Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2519761
Aanvang-sluiting 26-05-2020 14:00 - 26-05-2020 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 26 mei zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 14.00 uur.

De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.


De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

 

1

min
Besluit

Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie GroenLinks wordt als agendapunt 22 aan de agenda toegevoegd.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De notulen van de gemeenteraad van 15 april, de commissies Bestuur en Middelen en Auditcommissie van 21 april en de commissie Grote Projecten van 22 april worden ongewijzigd vastgesteld.
De notulen van de commissies Sociale Leefomgeving en Bestuur en Middelen van 21 april moeten worden aangepast en zullen de volgende raadsvergadering opnieuw worden geagendeerd.


 

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De heer E. Hartog wordt benoemd tot commissielid voor de fractie PVV.

Hamerstukken

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.
Stemverklaringen van de fracties SP en GroenLinks

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
De heer Portier van de fractie SP heeft een opmerking gemaakt bij dit agendapunt.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

17

Politieke vraag: hoe wil de gemeente vorm en inhoud geven aan de regie op het cultuurbeleid? 
Spreektijd: 2 minuten per fractie.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Motie M2 is ingetrokken.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie regie op cultuur
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: 1. De mogelijkheden voor een culturele raad die het college in het kader van haar regierol kan ondersteunen te onderzoeken en daarvan voor de begrotingsbehandeling in 2020 verslag te doen 2. Indien het college om wat voor reden dan ook een culturele raad niet wenselijk of uitvoerbaar acht, daarvoor de raad voor de begrotingsbehandeling 2020 gemotiveerd te informeren en gelijktijdig een voorstel te doen hoe het college die regierol verder invulling geeft. 3. Te bewerkstelligen dat de inmiddels in 2019 toegekende 50.000 euro daadwerkelijk deels wordt aangewend ten behoeve van het brengen van amateurkunst en culturele ecudatie naar de wijken.
M2 Motie Regie op cultuur.pdf

18

Het debat richt zich op in te dienen moties en/of amendementen.
Spreektijd: 5 minuten per fractie.
De agendapunten 19 t/m 21 zijn onderdeel van het debat.

min
Besluit

De stemmen zijn gestaakt (19/19), de stemming wordt uitgesteld naar een volgende vergadering.

Er zijn 3 moties ingediend. M3 en M4 zijn ingetrokken. M5 wordt de volgende vergadering in stemming gebracht .

min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt de Griffie: - Een begeleidingsteam samen te stellen met een afvaardiging vanuit de raad en griffie; - Dit begeleidingsteam de kaders voor het uitvoeren van een second opinion te laten opstellen (o.a. de onderzoeksvraag formuleren) met als uitgangspunt een check op de gemaakte afspraken en de bijbehorende budgetten, en ruimte binnen het contract voor aanpassingen; - Het begeleidingsteam te vragen een geschikt externe partij te zoeken voor het uitvoeren van de second opinion en de uitvoering te begeleiden, en de resultaten te delen met de raad.
M3 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard.pdf
Titel: M4 Motie expert opinion Exploitatie - en onderhoudskosten Sportboulevard
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - Een onafhankelijke juridische toets te laten uitvoeren om te beoordelen of de extra onderhoudskosten ten laste dienen te komen van de Gemeente Dordrecht of van Optisport; - De raad over de uitkomst van deze toets zo spoedig mogelijk te informeren; - Geen middelen beschikbaar te stellen ten laste van de extra dotering aan het onderhoudsfonds ten bedrage van €400.000,-- per jaar voor de jaren 2020 en 2021 alvorens deze toets is uitgevoerd; - Indien bovenstaande toets uitwijst dat deze kosten niet ten laste dienen te komen van de Gemeente Dordrecht, hiernaar te handelen.
M4 Motie expert opinion Exploitatie- en onderhoudskosten Sportboulevard.pdf
Titel: M5 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard
Type: Algemeen
Status: Aangehouden
Indieners: Verzoekt de Griffie: - Een begeleidingsteam samen te stellen met een afvaardiging vanuit de raad en griffie; - Dit begeleidingsteam de kaders voor het uitvoeren van een second opinion te laten opstellen (o.a. de onderzoeksvraag formuleren) met als uitgangspunt een check op de gemaakte afspraken en de bijbehorende budgetten, en ruimte binnen het contract voor aanpassingen; - Het begeleidingsteam te vragen een geschikt externe partij te zoeken voor het uitvoeren van de second opinion en de uitvoering te begeleiden, en de resultaten te delen met de raad.
M5 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard.pdf

19

min
Besluit

De bespreking van de Cultuurnota (RIS 2511201) is na het staken van de stemmen uitgesteld naar een volgende vergadering.

20

min
Besluit

De bespreking van de Cultuurnota (RIS 2511201) is na het staken van de stemmen uitgesteld naar een volgende vergadering.

21

min
Besluit

De bespreking van de Cultuurnota (RIS 2511201) is na het staken van de stemmen uitgesteld naar een volgende vergadering.

22

min
Besluit

Motie 1 wordt met 21 stemmen voor en 17 tegen aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: En vraagt het college om - Mee te werken en onderdeel te zijn van de oplossing voor dit schrijnende probleem, zodat de rechten en veiligheid van de meest kwetsbare kinderen zo snel mogelijk geborgd worden - Een beroep op de staatssecretaris (en de Tweede Kamer) te doen haar ruimhartige medewerking te verlenen aan opvang in Nederland.
M1 Motie Vreemd aan de Orde van de dag Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen.pdf
Stemming Motie M1 Oproephulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 20 mei 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.