Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2519750
Aanvang-sluiting 15-04-2020 14:00 - 15-04-2020 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op woensdag 15 april 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 14.00 uur.

De vergadering wordt publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl.De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

Agendapunten 42 t/m 44 worden van de agenda gehaald en terugverwezen naar de commissie voor bespreking aldaar.
Agendapunt 49 wordt van de agenda gehaald en terugverwezen naar de commissie voor bespreking aldaar.
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie BVD wordt als agendapunt 50 aan de agenda toegevoegd.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

2

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heer Loekemeijer worden in orde bevonden.

4

min
Besluit

De heer D.A. Loekemeijer wordt benoemd tot lid van de gemeenteraad.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van fractie Gewoon Dordt.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.
Stemverklaringen van de fracties BVD, SP, CDA, VVD, GroenLinks en VSP.


 

Stukken ter kennisname

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie Gewoon Dordt plaatst een opmerking bij dit punt.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie BVD plaatst een opmerking bij dit punt.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

34

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

36

Burgemeester en wethouders geven een toelichting op de stand van zaken rondom corona. Er is ruimte voor het stellen van enkele vragen.

min
Besluit

Het college van burgemeester en wethouders geeft een overzicht van de stand van zaken rondom de coronacrisis.

37

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

38

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

39

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

40

Agendapunten 36 t/m 40 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

41

De bespreking richt zich op de moties en mogelijke amendementen die bij dit voorstel zullen worden ingediend.
Spreektijd: 2 minuten per fractie.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties Gewoon Dordt, VVD en VSP.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Minder lasten, meer ondernemerschap en een mooiere stad
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van het amendement, zie de pdf:
A1 Amendement Minder lasten, meer ondernemerschap en een mooiere stad.pdf
Stemming Amendement A1 Minder lasten meer ondernemersschap en een mooiere stad.pdf
min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Vreemdgaan is niet spannend
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Voor de tekst van de motie; zie de pdf;
M2 Motie Vreemdgaan is niet spannend.pdf
Stemming Motie M2 Vreemdgaan is niet spannend.pdf

42

min
Besluit

Dit agendapunt wordt voor bespreking terugverwezen naar de commissie.

43

min
Besluit

Dit agendapunt wordt voor bespreking terugverwezen naar de commissie.

44

Agendapunten 42 t/m 44 worden gezamenlijk besproken.
Politieke vragen:
1. vinden fracties dat de nota voldoende bijdraagt aan de Groeiagenda?
2. wanneer we financiële prioriteiten moeten stellen bij de Kadernota, welke onderdelen van de Cultuurnota willen fracties dan in stand houden?
Spreektijd: 5 minuten per fractie.

min
Besluit

Dit agendapunt wordt voor bespreking terugverwezen naar de commissie.

45

min
Besluit

De raad besluit het burgerinitiatief niet te honoreren.

46

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

47

48

Agendapunten 45 t/m 48 worden gezamenlijk besproken.
De bespreking richt zich op de motie(s) die bij dit punt worden ingediend en/of de bij dit vergaderpunt ingediende amendement(en).
Spreektijd: 2 minuten per fractie.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.
Stemverklaringen van de fracties BVD, GewoonDordt, GroenLinks, VVD en Jager.

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement Een levendige toekomst in historische panden
Status: Ingetrokken
Indieners: Besluit: De tekst van het ontwerp raadsbesluit te vervangen door: 1 De panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 zullen niet worden toegevoegd aan de dispositielijst; 2. De Voorstraat 220 zal gebruikt worden om het burgerinitiatief in te willigen, mits de verwachtingen voor het kunnen betalen van een redelijke huurprijs door de nemers van het initiatief waargemaakt kunnen worden; 3. Er zal een prijsvraag worden uitgeschreven om burgers en bedrijven te betrekken bij een passende invulling de Berckepoort (Nieuwstraat 12-24), waarbij de optie van een jeugdherberg als optie genoemd zal worden; 4 De kosten voor het op orde brengen van het onderhoud van de Berckepoort zullen verwerkt worden in de begroting, en moeten gezien worden als een gemeentelijke investering in het behoud van onze historische binnenstad.
A2 Amendement Eeen levendige toekomst in historische panden.pdf
Titel: A2a Amendement Een levendige toekomst in historische panden
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: De tekst van het ontwerp raadsbesluit te vervangen door: 1. Het pand Voorstraat 220 zal niet worden toegevoegd aan de dispositielijst; 2. De Voorstraat 220 zal gebruikt worden om het burgerinitiatief in te willigen, mits de verwachtingen voor het kunnen betalen van een redelijke huurprijs door de nemers van het initiatief waargemaakt kunnen worden.
A2a Amendement Eeen levendige toekomst in historische panden.pdf
2020-04-15-sp-fractie-amendement-verkoop-berckepoort-v3-a2a-getekend.pdf
Stemming Amendement A2A Een levendige toekomst in historische panden.pdf
min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Geen speculatie met historische panden
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • In verkoopcontracten een anti-speculatiebeding op te nemen, waarbij de kopers van een pand verplicht worden om. indien zij zelf het pand willen verkopen, het pand eerst aan de gemeente aan te bieden, voor een prijs die niet hoger is dan de oorspronkelijke koopprijs, geïndexeerd volgens de prijsindex voor de gezinsconsumptie en een vergoeding op basis van kosten voor in het pand gedane verbeteringen.
M3 Motie Geen speculatie met historische panden.pdf
Stemming Motie M3 Geen speculatie met historische panden.pdf

49

Spreektijd: 2 minuten per fractie.

min
Besluit

Dit agendapunt wordt voor bespreking terugverwezen naar de commissie.

50

min
Besluit

De raad neemt de motie aan.
Stemverklaringen van de fracties SP, Gewoon Dordt, VVD, PvdA, CU/SGP, VSP, D66, CDA en GroenLinks.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Meting Geluidsoverlast N3
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het College; • om spoedig op meerdere plekken langs de N3 metingen te verrichten en deze metingen op dezelfde plekken te herhalen als Rijkswaterstaat haar werkzaamheden heeft afgerond; • hierbij rekening te houden met de maatregelen die gelden t/m 28 april i.v.m. Corona en de meivakantie en de 0-meting zo spoedig mogelijk hierna uit te voeren; • de uitkomsten van deze metingen met de Gemeenteraad te delen.
M1 Motie Meting Geluidsoverlast N3.pdf
Stemming Motie M1 Meting geluidsoverlast N3.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 2 april 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.