Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 250501
Aanvang-sluiting 10-11-2009 14:00 - 10-11-2009 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD voor de behandeling van de Programmabegroting 2010 en de Meerjarenbegroting 2011-2013, die op dinsdag 10 november 2009 om 14.00 uur aanvangt, op woensdag 11 november 2009 vanaf 15.30 uur wordt voortgezet en in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden. 


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De heer A. Karapinar is met kennisgeving afwezig. De dames J.L.M. van Benthem en K.M. Rusinovic komen later.
Burgemeester Bandell feliciteert de heer Van Zanten met de geboorte van zijn kleinzoon.

Projectplan Zuidpolder:
De raad bekrachtigt de geheimhouding van de verkennende grondexploitatie en risico-analyse bij het Projectplan Zuidpolder.

Erratum Begroting 2010:
De raad ontvangt een nieuw exemplaar van dit erratum aangezien de eerder verstrekte versie alleen de oneven pagina's bevatte.

De burgemeester deelt mee dat de website van de gemeente Dordrecht wederom de nummer 1 status van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners heeft behaald.
Daarnaast is de introductie van het digitale loket "Antwoord ©" goed verlopen en door het Ministerie van Binnenlandse Zaken beloond met een taart.

Voortzetting woensdag 11 november 2009:
Burgemeester Bandell meldt dat het college gisteren op verzoek van het ministerie van VROM/WWI paragraaf 3a van het Meerjarenontwikkelingsplan Dordrecht 2010-2014 op enkele punten heeft gewijzigd. De gewijzigde tekst is grijs gearceerd in het addendum welke de raadsleden op tafel aantreffen. De overige beslisdocumenten bij agendapunt 12 zijn ongewijzigd.
Van de raad wordt gevraagd het al in hun bezit zijnde MOP, inclusief de nu voorgelegde gewijzigde tekst, vast te stellen, opdat het MOP vóór 15 november a.s. ter definitieve goedkeuring aan het ministerie kan worden opgestuurd.

Nieuwe eigenaar Waterbus
Wethouder Van den Oever deelt mee dat de aanbesteding is gegund aan de combinatie Rederij Doeksen en Arriva. Dit betekent extra vaarten en herstel van de half uur (avond)dienst tussen Dordrecht en Rotterdam.


2

min
Besluit
Er zijn geen belemmeringen; de raad besluit conform het advies van de commissie.

3

min
Besluit
De burgemeester beëdigt de heer R.J.J. Klaassen als lid van de gemeenteraad.

4

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder d. en i. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

5

min
Besluit
De raad stelt de notulen vast van de raadsvergadering van 6 oktober jl., en van
de besloten adviescommissies van 1 en 29 september over het Maasterras en Zeehavengebied. (De notulen van de adviescommissie van 22 september jl. zijn reeds vastgesteld in de raad van 3 november jl.)

Stukken ter bespreking

6


14.30 - 17.30 uur

a. Vaststellen van de begroting 2010 inclusief meerjarenraming 2011-2013;
b. Vaststellen en autoriseren van de routine-investeringen (bijlage 4);
c. Verwerken in de exploitatiebegroting van de budgettaire gevolgen, zoals verwoord in het raadsvoorstel, als begrotingswijziging.

Te betrekken bij de begrotingsbehandeling:
d. Meerjarenontwikkelingsplan (MOP) Dordrecht 2010-2014 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (dossier 257314);
e. Voortgang en ambitiebijstelling maatschappelijke zorg (dossier 241301).

Algemene beschouwingen (maximaal 15 minuten per fractie) Spreekvolgorde:
1. B.V. Dordt
2. PvdA
3. GroenLinks
4. VVD
5. ECO-Dordt/D66

PAUZE (15 minuten)

6. CDA
7. VSP
8. ChristenUnie/SGP
9. Karapinar

SCHORSING

20.00 - 23.00 uur:

Beantwoording door het college (maximaal 15 minuten per portefeuillehouder, exclusief eventuele reactie op moties e.d., inclusief interruptiedebat).

SCHORSING

Woensdag 11 november 2009 15.30 - 18.00 uur
Tweede termijn fracties

18.00 uur: SCHORSING

20.00 -23.00 uur:

Vervolg tweede termijn, eventueel reactie van college op moties, besluitvorming en stemming over moties en amendementen.
min
Besluit
De heer Sleeking legt namens de fractie Beter Voor Dordt een stemverklaring af, waarin hij meedeelt dat zijn fractie voldoende vertrouwen heeft in de begroting, maar op onderdelen bezwaren heeft tegen de uitvoeringsplannen.
De heer Van Dongen legt namens de fractie van Eco-Dordt/D66 een stemverklaring af, waarin hij meedeelt dat zijn fractie instemt met de begroting maar tegen bebouwing van de Zuidpolder in de komende vier jaar is.
De heer Hoogerduijn legt namens de fractie ChristenUnie/SGP een stemverklaring af, waarin hij opmerkt dat zijn fractie voor de begroting zal stemmen, met inachtneming van de gebruikelijke principiële bezwaren.

De raad stelt met algemene stemmen de Begroting 2010, incl. het Addendum en de Meerjarenbegroting 2011-2013 vast, met inachtneming van de bovengenoemde stemverklaringen. Eveneens stelt de raad de routine-investeringen (bijlage 5 van de Begroting) vast en autoriseert deze. Tevens stemt de raad in met de budgettaire gevolgen (zoals verwoord in dit raadsvoorstel) als begrotingswijziging te verwerken in de exploitatiebegroting.


min
Amendement(en)
Titel: Amendement Vogelbuurt
Status: Aangenomen
Indieners: De raad besluit de tekst op pagina 50 zijnde "Voor de financiering van gemeentelijke inzet zijn de komende jaren geen middelen beschikbaar" te wijzigen in " Voor de financiering van de gemeentelijke inzet zal bij de kadernota 2011 een afweging worden gemaakt".
Amendement 1 Eco Dordt D66 Vogelbuurt.pdf
min
Motie(s)
Titel: Antillianenbeleid (motie 5)
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om - te inventariseren wat precies de behaalde resultaten zijn van alle gedane investeringen in het Antillianenbeleid; - alvorens nieuwe projecten te starten resultaatgerichte doelstellingen te formuleren bij activiteiten die gericht moeten zijn op een volwaardige participatie van deze groep in de Dordtse samenleving; en - daarover vervolgens jaarlijks te rapporteren.
Motie 5 BVD Antillianenbeleid.pdf
Titel: Aanvullende gratis openbaar vervoer (Motie 12)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om gratis openbaar vervoer op zaterdagen en koopavonden zo spoedig mogelijk te realiseren, uiterlijk m.i.v. 1 december 2009.
Motie 12 GroenLinks aanvullend gratis openbaar vervoer.pdf
Titel: Bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen (Motie 24)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 24: Bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen (Motie 24) In deze motie wordt het college verzocht om: - op korte termijn het overleg te initiëren met de partners op het gebied van de bestuurlijke aanpak van de hennepteelt teneinde te komen tot de opstelling van een samenwerkingsconvenant, waarbij afspraken worden neergelegd over ieders inzet bij deze handhaving; en - hierover voor de kadernota 2011 te rapporteren.
Motie 24 CDA bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen.pdf
Stand van zaken:
(14-10-2011): In de raad van 22 februari 2011 is een brief van de burgemeester geagendeerd waarin hij inlichtingen verstrekt over de bestuurlijke aanpak hennep. De raad heeft de brief voor kennisgeving aangenomen en het onderwerp op de termijnagenda geplaatst in afwachting van nader te ontvangen informatie. Op 23 augustus is in de agendacommissie besloten dat het dossier van de voorraadlijst kan worden gehaald omdat het voldoende behandeld is geweest. Deze motie kan als afgehandeld worden beschouwd. Agendacommissie 15 november 2011: motie handhaven. SBC/OOV 23-01-2012: De motie is afgehandeld. Mogelijk volgen nog regionale voorstellen (RIC). Agendacommissie 31-01-2012: Als afgehandeld beschouwen.
Titel: Betaald parkeren Sportboulevard (Motie 2)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om nader onderzoek te verrichten naar de financiële consequenties van aanpassing van de voorgenomen eenheidsprijs per uur met de volgende varianten: - invoeren van een maximum te betalen parkeergeld van 2 maal het normale uurtarief tussen 18.00 tot 3.00 voor een periode van 4 jaar; - invoeren van een maximum te betalen parkeergeld van 2 maal het normale uurtarief op de zaterdag en de zondag voor een periode van 4 jaar. En de uitkomsten van dit onderzoek aan de Raad te rapporteren voor het eind van 2009 en de uitkomsten te betrekken bij de bespreking met de Raad.
Motie 2 BVD betaald parkeren Sportboulevard.pdf
Stand van zaken:
Raadsinformatiebrief inzake beantwoording motie betaald parkeren Sportboulevard is op 15.12.09 in het college behandeld. (MO/09/251293). Griffie 20/01/2010: Deze brief in inhoudelijk beproken in een programmakamer op 12 januari. In de raad van 19 januari is de raad brief voor kennisgeving aangenomen en heeft de raad besloten de motie als afgehandeld te beschouwen. Voorstel afvoeren:
Titel: Bevoorradingsprofiel (Motie 15)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om een bevoorradingsprofiel te laten opstellen voor de binnenstad van Dordrecht en hiervoor €30.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten van de ambtelijke voorbereiding en het feitelijk onderzoek.
Motie 15 GroenLinks en Eco Dordt D66 bevoorradingsprofiel.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Bevordering Duurzaam Vervoer (Motie 3)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om een plan van aanpak voor het wegnemen van belemmeringen die het versnelde gebruik van elektrische auto's en scooters in de weg staan en waarbij in elk geval aandacht wordt geschonken aan: - het wagenpark van alle gemeentelijke diensten; - de mogelijkheid om binnen de gemeentelijke diensten de aanschaf van elektrisch aangedreven voertuigen en daarmee de gemeentelijke voorbeeldfunctie te bevorderen; - de mogelijkheden van subsidie van de Provinciale & Rijksoverheid; - onderzoek naar de realisatie en kosten van oplaadpunten in en om de binnenstad zowel voor elektrisch aangedreven fietsen als scooters als voor auto's en daarin te betrekken dat in verschillende parkeergarages een noodzakelijke 380 Volt (krachtstroom)voorziening al aanwezig is.
Motie 3 BVD bevordering duurzaam vervoer.pdf
Titel: Bomenkap (Motie 16)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 16: Bomenkap (Motie 16) In deze motie wordt het college opgedragen om in voorkomende gevallen betrokkenen en de gemeenteraad tijdig en volledig te informeren over de voorgenomen kap van bomen en het tijdstip van de nieuwe aanplant.
Motie 16 GroenLinks Bomenkap.pdf
Stand van zaken:
Motie vraagt om blijvende aandacht voor communicatie bij het kappen van bomen. Protocol hiervoor is uiteengezet in beantwoording van Artikel 40 vragen van de fractie van GroenLinks over de kap van bomen aan de Stooplaan. Antwoord is op 17 november 2009 verstuurd door het college. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Controle richtlijnen goederentreinen gevaarlijke stoffen (Motie 25)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 25: Controle richtlijnen goederentreinen gevaarlijke stoffen (Motie 25) In deze motie wordt het college verzocht om al het mogelijke te (laten) doen om juist in Dordrecht calamiteiten met goederentreinen -gevaarlijke stoffen en chemicaliën- te voorkomen, wat betreft inhoud en onderhoud d.m.v. strenge controle en strengere richtlijnen.
Motie 25 CU SGP controle richtlijnen goederentreinen gevaarlijke stoffen.pdf
Stand van zaken:
(17-10-2011): Er is nog geen uitvoering aan de motie gegeven. SO 23-01-2012: Moet nog worden uitgevoerd. Beantwoording volgt z.s.m. Agendacommissie 31-01-2012: Motie gehandhaafd. 01-08-2012: Sinds 2009 is op verschillende niveaus bij het rijk en de tweede kamer aangedrongen op veiligheidsverbeterende maatregelen in Dordrecht en Zwijndrecht. De inspanningen hebben zich met name gericht op het tot stand komen van het basisnet transport gevaarlijke stoffen. Dit heeft de volgende resultaten gehad: 1. In juni 2012 is bij de kamerbehandeling van de aanpassing van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen de motie v Veldhoven aangenomen. Deze motie vraagt aan de regering om in ieder geval de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en Tilburg in 2012 duidelijkheid te verschaffen over de spoormaatregelen die worden genomen om de risico's in de betreffende gemeenten te reduceren en hiervoor de middelen ter beschikking te stellen. 2. Een convenant met het bedrijfsleven over het zogenaamd BLEVE vrij rijden in Nederland. Het resultaat van dit convenant is een algehele veiligheidsverbetering in Zuid West Nederland (verbetering ca. 60%). 3. het plaatsen van een 4-tal extra verbeterde automatische treinbeveiligingssystemen in Dordrecht. De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.
Titel: Derde Merwedehaven (Motie 17a)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Derde Merwedehaven (Motie 17a) In deze motie wordt het college verzocht om: - aan te geven wie er in juridische zin verantwoordelijk is voor de Derde Merwedehaven; - de gezondheidsrisico's; - welke consequenties een voortijdige sluiting met zich meebrengt,(zowel juridisch als financieel); en de raad hierover voor 1 maart 2010 te rapporteren.
Motie 17a VVD Derde Merwedehaven.pdf
Stand van zaken:
Motie is in behandeling bij SO/Beleid. Raadsbehandeling in februari 2010. In de besloten commissievergadering van 12 januari 2010 heeft wethouder Van Steensel mondeling de vragen uit de motie mondeling beantwoord. Op advies van de commissie heeft de raad besloten dat deze motie daarmee als afgehandeld kan worden beschouwd.
Titel: Duurzaam Vervoer (Motie 3a)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 3a Duurzaam Vervoer (Motie 3a) In deze motie wordt het college verzocht om op korte termijn een onderzoek te doen naar het wegnemen van belemmeringen die het versnelde gebruik van elektrische auto's en scooters in de weg staan waarbij in elk geval aandacht wordt geschonken aan: - de mogelijkheid om binnen de gemeentelijke diensten elektrisch aangedreven voertuigen aan te schaffen en daarmee de gemeentelijke voorbeeldfunctie te bevorderen; - de mogelijkheden van subsidie van de Provinciale & Rijksoverheid; - de realisatie en kosten van oplaadpunten in en om de binnenstad voor auto's en daarin te betrekken dat in verschillende parkeergarages een noodzakelijke krachtstroomvoorziening al aanwezig is. En verzoekt tevens op korte termijn oplaadpunten voor fietsers te realiseren in de openbare fietsenstallingen.
Motie 3a BVD duurzaam vervoer.pdf
Motie 3a BVD 2009.pdf
Stand van zaken:
(29-09-2011): In de fietsenstalling Kolfstraat en de fietsenstalling Achterom zijn al bijna 1 jaar per stalling 4 elektrische oplaadpunten gerealiseerd. Daarnaast is het mogelijk om een 20 tal elektrische fietsen via Entre / VVV vanuit de fietsenstalling Achterom te huren. Recent is er overigens ook een elektrisch oplaadpunt via HVC gerealiseerd voor auto's in de Parkeergarage Spuihaven. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Economische structuurversterking (motie 21)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: In de motie wordt het college opgedragen om maatregelen te nemen om het niveau economische structuurversterking 2010 te borgen.
Motie 21 Eco Dordt D66 economische structuurversterking.pdf
Titel: Gratis Openbaar Vervoer 65+ (Motie 10)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college opgedragen om de toezegging uit te spreken dat bij een positieve evaluatie het experiment met gratis OV voor 65-plussers voor het gehele jaar 2010 gegarandeerd zal worden en hiervoor naar een dekking te zoeken.
Motie 10 PvdA gratis OV 65 plus.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Historie in de openbare ruimte (Motie 26)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om - ervoor zorg te dragen dat het Platform Stedelijke Herdenking en het Historisch Platform Dordrecht met enige regelmaat in overleg treden met beleidsmakers van de Gemeente Dordrecht onder de werktitel 'Commissie Historie in de openbare ruimte'; - te bevorderen dat er een notitie 'Historische straatnamen' wordt opgesteld, waarin gerapporteerd wordt op welke wijze de huidige historische straatnaamborden eventueel aangepast, aangevuld danwel vervangen kunnen worden, en waarin ook aandacht wordt geschonken aan het wegwerken van blinde vlekken in het straatnamenbestand.
Motie 26 CU SGP historie in de openbare ruimte.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Hoger onderwijs en uitkeringen (Motie 11)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: In deze motie wordt het college opgedragen om in overleg te treden met de andere Drechtsteden en het onderwijsveld om de mogelijkheid voor het volgen van een deeltijdopleiding op hbo-niveau binnen de Drechtsteden te realiseren.
Motie 11 GroenLinks Hoger onderwijs en uitkeringen.pdf
Titel: Hoger onderwijs en uitkeringen (Motie 11a)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college opgedragen in overleg te treden met de andere Drechtsteden en het onderwijsveld om de mogelijkheid voor het volgen van een deeltijdopleiding op hbo-niveau voor studierichtingen, waar voldoende vraag naar is of is te verwachten, binnen de Drechtsteden te realiseren.
Motie 11a GroenLinks hoger onderwijs en uitkeringen.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Inzameling kleine elektrische apparatuur (Motie 13)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om inzamelingsdepots van kleine elektrische apparatuur beter te realiseren, zoals depots voor kleine apparaten in de verschillende winkelcentra of bij scholen.
Motie 13 GroenLinks inzameling kleine elektrische apparatuur.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Kansenflat (Motie 8)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college opgedragen om samen met de woningcorporaties ook in andere wijken te onderzoeken welke gebouwen nog meer in aanmerking kunnen komen voor een 'Kansenflat' en hierover in het voorjaar 2010 voorstellen aan de raad te sturen.
Motie 8 PvdA kansenflat.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Kerstbomen in Crabbenhof (motie28)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om een jaarlijks budget beschikbaar te stellen om deze activiteit mogelijk te maken.
Motie 28 GroenLinks kerstbomen.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Komende Rijksbezuinigingen (Motie 20)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 20: Komende Rijksbezuinigingen (Motie 20) In deze motie wordt het college opgedragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de rijksbezuinigingen na 2011 op te vangen en de raad hierover voor het verschijnen van de kadernota, dus eigenlijk bij prekadernota, te informeren.
Motie 20 ECO Dordt D66 komende rijksbezuinigingen.pdf
Stand van zaken:
De consequenties van de rijksbezuinigingen zijn verwerkt in de Perspectiefnotitie die in januari 2010 aan de raad is aangeboden. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Motie derde Merwedehaven (motie 17)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om: - uit te spreken of zij de mening van de VVD deelt dat dit zo niet langer kan voortgaan ; - aan te geven wie er in juridische zin verantwoordelijk is voor de Derde Merwedehaven en de gezondheidsrisico's - aan te te geven welke consequenties een voortijdige sluiting met zich meebrengt, zowel juridisch als financieel; en de raad hierover voor 1 maart 2010 te rapporteren.
Motie 17 VVD Derde Merwedehaven.pdf
Titel: Motie taalachterstand leidsters peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (motie 18)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om een werkgroep in kaart te laten brengen hoeveel leidsters er in Dordrecht niet aan het vereiste taalniveau voldoen en de Raad hierover voor 1 maart 2010 te informeren actie te ondernemen om aangetoonde taalachterstanden voor aanvang van het volgend schooljaar weg te werken en vinger aan de pols te houden om achterstanden in de toekomst te voorkomen.
Motie 18 VVD taalachterstand lleidsters peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.pdf
Titel: Motie14 mijloen (motie 19)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: In de motie wordt de raad gevraagd zijn teleurstelling uit te spreken over de de late melding van de fout in de begroting via een erratum.
Motie 19 Eco Dordt D66 14 mln.pdf
Titel: Ondersteundende begeleiding (exAWBZ) (Motie 6)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om: - in overleg met maatschappelijke organisaties nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden en financiële consequenties van het handhaven van ondersteunende begeleiding voor de groep mensen die nu op basis van herindicatie door het CIZ niet meer in aanmerking komen voor ondersteunende begeleiding en - de Raad nog voor het eind van 2009 hierover te rapporteren.
Motie 6 BVD ondersteunende begeleiding ex AWBZ.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Oplaadpunten elektrische auto's (motie 27)
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om in de parkeergarages Spuihaven en Veemarkt een oplaadpunt voor elektrische auto's met parkeerplaats te realiseren en na realisatie hieraan brede bekendheid te geven.
Titel: Opzetten Zorginfrastructuur (Motie 9)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 9: Opzetten Zorginfrastructuur (Motie 9) In deze motie wordt het college opgedragen om: - het initiatief te nemen om een taskforce overlastgevende dak- en thuislozen te organiseren en te faciliteren, zodat het broodnodige overleg en beleid kan worden gerealiseerd; - na realisering van deze zorginfrastructuur een zero-tolerance beleid bij overlast op straat in gang te zetten; Zolang dit beleid er nog niet is, de overlast daar waar dat nodig is vanuit de bestaande mogelijkheden aan te pakken; en in het voorjaar 2010 met voorstellen te komen.
Motie 9 PvdA opzetten zorginfrastructuur.pdf
Stand van zaken:
(29-09-2011): Er is geen startnotitie gekomen. Wel zijn er inmiddels al twee uitgebreide RIB's verschenen over de ingestelde Taskforce Overlast in de openbare ruimte, te weten: RIB over Taskforce Overlast in de openbare ruimte (520240) en de RIB inzake uitwerking Taskforce Overlast in de openbare ruimte (629681). De motie is daarmee afgedaan. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Oriënterend onderzoek naar de vorming van een duurzaam energiebedrijf (Motie 4)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om een oriënterend onderzoek te verrichten naar de plussen en minnen voor de oprichting van een duurzaam energiebedrijf en de uitkomst daarvan te betrekken bij de uitvoering van het energiebeleid voor de komende raadsperiode.
Motie 4 BVD onderzoek vorming duurzaam energiebedrijf.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Stortplaats 3e Merwedehaven (Motie 7)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M7 Stortplaats 3e Merwedehaven (Motie 7) In deze motie wordt het college verzocht erop toe te zien dat er geen onverpakt asbest wordt gestort op de Stortplaats 3e Merwedehaven.
Motie 7 BVD stortplaats 3e Merwedehaven.pdf
Stand van zaken:
(13-10-2011): In de overeenkomst voor vervroegde sluiting waarmee de raad begin dit jaar heeft afgestemd is vastgelegd dat dit niet langer gebeurt. Het is inmiddels ook in de milieuvergunning vastgelegd en bij een controle in het tweede kwartaal is naleving op dit punt geconstateerd. Hiermee is de motie afgewikkeld. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Toekomstgericht bouwen Maasterras (Motie 14)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 14: Toekomstgericht bouwen Maasterras (Motie 14) In deze motie wordt het college verzocht om bij het aangaan van overeenkomsten die leiden tot het ontwerpen en bouwen van gebouwen met meerdere lagen, in het programma van eisen op te nemen dat zij, bij een veranderende vraag, kunnen worden getransformeerd.
Motie 14 GroenLinks toekomstgericht bouwen Maasterras.pdf
Stand van zaken:
Opgenomen in de Structuurvisie. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: Uitvoeringsproject 'Gewoon Doen' (Motie 1)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M1 Uitvoeringsproject 'Gewoon Doen' (Motie 1) In de motie wordt het college verzocht in overleg met de betreffende bewoners en bewonersorganisaties te zoeken naar maatwerkoplossingen en/of het creëren van extra parkeerruimte om de huidige problemen op te lossen en de raad over het resultaat hiervan te informeren.
Motie 1 BVD uitvoeringsproject Gewoon Doen.pdf
Stand van zaken:
(17-10-2011): Het advies heeft helaas i.v.m. de drukte lang op zich laten wachten. De gegevens zijn binnen en er wordt nu een projectleider gezocht om het project tot uitvoering te brengen. Een van de eerste stappen is het informeren van de buurt op een informatieavond en het verwerken van de reacties. Als het definitieve plan gereed is, wordt de raad geïnformeerd. De rapportage is begin december te verwachten. De bewoners zijn op de hoogte van de vertraging en hebben er geen problemen mee zolang ze maar geen parkeerbonnen onder de ruitenwisser vinden. In Sadspolders is inmiddels op het Nabererf het eerste parkeerproject uitgevoerd. Op dit moment wordt samen met de bewoners van het M. Krusemanerf het tweede project ter hand genomen. Nog dit jaar zal de buurt stemmen over het voorstel. MO 23-01-2012: Op 4 januari 2011 heeft de Raad de raadsinformatiebrief Pilot Maatwerk Parkeren Stadspolders ontvangen (kenmerk 497381). Inmiddels is er een voorstel ontwikkeld in overleg met bewoners om 140 parkeerplaatsen aan te leggen, waarvan een aantal op eigen uitritten. De uitvoering vindt plaats vanaf januari 2012. Agendacommissie 31-01-2012: Als afgehandeld beschouwen.
Titel: Wachtlijst Jeugdzorg (Motie 22)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: In deze motie wordt het college verzocht om: - op korte termijn met de provincie in overleg te treden om de problemen bij Jeugdzorg inzichtelijk te krijgen; en - de raad over de uitkomst te informeren en -indien nodig- met voorstellen om een tijdelijk noodverband aan te leggen te komen.
Motie 22 EcoDordt D66 wachtlijst Jeugdzorg.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Titel: 45+ (Motie 23)
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: M 23: 45+ (Motie 23) In deze motie wordt het college verzocht om: - binnen drie (3) maanden een actieplan te ontwikkelen waarbij de werkloosheid onder de groep 45+ effectief wordt aangepakt en waarbij in eerste instantie wordt ingezet op de groep die korter dan drie (3) maanden werkloos is en later ook de overige 45 plussers perspectief op een baan wordt geboden; en - dit actieplan met bijbehorende begroting aan de raad voor te leggen.
Motie 23 ECO Dordt D66 45 plus.pdf
Stand van zaken:
(06-10-2011): Met een brief d.d. 28 september 2010 is het als vraag ex artikel 40 beantwoord aan mw. De Smoker. Op 23 november 2010 heeft de portefeuillehouder o.a. over de beantwoording van de vragen een gedachtewisseling gehad in de Dordtse kamers. De oproep in de motie om met een apart actieplan 45+ te komen heeft hij gepareerd door aan te geven dat in de uitwerking van het programma Arbeidsmarktbeleid de bemiddeling van deze groep oudere werkzoekenden een plek krijgt in de "actielijnen" (dat werd toen zo genoemd; nu zijn het programmalijnen) die ontwikkeld zouden worden. Verder heeft de portefeuillehouder aangegeven de raadsleden te betrekken en mee te nemen in de verdere uitwerking van het programma door in het voorjaar van 2011 een vervolg te geven op deze Dordtse kamer s en daarvoor ook de leden van de (toenmalige) stuurgroep zou uitnodigen. Inmiddels is het programma AMB, uitwerking van de programmalijnen en veranderopgaven in een nieuwe fase beland. Over de voortgang van het programma en de veranderopgaven is onlangs een notitie naar de Drechtraad gestuurd. De motie kan hiermee als afgewikkeld worden beschouwd. Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
min
Toezegging(en)
Toezegger: D.A. van Steensel
Datum gepland: 10-11-2009
Datum gereed: 01-06-2010
De wethouder zegt toe een uitgebreidere toelichting in de Jaarrekening 2009 bij de Reserves te verstrekken.

Hamerstukken

7

min
Besluit
De raad stemt in met het voorstel om toestemming te verlenen tot het inschakelen van particuliere beveiligers voor de bestrijding van overlast in de binnenstad.

8

min
Besluit
De raad stemt in met het Instellen van het Egalisatiefonds Wegen (Wegenbeheerprogramma 2010-2019).

9

min
Besluit
De raad stelt de nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht vast.

10

min
Besluit
De raad stelt de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vast.

11

min
Besluit
De raad stelt een krediet beschikbaar voor de verbouwing van boerderij Smitzigt en de kantoorruimte op de Kerkeplaat en wijzigt bij de nog te verschijnen 3e Verzamelwijziging dienovereenkomstig de begroting.

12

min
Besluit
De raad stelt het Meerjarenontwikkelingsplan (MOP) Dordrecht 2010-2014 (inclusief het Addendum van 10 november 2009) in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) vast. Tevens stelt de raad het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Bodemsanering 2010-2014 Dordrecht vast. Tenslotte wordt de exploitatiebegroting ten aanzien van bodem en geluid conform het comptabiliteitsbesluit gewijzigd.

13

min
Besluit
De raad stelt de bedragen, zoals bedoeld in artikel 9 van de Verordening fractievergoeding 2004 over het kalenderjaar 2008, vast.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

17

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

18

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

19

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

20

Tenslotte

21

min
Besluit
De heer Sleeking spreekt namens de fractie Beter voor Dordt algemene beschouwingen uit en dient de volgende moties in:
Motie 1: Uitvoeringsproject Gewoon Doen
Motie 2: Betaald parkeren Sportboulevard
Motie 3: Bevordering duurzaam vervoer
Motie 4: Oriënterend onderzoek naar de vorming van een duurzaam energiebedrijf
Motie 5: Antillianenbeleid
Motie 6: Ondersteunende begeleiding (ex AWBZ)
Motie 7: Stortplaats 3e Merwedehaven.

22

min
Besluit
De heer Van Verk spreekt namens de fractie PvdA algemene beschouwingen uit en dient de volgende moties in:
Motie 8: Kansenflat
Motie 9: Opzetten Zorginfrastructuur
Motie 10: Gratis Openbaar Vervoer 65+.

23

min
Besluit
Mevrouw Ruisch spreekt namens de fractie GroenLinks algemene beschouwingen uit en dient de volgende moties in:
Motie 11: Hoger onderwijs en uitkeringen
Motie 12: Aanvullend gratis Openbaar vervoer
Motie 13: Inzameling klein elektrische apparatuur
Motie 14: Toekomstgericht bouwen Maasterras
Motie 15: Bevoorradingsprofiel
Motie 16: Bomenkap.

24

min
Besluit
De heer Merx spreekt namens de fractie VVD algemene beschouwingen uit en dient de volgende moties in:
Motie 17: Derde Merwedehaven
Motie 18: Taalachterstand leidsters peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

25

min
Besluit
De heer Van Dongen spreekt namens de fractie ECO-Dordt/D66 algemene beschouwingen uit en dient de volgende moties en een amendement in:
Motie 19: 14 mln
Motie 20: Komende Rijksbezuinigingen
Motie 21: Economische Structuurversterking
Motie 22: Wachtlijst Jeugdzorg
Motie 23: 45 +
en
Amendement 1: Vogelbuurt.

26

min
Besluit
De heer Van der Kruijff spreekt namens de fractie CDA algemene beschouwingen uit en dient de volgende motie in:
Motie 24: Bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen.

27

min
Besluit
De heer Tazelaar spreekt namens de fractie VSP algemene beschouwingen uit en verwijst naar de Motie 45+, over werkloosheid bij deze leeftijdsgroep, welke hij in 2007 heeft ingediend.

28

min
Besluit
De heer Hoogerduijn spreekt namens de fractie ChristenUnie/SGP algemene beschouwingen uit en dient de volgende moties in:
Motie 25: Controle/richtlijnen goederentreinen - gevaarlijke stoffen
Motie 26: Historie in de openbare ruimte
Motie 27: Oplaadpunten elektrische auto's.

29

min
Besluit
De heer Karapinar is met kennisgeving afwezig.

30

min
Besluit
Wethouder Van Steensel beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen. Hij zegt toe een uitgebreidere toelichting in de Jaarrekening 2009 bij de Reserves te verstrekken.
De wethouder geeft op grond van de moties aan dat;
- de verzochte maatregel tot de vorming van een duurzaam energiebedrijf (motie 4) in het raadsvoorstel Energiebeleid aan bod komt;
- hij raadt aan om deze moties (motie 3 en 4) te betrekken bij het onderwerp Energiebeleid in de Adviescommissie en daarbij externe experts een toelichting te laten presenteren;
- hij zich kan vinden in de strekking van motie 7, nl. toezicht op storten van onverpakt asbest en zover het in zijn vermogen ligt hiertoe actie zal ondernemen;
- hij ontraadt om in openbaarheid over eventuele sluiting van de Stortplaats 3e Merwedehaven (motie 17) te spreken en dit onderwerp later in beslotenheid te bespreken en daarbij de controle op de Merwedehaven te betrekken (motie 7);
- hij instemt met motie 25 over controle goederentreinen met gevaarlijke stoffen;
- hij ontraadt de genoemde werkwijze van motie 18 over taalachterstand peuterspeelzaalleidsters, omdat de voorgestelde werkwijze onuitvoerbaar is en er momenteel al een werkgroep actief is die zich hier specifiek op richt en adviseert de raad een werkbezoek.


31

min
Besluit
Wethouder Spigt beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen.

De wethouder geeft op grond van de moties aan dat;
- hij de cijfers van het UWV inzake re-integratie van werklozen ouder dan 45+ zal opvragen en aan de raad beschikbaar zal stellen. Hij ontraadt deze motie aangezien dit onderdeel uitmaakt van het landelijke beleid;
- hij motie 11 over Hoger onderwijs en uitkeringen ontraadt, aangezien dit tijdens duale trajecten al gebeurt;
- hij tevens motie 5 Antillianenbeleid ontraadt aangezien een kleine groep het beeld vertekent en het landelijke beleid is gebaseerd op het Dordtse beleid;
- hij de transformatie van woon- naar kantoorfuncties en vice versa van motie 14 over het Maasterras zal meenemen in de uitvoering.
min
Toezegging(en)
Toezegger: J.W. Spigt
Datum gepland: 10-11-2009
Datum gereed: 05-01-2010
De wethouder zegt toe de cijfers van het UWV inzake re-integratie van werklozen ouder dan 45+ op te vragen en aan de raad beschikbaar te stellen.

32

min
Besluit
Wethouder Lagendijk beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen.
De wethouder geeft op grond van de moties en het amendement aan dat;
- hij instemt met Amendement 1: Vogelbuurt, maar daarbij ook andere wijken wenst te betrekken waar indicaties zijn dat de waardering terugloopt en een sociaal programma ingezet zou kunnen worden. Het college gaat hiermee in 2011 aan de slag.
- hij het eens is met motie 1: Gewoon Doen, maar daarbij wel de kanttekening maakt dat de gemeente in actie komt als uit de monitor blijkt dat er sprake is van serieuze ergernissen. Verder wordt er al actie ondernomen en is het belangrijk dat handhaving integraler plaats gaat vinden, omdat dit veel weerstand oproept. Ook hieraan wordt al gewerkt.
- hij de raad adviseert bij motie 2: Betaald parkeren Sportboulevard de op handen zijnde raadsinformatiebrief af te wachten.
- hij instemt met motie 22, Wachtlijst Jeugdzorg. Daarbij merkt hij op dat er al een soort ambulante tussenoplossing is en dat de provincie hiervoor al extra maatregelen heeft genomen. Hij stelt de raad voor om met Jeugdzorg in overleg te gaan en daarbij de scholen te betrekken.
- hij de raad adviseert bij motie 26: Historie in de openbare ruimte eerst de reeds gedane toezeggingen in een voorstel af te wachten zodat er een integraler beeld kan worden gevormd.

33

min
Besluit
Wethouder Kamsteeg beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen.
De wethouder geeft op grond van de moties aan dat;

- hij motie 6: ondersteunende begeleiding (ex AWBZ) ontraadt. Het Rijksbesluit bepaalt dat er minder indicaties en minder uren beschikbaar zijn. De lichte vormen van ondersteunende en activerende begeleiding wordt dus niet meer bekostigd. Daartegenover staat wel dat door de verwachte toename bij de Wmo het Rijk 127 miljoen landelijk beschikbaar stelt. Het Zorgloket is belast met een onderzoek naar het Welzijnsbeleid, waarbij de trend van individuele naar collectieve zorg en meer mantelzorg zal worden voortgezet. Hij geeft aan dat er in januari een voorstel om extra middelen beschikbaar te stellen naar de raad wordt gestuurd, waarin ook de plannen t.a.v. dagopvang zijn opgenomen.
- hij instemt met motie 9: opzetten Zorginfrastructuur en het instellen van een Taskforce. Hij geeft aan dat er al een werkgroep actief is en zegt toe dat in het voorjaar van 2010 een voortgangsrappoortage aan de raad zal worden aangeboden.

34

min
Besluit
Wethouder Van den Oever beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen.

De wethouder geeft op grond van de moties aan dat;
- hij motie 1 Gewoon doen ontraadt daar er recent 400 extra parkeerplaatsen in overleg met de bewoners van Sterrenburg zijn gerealiseerd;
- de eerste gegevens over de proef met gratis openbaar vervoer bekend zijn en na behandeling in het college aan de raad zullen worden aangeboden; hij raadt aan motie 10: gratis OV 65+ tot die tijd aan te houden;
- hij de uitvoering van motie 12, aanvullend gratis openbaar vervoer, ontraadt vanwege de hoge jaarlijkse extra kosten;
- hij vanwege de komende verkiezingen in 2010 geen toezeggingen kan doen inzake de uitvoering van motie 21 over het handhaven van het niveau economische structuurversterking;
- hij motie 15 Bevoorradingsprofiel ontraadt, omdat er tijdens de besprekingen over de invoering van de lengtebeperking van vrachtwagens met ondernemers niet is gebleken dat daaraan behoefte is.
- hij motie 8 Kansenflat ontraadt omdat er op dit moment drie soortgelijke projecten worden gerealiseerd en versnippering moet worden voorkomen;
- hij toezegt de Evaluatie wijkwinkelcentra incl. Voorstellen tot aanpak leegstand aan de raad te sturen;
- hij instemt met motie 21 en omwonenden direct zal informeren bij bomenkap en de raad eveneens.
min
Toezegging(en)
Toezegger: F.J. van den Oever
Datum gepland: 10-11-2009
Datum gereed: 01-12-2009
De wethouder zegt toe de evaluatie over wijkwinkelcentra naar de raad te sturen, incl. voorstellen over aanpak leegstand.

35

min
Besluit
Burgemeester Bandell beantwoordt de vragen uit zijn portefeuille en reageert op de algemene beschouwingen.
De burgemeester geeft op grond van de moties aan dat;
- hij motie 24: Aanpak hennepkwekerijen ontraadt. De gemeente komt al in actie: er is geen melding die niet serieus wordt genomen. Binnenkort volgt een rapportage over overlastgevende panden in de stad. Hij merkt op dat het probleem regionaal veel groter is dan in Dordrecht. In het Regionaal Expertisecentrum worden de bestuurlijke taken rond handhaving en BEBOB geconcentreerd.
- in het kader van huiselijk geweld en gezien de inhoud van motie 9: opzetten zorginfrastructuur, de actie "Doe normaal" zal worden gestart.
- in aansluiting op wethouder Spigt inzake Antillianenbeleid; het college voor een volgsysteem is en voor een verwijsindex heeft gepleit. Dit is echter door de landelijke overheid afgewezen.

36

min
Besluit
De heer Sleeking dient namens zijn fractie, onder gelijktijdige intrekking van motie 3, Motie Duurzaam Vervoer (motie 3a). Dit doet hij samen met de ChristenUnie/SGP.
Naar aanleiding van de beantwoording van het college houdt hij de moties Duurzaam Energiebedrijf (motie 4) en ondersteunende begeleiding (ex ABWZ) aan.

37

min
Besluit
De heer Van Verk geeft namens zijn fractie aan dat de moties Kansenflat
(motie 8) en Gratis OV 65+ (motie 10) worden aangehouden.

38

min
Besluit
Naar aanleiding van de beantwoording door het college trekt mevrouw Ruisch namens de fractie de motie "aanvullend gratis openbaar vervoer" in.
Zij dient onder gelijktijdige intrekking van motie 11, motie Hoger Onderwijs Uitkeringen (motie 11a) in. Na beantwoording door het college wordt deze motie ook aangehouden.

39

min
Besluit
Naar aanleiding van de beantwoording van het college trekt de heer Merx namens zijn fractie de motie 3e Merwedehaven (motie 17) in, onder gelijktijdige indiening van de aangepaste motie 3e Merwedehaven (motie 17a).

40

41

min
Besluit
Naar aanleiding van de beantwoording door het college trekt de heer Van Dongen namens zijn fractie de motie 14 Miljoen (motie 19) in. De motie wachtlijst Jeugdzorg wordt aangehouden.

42

min
Besluit
De heer Tazelaar dient ook in tweede termijn geen moties en amendementen in.

43

min
Besluit
De heer Hoogerduijn meldt dat de fractie ChristenUnie/SGP motie 27 "oplaadpunten electrische auto's" intrekt. Motie 26 "Historie in de openbare ruimte" wordt aangehouden.

44

min
Besluit
Met kennisgeving afwezig.

45

46

min
Besluit
Het amendement Vogelbuurt is aangenomen.
De moties 3, 11, 12,17, 27 en 28 zijn ingetrokken.
De moties 1, 2, 3a, 7, 9, 13, 14, 16, 17a, 20, 23, 24 en 25 zijn aangenomen.
De moties 4, 6, 8, 10, 11a, 15, 22 en 26 zijn aangehouden.
De moties 5, 18 en 21 zijn verworpen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 4 november 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage Oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 6 november 2009 10.00 uur tot dinsdag 10 november 13.30 uur.