de Berckepoort in samenhang met het ingediende burgerintiatief Theater Berckpoort (zie punt 5 van deze agenda). De wethouder zal een addendum aanleveren bij dit voorstel waarin het college de voorwaarden voor verkoop nader zal specificeren. De commissie besluit deze stukken als bespreekstuk op de agenda van de raad te plaatsen. De bespreking zal zich richten op de motie(s) die bij dit punt worden ingediend en/of de bij dit vergaderpunt ingediende amendement(en).

9

Hebben we onze hoofddoelen en ambities bereikt ? De focus van dit Jaarverslag ligt op het gevoerde beleid en de maatschappelijke effecten.

min
Besluit

De commissie besluit het Jaarverslag 2019 als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 15 april.

10

min
Besluit

Mevrouw Koene vraagt of er bezwaren zijn tegen het openbare karakter van de live-chat (er wordt geen bezwaar gemaakt, wel aandachtspunt).

11

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: AW Kolff / MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.