Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2519730
Aanvang-sluiting 10-03-2020 14:00 - 10-03-2020 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 10 maart 2020 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

Motie - vreemd aan de orde van de dag - Bestrijding Eikenprocessierups van de fractie PVV wordt ingediend en als laatste bespreekstuk aan de agenda toegevoegd.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de fractie BVD.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de fractie CU/SGP.

Stukken ter kennisname

9

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Fractie SP plaatst een opmerking bij dit agendapunt.

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

22

De behandeling beperkt zich tot indiening van- en stemming over het amendement.

min
Besluit

Er is een amendement A1 'Mobiliteit en bereikbaarheid op koers ingediend'. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Mobiliteit en bereikbaarheid op koers
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: In het ontwerp raadsbesluit het volgende te schrappen: "en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen".
A1 Amendement Mobiliteit en bereikbaarheid op koers.pdf

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.
Er zijn 6 moties ingediend. De moties: M2 (unaniem), M3, M4 en M7 zijn aangenomen. M5 en M6 zijn ingetrokken.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Monitoring Leefbaarheid en Veiligheid Kromhout eo
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: in september 2020 het OCD te vragen om een onderzoek uit te voeren; dit onderzoek een vervolg is op het onderzoek van november 2019; in dit onderzoek het effect van alle maatregelen moeten worden meegenomen die zijn genomen, zoals camera-toezicht, extra toezicht, gebiedsverboden en overige aanvullende maatregelen die zijn aangekondigd door de burgemeester; De Raad voor het kerstreces van 2020 of eerder te rapporteren
M2 Motie Monitoring Leefbaarheid en Veiligheid Kromhout eo.pdf
Stemming Motie M2 monitoring Leefbaarheid en Veiligheid Kromhout en omgeving.pdf
Titel: M3 Motie Verdeling opvang
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Draag het college op: bij het zoeken van een extra locatie de regiogemeentes te betrekken; samen met de regiogemeentes te onderzoeken of het mogelijk is om 1 of meerdere andere locaties aan te wijzen in regiogemeentes; bij het zoeken naar een extra locatie in de regio ook de mogelijkheid mee te nemen dat een andere aanbieder dan het Leger des Heils in aanmerking kan komen voor een contract; de gemeenteraad te informeren voor de kadernota over dit traject
M3 Motie Verdeling opvang.pdf
Stemming Motie M3 Verdeling Opvang.pdf
Titel: M4 Motie Voldoende woningen voor de visie opvang
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college • Om een plan uit te werken voor het realiseren van geschikte woningen voor de doelgroep van de visie opvang en daarbij ook de optie van tijdelijke woningen en andere voorzieningen (bijvoorbeeld tweede opvanglocatie) mee te nemen • Deze mede te baseren op de resultaten van het onderzoek waartoe in december is besloten met het aannemen van de motie “een plek voor iedereen” • Dit plan uiterlijk voor de behandeling van de Begroting 2021 gereed te hebben en ter informatie aan de raad te sturen.
M4 Motie Voldoende woningen voor de visie opvang.pdf
Stemming Motie M4 voldoende woningen voor de visie opvang.pdf
Titel: M5 Motie Uitvoeringsplan visie opvang
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie
M5 Motie Uitvoeringsplan Visie opvang.pdf
Titel: M6 Motie Huisvesting kwetsbare groepen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: VERZOEKT HET COLLEGE: • Voor de zomer van 2020 te komen tot een set van afspraken over de definitieve huisvesting van kwetsbare groepen in de gehele regio; • Deze afspraken vast te leggen in de PALT afspraken; • Zorg te dragen voor een heldere rapportage waarin duidelijk wordt hoeveel kwetsbare woningzoekenden in welke wijk door wie zijn gehuisvest; • Deze rapportage wordt opgesteld met behulp van de gegevens zoals die aanwezig zijn bij de Stichting Woonkeus.
M6 Motie Huisvesting kwetsbare groepen.pdf
Titel: M7 Motie Plan van aanpak leefbaarheid
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Te komen met een integraal plan van aanpak teneinde leefbaarheid en veiligheid in dit gebied te verbeteren; • In dit plan in ieder geval de volgende beleidsgebieden en de benodigde acties hiervoor te behandelen: Wijken, Wonen, Openbare Orde, WMO en Jeugdzorg; -Dit plan uiterlijk in het najaar van 2020 aan de Raad voor te leggen
M7 Motie Plan van aanpak Leefbaarheid.pdf
Stemming Motie M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid.pdf

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

Agendapunten 23 t/m 25 worden gezamenlijk besproken. 
De bespreking richt zich op de in te dienen moties en/of amendementen.
Spreektijd: 5 minuten per fractie in 1e termijn.

min
Besluit

De raad neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

26

De bespreking richt zich op een aangekondigd amendement.
Spreektijd: 2 minuten per fractie

min
Besluit

Er zijn 2 amendementen (A2 en A3) ingediend en beide zijn aangenomen. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement Zienswijze Meerjarenbeleidsplan
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit de voorgestelde zienswijze als volgt te wijzigen: 1. Onder het kopje‘Een stevige basis’ aan de vierde paragraaf de volgende zinsnede toe te voegen ‘Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven, wordt Dordrecht geacht niet te hebben ingestemd met het Meerjarenbeleidsplan.’
A2 Amendement DGJ ZHZ.pdf
Stemming Amendement A2 Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Stevige basis.pdf
Titel: A3 Amendement Zienswijze Meerjarenbeleidsplan
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit de voorgestelde zienswijze als volgt te wijzigen: 1. Onder het kopje‘Financiën’, aan de tweede paragraaf de volgende zinsnede toe te voegen: ‘Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven wordt Dordrecht geacht niet te hebben ingestemd met het Meerjarenbeleidsplan.’
A3 Amendement DGJ ZHZ.pdf
Stemming Amendement A3 Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Financien.pdf

27

De bespreking richt zich op het te ontvangen raadsvoorstel. (3 maart in het college)
Spreektijd: 5 minuten per fractie

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

28

min
Besluit

De motie vreemd aan de orde van de dag van de PVV fractie is met 29 vóór stemmen aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Bestrijding Eikenprocessierups
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners:
DTJ van Leeuwen (PVV) - Initiatief
Verzoekt het College: Zo snel mogelijk op locaties waar de eikenprocessierups voor overlast zorgt vogel- en vleermuiskastjes te plaatsen.
M1 Motie Bestrijding Eikenprocessierups.pdf
Stemming Motie M1 vreemd aan de orde van de dag Bestrijding eikenprocessierups.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 20 februari 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.