Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2519780
Aanvang-sluiting 24-03-2020 20:00 - 24-03-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 maart 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.

 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De voorzitter doet een mededeling in verband met de eerste digitale vergadering van de adviescommissie. Er wordt een vergaderdiscipline afgesproken. De commissie stelt de agenda vast. Agendapunt 5 (zienswijze liquidatieplan GR Parkschap NP De Biesbosch) wordt kort besproken.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 18 februari 2020 vast.

STUKKEN TER BESPREKING

3

Mevrouw Vol geeft een toelichting op het Burgerinitiatief 'Theater Berckepoort' zoals ingediend op 28 januari 2020. 

min
Besluit

Mevrouw Vol en de heer Van der Holst geven een toelichting op het burgerinitiatief 'Theater Berckepoort' zoals ingediend op 28 januari 2020 en zij geven antwoord op de vragen van de commissie. De commissie zal in de volgende vergadering (31 maart) inhoudelijk ingaan op het initiatief in relatie met het voorstel van het college om het pand Berckepoort te verkopen.

4

Politieke vragen zijn: hoe verhouden zich de reclame-uitingen tot de welstand en worden de reclamemiddelen goed ingezet? En is er een goede balans tussen vrij ondernemerschap en de nieuwe regelgeving?

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de gemeenteraad. De bespreking richt zich op de moties en mogelijke amendementen die bij dit voorstel zullen worden ingediend (CU/SGP en PvdA).

5

Het college stelt voor geen zienswijze uit te brengen. De eerder door de raad benoemde aandachtspunten zijn meegenomen in de uitwerking van het liquidatieplan.

min
Besluit

De commissie neemt het advies van het college over om geen zienswijze in te dienen op het liquidatieplan van het Parkschap en besluit de brief voor kennisgeving aan de raad te zenden.
Verder besluit de commissie om in het najaar een thema-bespreking te houden over de organisatie en het beheer van De Biesbosch.

7

min
Besluit

De commissie vraagt aan de wethouder om de stand van zaken met betrekking tot de motie 'Dordrecht: een stad met vrouwen van naam'. Deze motie wordt vooralsnog niet afgevoerd. Andere moties en toezeggingen die zijn uitgevoerd worden afgevoerd van de lijst.

8

min
Besluit

Het Jaarverslag 2019 staat geagendeerd voor de komende vergadering (31 maart). In mei ontvangt de raad het Meerjarenplan Dienstverlening Drechtsteden, de heer van Bennekom (directeur Dienstverlening) kan dit in de vergadering van 12 mei toelichten. De commissie stemt in met deze agendering.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag, wel complimenten aan de voorzitter voor het houden van de eerste digitale vergadering van de adviescommissie.

11

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: MD Burggraaf / BCM Stam / PH Sleeking
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.