Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Grote Projecten

Gemeente Dordrecht

Agenda Grote Projecten

Details van de vergadering/agenda
Titel Grote Projecten
Vergadernummer 2492571
Aanvang-sluiting 07-04-2020 20:00 - 07-04-2020 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE GROTE PROJECTEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 7 april 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en kan worden teruggekeken via dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 20 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

Er worden geen vragen gesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

5

Inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel.
Tijdens de commissie Grote Projecten van 19 juni 2019 zijn de contouren van het verkeersstructuurplan gepresenteerd. Vervolgens heeft een participatietraject met de stad plaatsgevonden. Het is nu aan de commissie Grote Projecten om het Verkeersstructuurplan Schil-west inhoudelijk te behandelen en de raad te adviseren over afhandeling van het voorstel.

min
Besluit

De commissie is van oordeel dat het Verkeersstructuurplan een logisch, samenhangend en goed onderbouwd plan is. De uitgangspunten en ambities worden onderschreven. Vragen zijn er nog over hoe het in het grotere geheel van de mobiliteit in de stad past, of een 2e transferium aan de oostzijde van de stad is overwogen, of is onderzocht of garage Visstraat in het hart van de binnenstad aangekocht kan worden en het budget voor alle plannen dat nog niet is geregeld.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de Energiehuisgarage elementen van een transferium heeft. Als er meer OV kan worden georganiseerd kan het de kwaliteit van een transferium krijgen. De wethouder zegt toe bij de uitwerking van het Verkeersstructuurplan een reflectie te geven op de bijdrage die de Energiehuisgarage kan leveren aan de bereikbaarheid van de binnenstad.
Het verwerven van de parkeergarage Visstraat is 10 jaar geleden voor het laatst bekeken. Voor het verwerven betaal je, gezien de locatie in de binnenstad, waarschijnlijk de hoofdprijs.
Omdat de meeste mensen een auto hebben, blijft de auto belangrijk. Het college stuurt wel op de auto via onder andere parkeernormen.
De wethouder komt nog terug op de technische vraag van de VVD over of de extra verkeersbewegingen door het toevoegen van woningen zijn verrekend met het verdwijnen van vierkante kantoormeters.
Wat betreft budget en fasering: Met het gevraagde voorbereidingskrediet van 460.000 euro worden afzonderlijke raadsvoorstellen voorbereid voor -in eerste instantie- de infrastructurele maatregelen, parkeergarage Spuihaven en transferium Weeskinderendijk. Het budget zal in die raadsvoorstellen ook aan de orde komen.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van mei zodat er nog gelegenheid voor raad en college is nadere technische vragen te stellen cq. beantwoorden.

6

De commissie wordt via een presentatie geïnformeerd over de stand van zaken van het bestemmingsplan Amstelwijck (o.a. hoe het college na de werksessie van 6 november 2019 de toen besproken thema's verder heeft uitgewerkt). 

min
Besluit
Senior planjurist Dirk van de Rijdt geeft een presentatie.
De commissie stelt vervolgens vragen over de volgende onderwerpen: vergelijking met andere wijken, 2e auto op afstand, hoogwaardig openbaar vervoer, verkeersstructuurplan Dordrecht-zuid, groene inrichting van de wijk, onderzoek naar type woningen, behoefte aan schoolgebouw.

7

De vraag aan de commissie is of zij kan instemmen met de concept agenda voor de commissievergadering van 22 april.

min
Besluit

De raadsinformatiebrief Monitor Bouwende Stad 2020 wordt aan de agenda van 22 april toegevoegd. Dat betekent dat een ander agendapunt moet doorschuiven naar de commissievergadering van juni. De griffier zal de commissie per email hiervoor een voorstel doen.

8

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

10

Besloten deel na afloop openbare vergadering.

Tijdens de gesprekstafel in The Movies op 18 december jl. is afgesproken dit jaar in soortgelijke setting met ontwikkelaars verder te praten over een aantal concrete projecten waar ontwikkelaars tegen knelpunten aanlopen. Over de Refaja-locatie vindt een besloten gesprek plaats tussen de commissie en ontwikkelaar ABB.

min
Besluit

Er vindt een besloten gesprek met ontwikkelaar ABB plaats over de herontwikkeling van de Refaja-locatie.

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking / MD Burggraaf
Secretaris: M. den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.