Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2517738
Aanvang-sluiting 28-01-2020 14:00 - 28-01-2020 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 28 januari 2020 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

Twee moties vreemd aan de orde van de dag worden aan de agenda toegevoegd, als agendapunten 27 en 28. Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.


 


 

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de commissievergaderingen van 8 januari 2020 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van de heer Struijk tot commissielid.

4

min
Besluit

De raad neemt afscheid van de raadsleden Castelijn en Noels.

5

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heer Tiebosch worden in orde bevonden.

6

min
Besluit

De heer P.J.T. Tiebosch wordt benoemd tot raadslid.

Hamerstukken

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties BVD, VVD, CDA, D66, GroenLinks, CU/SGP, PVV, SP, VSP en PvdA.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

10

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van VVD, CU/SGP en GroenLinks.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties VVD, GroenLinks, VSP en CU/SGP.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de fractie CU/SGP.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties VVD, SP en GroenLinks.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de fractie GroenLinks.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de fractie VVD.

Stukken ter kennisname

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Sportpark Krommedijk
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Bij het streven naar breder gebruik en (her)inrichting van de vier, grote bestaande sportparken, in samen- hang met de herziening van de Toekomstvisie Sportparken, de revitalisering Sportpark Krommedijk ter hand te nemen gericht op de breedtesport; • Te onderzoeken welke maatschappelijke partners/ organisaties kunnen bijdragen aan huurinkomsten ten gunste van het terugdringen van het structurele tekort van de nieuwe voorziening van de breedtesport; • Hierbij de kosten en risico’s voor de gemeente te minimaliseren door bijvoorbeeld ook te kijken naar maatschappelijke financiering voor het Sportpark Krommedijk, • FC Dordrecht BVO de gelegenheid te bieden om op eigen kosten en risico, eventueel gefaseerd, aan te haken, zodanig dat BVO-voorzieningen zonder gemeentegarantie privaat worden gefinancierd • Controleerbaar onderscheid in stand blijft tussen de breedtesport (gemeente) en de BVO (FC Dordrecht); • Uiterlijk in mei 2020 aan de raad te rapporteren over de financiële mogelijkheden, om te bereiken:
M3 Motie Sportpark Krommedijk.pdf
Stemming Motie M3 Sportpark Krommedijk.pdf

26

Agendapunten 25 en 26 worden gezamenlijk besproken.
De bespreking beperkt zich tot de in te dienen motie(s).

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt deze motie aan met 29 stemmen voor, en 8 stemmen tegen. Het initiatiefvoorstel is door het CDA ingetrokken.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Oranje Wit
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: De raad voor medio april 2020 een uitgewerkt raadsvoorstel aan te bieden waarbij: a. De bestaande parkeercapaciteit bij Oranje Wit voor auto's wordt vergroot; b. Een één-richtingsverkeer route voor het autoverkeer is opgenomen; c. De fietsveiligheid wordt verbeterd door het realiseren van een apart fietstracé vanaf de Nieuwe Noordpolderweg ter hoogte van de ingang van de Volkstuinvereniging 'Het Vlijpark' naar de fietsenstalling; d. Een taakstellend budget is gehanteerd van € 300.000,-.
M1 Motie vreemd aan de orde van de dag - Oranje Wit.pdf
Stemming Motie M1 vreemd aan de orde van de dag - Oranje Wit.pdf

28

min
Besluit

Motie 2 wordt ingetrokken, en motie 2a Transparantie wordt met 31 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Transparantie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de pdf voor de tekst:
M2 Motie vreemd aan de orde van de dag - Transparantie.pdf
Titel: M2a Motie Transparantie
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie:
M3 Motie Sportpark Krommedijk.pdf
Stemming Motie M2A Motie vreemd aan de orde van de dag - Transparantie.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 23 januari 2020 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.