Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 250313
Aanvang-sluiting 03-11-2009 20:15 - 03-11-2009 21:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 03 november 2009 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 2 van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de heren Pols, Van Verk, Schalken, Hoogerduijn, Van Dongen en Bandell (voorzitter) en de dames Ruisch, Wemmers, Van Wenum, Van Hall (griffier) en Hendrickx (raadsadviseur). Afwezig is de heer Karapinar. Naar aanleiding van een constatering van de griffier wordt afgesproken dat fracties die zich in de Agendacommissie laten vertegenwoordigen door iemand anders dan hun lid of plaatsvervangend lid van de Agendacommissie dit aan het begin van de vergadering expliciet melden. Mevrouw Van Wenum geeft aan dat zij vanavond de CDA-fractie vertegenwoordigt. Hiertegen is geen bezwaar. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst merkt de heer Schalken op dat zijn fractie de afkortingenlijst als bijlage bij de begroting nog niet heeft ontvangen. De griffier licht toe dat de Auditcommissie afgesproken heeft er in het vervolg op toe te zien dat deze lijst aan de stukken wordt toegevoegd (en dat er bij deze begroting geen afkortingenlijst meer komt). De voorzitter merkt op dat de Agendacommissie om de lijst had gevraagd en dat het in het vervolg niet meer zo kan zijn dat de Auditcommissie een besluit van de Agendacommissie overruled. Naar aanleiding van het verslag complimenteert de heer Hoogerduijn wethouder van den Oever met de wijze waarop hij is omgegaan met het verzoek van de fractie ChristenUnie/SGP tot een vervolgpresentatie over het Grondbedrijf.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijsten van de Adviescommissie van 27 en 28 oktober 2009 worden ongewijzigd vastgesteld.

4

5

min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit
De concept-agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het voorstel over de Provinciale weg wordt geagendeerd in de eerste ronde. Het Energiebeleid wordt verplaatst naar de derde ronde. De tweede mondelinge rapportage over Drechtwerk vervalt (de Agendacommissie besluit dit punt te agenderen nadat de raad op bezoek is geweest bij Drechtwerk). In plaats hiervan wordt het Rekenkamerrapport 'palen boven water' geagendeerd. De ruimte die ontstaat in de derde ronde wordt gevuld met een bespreking over het Hofkwartier (dossier 259787 in combinatie met het door de voorzitter aangekondigde nadere voorstel over het Hofkwartier).


7

min
Besluit
De Agendacommissie besluit positief te reageren op het aanbod van wethouder Spigt om een presentatie te verzorgen over de plankaart historische binnenstad.

8

min
Besluit
Na een korte toelichting door de griffier ontspint zich een discussie over nut en noodzaak van een -in de beleving van een aantal fracties- zwaar aangezette bespreking in de Adviescommissie. De fracties ervaren drukke tijden en constateren dat fracties in commissiebehandelingen van dergelijke stukken hun kruit drooghouden in afwachting van het raadsdebat. Opgemerkt wordt dat de eindverantwoording MJP een politiek debat verdient in plaats van een cijfermatige behandeling. De Agendacommissie besluit het politieke debat te voeren in de middagraad van 1 december. Gerefereerd wordt aan een eerdere toezegging dat de negenmaandsrapportage voor de begrotingsbehandeling aan de raad wordt aangeboden. De griffie wordt gevraagd om in de Agendacommissie van 10 november met een agenda-voorstel te komen voor de Adviescommissie van 24 november. Aandachtspunten hierbij zijn: een kamer waarin raads- en commissieleden met ambtenaren in gesprek kunnen gaan n.a.v. technische vragen over het verantwoordingsdocument (portefeuillehouders zijn hierbij niet aanwezig), een kamer waarin MJP en negenmaandsmarap besproken kunnen worden, aangevuld met parallel geagendeerde vergaderingen over voorstellen die nog op de voorraadlijst staan. Besloten wordt om geen gebruik te maken van de aangeboden gelegenheid om op 23 november themagerichte technische vragen te stellen aan ambtenaren van SBC en andere sectoren. Naar aanleiding van enkele vragen over of technische vragen nu wel of niet schriftelijk worden beantwoord, herhaalt de griffier de afspraak die hierover eerder is gemaakt in de Agendacommissie: Vragen over P&C-stukken worden mondeling beantwoord (in een gesprek tussen raadslid en ambtenaar, zodat ook goed kan worden doorgevraagd) en technische vragen over 'niet-P&C-stukken' die schriftelijk zijn gesteld, worden schriftelijk beantwoord.

9

min
Besluit
Met waardering voor de inzet van de griffier neemt de Agendacommissie kennis van het stuk. Ten aanzien van de voorstellen wordt besloten in te stemmen met de werkwijze op het gebied van de Wet RO waarbij alle bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen in de toekomst zullen worden voorafgegaan door een startnotitie. De Agendacommissie stemt ook in met het voorstel om aansluitend aan commissievergaderingen een drankje te schenken en een nootje te serveren ter stimulering van de samenwerking en onderlinge uitwisseling tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie. De voorzitter vraagt de griffier nog na te gaan hoe dit voorstel zich verhoudt tot de drank- en horecawetgeving en dringt aan op het strikt naleven van de afgesproken eindtijd van 23.30 uur. Discussie is er over het voorstel tot verlenging en anders inrichten van de collegecarrousel. De Agendacommissie vindt dat de collegecarrousel moet blijven bestaan. De een vindt dat een kwartier volstaat, zeker als geldt dat de collegecarrousel niet langer plenair maar per portefeuillehouder wordt georganiseerd. Anderen hechten aan een centraal gedeelte, waarin je ook kunt horen wat anderen vragen en hierop antwoorden. Dat de pers bij de collegecarrousel aanwezig is, wordt ook als een voordeel ervaren. De vraag rijst of de pers blijft komen als de collegecarrousel niet langer plenair wordt gehouden. Gehoord hebbende de discussie zullen de voorzitter en griffier zich beraden en met nadere voorstellen komen waarin de collegecarrousel blijft bestaan en er ook een manier gevonden wordt om tegemoet te komen aan de wens om wat informeler en meer diepgaand met elkaar en de portefeuillehouder(s) van gedachten te kunnen wisselen. De Agendacommissie omarmt de opmerking van de heer Van Dongen dat we erg bezig zijn met het organiseren van allerlei randverschijnselen, terwijl het uiteindelijk gaat om informatieoverdracht. De Agendacommissie is het zeer met hem eens dat vragen zoveel als mogelijk vooraf kunnen worden afgedaan door ze telefonisch of via de mail aan de betrokken ambtenaar te stellen.

10

min
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

Presidium

11

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluitenlijst (niet openbaar).

12

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluitenlijst (niet openbaar).

13

min
Besluit
Zie afzonderlijke besluitenlijst (niet openbaar).

 

14

min
Besluit
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering van de Agendacommissie loopt over in een vergadering van het presidium.

 

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: M. van Hall